Telefónica Slovakia získala kľúčové frekvenčné spektrum pre 4G sieť

  • Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia zís­ka­la frek­ven­cie v pás­mach 800 a 1800 MHz pot­reb­né na vy­bu­do­va­nie sie­te LTE no­vej ge­ne­rá­cie

  • Tá­to kom­bi­ná­cia frek­ven­čné­ho spek­tra umož­ní spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca vy­bu­do­vať na Slo­ven­sku vy­so­ko­rý­chlos­tnú sieť vy­so­kej kva­li­ty

  • Frek­ven­čné spek­trum 800 MHz je hod­not­nej­šie než pás­ma vo vy­so­kých frek­ven­ciách, pre­to­že umož­ňu­je vý­raz­ne lep­šie pok­ry­tie v bu­do­vách a vi­diec­kych ob­las­tiach

  • Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia bu­de vy­uží­vať svo­je skú­se­nos­ti zo sú­čas­nej pre­vádz­ky tech­no­ló­gie LTE v Ivan­ke pri Du­na­ji, Ber­no­lá­ko­ve a Zá­le­sí

  • Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca je pres­ved­če­ná, že vy­dra­že­ná ce­na za frek­ven­čné spek­trum je pri­me­ra­ná vy­hliad­kam na tr­hu

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia za­čne bu­do­vať ši­ro­ko­pás­mo­vú mo­bil­nú dá­to­vú sieť LTE. V auk­cii­Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TÚSR) si spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia za­is­ti­la frek­ven­cie pot­reb­né na pre­vádz­ku sie­te LTE. V kom­bi­ná­cii s frek­ven­cia­mi, kto­ré už vlas­tní, má spo­loč­nosť dos­ta­toč­nú šír­ku pás­ma na pre­vádz­ko­va­nie vy­so­kok­va­lit­nej ši­ro­ko­pás­mo­vej mo­bil­nej dá­to­vej sie­te s vy­ni­ka­jú­cou ka­pa­ci­tou a pok­ry­tím.

„Zís­ka­né frek­ven­cie nám umož­nia ďa­lej roz­ví­jať na­šu sieť štvr­tej ge­ne­rá­cie (4G). Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia te­raz vlas­tní aj pás­mo 800 MHz, kto­ré je hod­not­nej­šie ako os­tat­né frek­ven­cie pre 4G sieť a umož­ňu­je nám vy­bu­do­vať no­vú ce­loš­tát­nu sieť," po­ve­dal Ra­mi­ro La­far­ga, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia. „Bu­do­va­nie 4G sie­te je na­šou dl­ho­do­bou prio­ri­tou, ako pr­vý ope­rá­tor sme zá­kaz­ní­kom na Slo­ven­sku pri­nies­li pok­ry­tie LTE už v augus­te 2012."

Frek­ven­čné prí­de­ly vy­dra­že­né spo­loč­nos­ťou Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia v pás­mach 800 a 1800 MHz zjed­no­du­šia na­sa­de­nie 4G sie­te v ce­lej kra­ji­ne a za­bez­pe­čia, že vy­so­ko­rý­chlost­ný mo­bil­ný inter­net bu­de k dis­po­zí­cii aj vo vzdia­le­ných ob­las­tiach, kde je prís­tup k ši­ro­ko­pás­mo­vé­mu inter­ne­tu v sú­čas­nos­ti ob­me­dze­ný.

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia spus­ti­la sieť LTE ako pr­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku v augus­te 2012, ke­dy sa ob­ce Ber­no­lá­ko­vo, Ivan­ka pri Du­na­ji a Zá­le­sie sta­li pr­vý­mi ob­las­ťa­mi pok­ry­tý­mi po­mo­cou exis­tu­jú­ce­ho frek­ven­čné­ho spek­tra 1800 MHz.

Cel­ko­vá ce­na za frek­ven­cie, kto­ré spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca zís­ka­la v auk­cii, je 40 300 001 eur.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter