Silvestrovska prevadzka v sieti Telekom

Te­le­kom za­zna­me­nal na Sil­ves­tra v mo­bil­nej sie­ti vý­raz­ný ná­rast poč­tu od­os­la­ných SMS aj MMS správ v po­rov­na­ní s mi­nu­lým ro­kom. Pos­led­ný deň ro­ka bol znač­ne nad­prie­mer­ný aj z poh­ľa­du od­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov.

Zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu zo svo­jich mo­bi­lov pos­la­li 31. de­cem­bra 2013 spo­lu 3 195 294 SMS správ (pred ro­kom ich bo­lo 2 758 537), čo je tak­mer 2-ná­sob­ne viac v po­rov­na­ní s den­ným prie­me­rom. Naj­viac SMS správ bo­lo od­os­la­ných, rov­na­ko ako po mi­nu­lé ro­ky, me­dzi 23. ho­di­nou a pol­no­cou, spo­lu až 306 722. Po­čet od­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov bol 5 265 031.

Pok­ra­ču­je aj trend čo­raz čas­tej­šie­ho vy­uží­va­nia mul­ti­me­diál­nych správ MMS - na Sil­ves­tra ich na­ši zá­kaz­ní­ci pos­la­li 77 529 (mi­nu­lý rok 52 317). Ten­to po­čet pred­sta­vu­je prib­liž­ne 3-ná­so­bok bež­nej den­nej pre­vádz­ky.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter