Antik sa rozšíri aj na západ SR

ANTIK Te­le­com v ro­ku 2014 spus­tí do pre­vádz­ky op­tic­kú sieť aj v No­vej Ba­ni (ok­res Ža­rno­vi­ca) a Tl­ma­čoch (ok­res Le­vi­ce). Prá­ve Tl­ma­če sa sta­nú pr­vým mes­tom na zá­pad­nom Slo­ven­sku kde naj­väč­ší re­gio­nál­ny ope­rá­tor pos­kyt­ne op­tic­ký inter­net s rých­los­ťou 70mbps, di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu s tak­mer 200 prog­ra­ma­mi ako aj lac­nej­šie te­le­fo­no­va­nie. Trip­le-play ba­lík ANTIK do­dá­va bez via­za­nos­ti za 17,92 eur me­sač­ne.

„Ne­ro­bí­me roz­diel me­dzi na­ši­mi klien­tmi bez oh­ľa­du na to v akom mes­te sa pri­pá­ja­jú na na­šu op­tic­kú sieť," vy­svet­ľu­je ria­di­teľ pre roz­voj ANTI­Ku Pe­ter Blaas. „Zá­ro­veň si mys­lí­me, že na­šu inter­ak­tív­nu TV či inter­net naj­viac oce­nia oby­va­te­lia v mes­tách, kto­ré nad­ná­rod­ní pro­vi­de­ri vo svo­jich plá­noch obiš­li. Ani v Tl­ma­čoch a No­vej Ba­ni do­te­raz žiad­ne trip­le-play služ­by na op­tic­kej sie­ti ne­bo­li dos­tup­né."

V ro­ku 2013 ANTIK Te­le­com op­tic­ké sie­te spre­vádz­ko­val v Hu­men­nom (Síd­lis­ká I,II,III a Síd­lis­ko Pod So­ko­le­jom) a v Pol­tá­ri. Pr­vé za­po­je­né do­mác­nos­ti v No­vej Ba­ni bu­dú na Štú­ro­vej uli­ci.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter