ČR: Grafická karta ASUS GTX 780 Ti DirectCU II - o tretinu tichšia a chladnejšia než referenčné modely

ASUS před­sta­vil gra­fic­kou kar­tu GTX 780 Ti Di­rec­tCU II, kte­rá vy­uží­vá no­vý gra­fic­ký pro­ce­sor Ge­For­ce GTX 780 Ti a tech­no­lo­gii chla­ze­ní Di­rec­tCU II za­jiš­ťu­jí­cí niž­ší tep­lo­ty, tiš­ší pro­voz a vy­šší vý­kon. Gra­fic­ký pro­ce­sor Ge­For­ce GTX 780 Ti má k dis­po­zi­ci o 25 % ví­ce CU­DA (Com­pu­te Uni­fied De­vi­ce Ar­chi­tec­tu­re) ja­der a tak­to­va­cí frek­ven­ci zvý­še­nou na 1020 MHz, dí­ky če­muž gra­fic­ká kar­ta ASUS GTX 780 Ti Di­rec­tCU II pos­ky­tu­je vy­so­ký vý­kon ve hrách. No­vin­ka vy­ni­ká o 30 % niž­ší­mi tep­lo­ta­mi, 3× tiš­ším pro­vo­zem a o 6 % vy­šším vý­ko­nem než re­fe­ren­ční kar­ty. Kar­ta se za­čí­ná pro­dá­vat za 17 990 Kč, resp. 665,99 euro s DPH.

ASUS GTX780TI-DC2OC-3GD5 with box.jpg

Tech­no­lo­gie chla­ze­ní Di­rec­tCU II a ven­ti­lá­tor Cool­Tech - vy­šší rych­lost a tiš­ší pro­voz při hra­ní her
Tech­no­lo­gie chla­ze­ní Di­rec­tCU II vy­uží­vá vy­so­ce vo­di­vé 10mm měděné te­pel­né tru­bi­ce, kte­ré jsou v přímém kon­tak­tu s gra­fic­kým pro­ce­so­rem kar­ty, tak­že tep­lo je od­váděno rych­le a vel­mi účinně. Efek­tivnější­ho chla­ze­ní gra­fic­ké kar­ty GTX 780 Ti Di­rec­tCU II je dá­le do­sa­že­no pou­ži­tím chla­di­če, kte­rý je o 220 % větší než re­fe­ren­ční řeše­ní, a ta­ké ven­ti­lá­to­ru Cool­Tech vy­vi­nu­té­ho spo­leč­nos­tí ASUS. Ten­to ven­ti­lá­tor se vy­zna­ču­je spe­ciál­ní nos­nou konstruk­cí a hyb­rid­ní­mi lo­pat­ka­mi (vnitřní hvězdi­co­vý fu­kar a vnější lo­pat­ky ve tva­ru okvětních lístků), kte­ré za­jiš­ťu­jí více­směrné proudění vzdu­chu. To ury­chlu­je od­vádění tep­la a za­ru­ču­je sta­bil­ní gra­fic­ký vý­kon.

Kom­bi­na­cí těchto ino­va­cí od spo­leč­nos­ti ASUS na­bí­zí gra­fic­ká kar­ta GTX 780 Ti Di­rec­tCU II až o 30 % niž­ší tep­lo­ty a 3× tiš­ší pro­voz než re­fe­ren­ční kar­ty - to zna­me­ná rych­lej­ší a ply­nu­lej­ší hra­ní špič­ko­vých her­ních ti­tulů s vel­mi níz­kou úrov­ní hlu­ku.

Sta­bil­ní na­pá­je­ní za­ru­ču­je sta­bil­ní vý­kon
Dal­ší tech­no­lo­gií od spo­leč­nos­ti ASUS in­teg­ro­va­nou v gra­fic­ké kartě GTX 780 Ti Di­rec­tCU II je sys­tém na­pá­je­ní DI­GI+ s napěťo­vý­mi re­gu­lá­to­ry (VRM). Jde o 10fá­zo­vý sys­tém na­pá­je­ní, kte­rý ve srov­ná­ní s re­fe­ren­ční­mi řeše­ní­mi sni­žu­je napěťo­vé ru­še­ní o 30 % a zvy­šu­je ener­ge­tic­kou účin­nost o 15 %. Sys­tém na­pá­je­ní DI­GI+ VRM rovněž roz­šiřuje roz­sah mo­du­la­ce napě­tí a zlep­šu­je cel­ko­vou sta­bi­li­tu a ži­vot­nost - ve srov­ná­ní s re­fe­ren­ční­mi kar­ta­mi až o 250 %.

Sys­tém na­pá­je­ní DI­GI+ VRM navr­že­ný spo­leč­nos­tí ASUS ob­sa­hu­je extrémně od­ol­né kon­den­zá­to­ry s or­ga­nic­ký­mi po­ly­me­ro­vý­mi po­lo­vo­di­či (POS­CAP), přičemž sa­mot­ná gra­fic­ká kar­ta GTX 780 Ti Di­rec­tCU II má hli­ní­ko­vou za­dní des­ku, kte­rá dá­le sni­žu­je napěťo­vé ru­še­ní, zvy­šu­je od­ol­nost, roz­šiřuje mož­nos­ti přetak­to­vá­ní a zlep­šu­je sta­bi­li­tu.

Nás­troj GPU Tweak - přetak­to­vá­ní snad­no a bez­pečně
GTX 780 Ti Di­rec­tCU II ob­sa­hu­je nás­troj GPU Tweak na­bí­ze­ný vý­hradně u gra­fic­kých ka­ret ASUS. Ten­to nás­troj přiná­ší uži­va­telům různé ov­lá­da­cí pr­vky, kte­ré jim umož­ní vy­užít vý­kon gra­fic­ké­ho pro­ce­so­ru GTX 780 Ti na maximum. Umož­ňu­je de­tailně nas­ta­vo­vat rych­lost a napě­tí gra­fic­ké­ho pro­ce­so­ru i rych­lost gra­fic­ké pamě­ti v reál­ném ča­se.

Po­mo­cí nás­tro­je GPU Tweak Strea­ming lze v reál­ném ča­se sdí­let ak­tuál­ní dění na ob­ra­zov­ce přes inter­net - os­tat­ní tak mo­hou živě sle­do­vat va­še her­ní vý­ko­ny. Ok­no se sdí­le­ným ob­sa­hem lze na­víc opatřit náz­vem a dopl­nit po­suv­ným textem, ob­ráz­ky a zá­běry z webo­vé ka­me­ry.

Kom­plet­ní spe­ci­fi­ka­ce naj­de­te na webu www.asus.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter