Orange Spojil rodiny a vytvoril spolu s nimi najväčší vianočný stromček na Slovensku

Oran­ge spá­ja ro­di­ny a pri­ná­ša je­di­neč­né zá­žit­ky a oka­mi­hy. O je­den sa spo­lu s viac ako 420 ľuď­mi po­de­lil v Ban­skej Bys­tri­ci na Ná­mes­tí SNP. Spo­lu s oby­va­teľ­mi mes­ta a je­ho náv­štev­ník­mi us­ta­no­vil slo­ven­ský re­kord v po­do­be naj­väč­šie­ho via­noč­né­ho strom­če­ka vy­tvo­re­né­ho z ľu­dí. Sú­čas­ťou re­kor­dné­ho ži­vé­ho ob­raz­ca s roz­mer­mi 23,4 x 11 met­rov bo­li aj dva­ja zo štvo­ri­ce am­ba­sá­do­rov pro­jek­tu, her­ci Mi­chal Ku­bov­čík a Zu­za­na Po­rub­ja­ko­vá.

Oran­ge v spo­lup­rá­ci so Slo­ven­ský­mi re­kor­da­mi a Mes­tom Ban­ská Bys­tri­ca, kto­ré uda­losť pod­po­ri­lo, pri­ví­tal pár dní pred Via­no­ca­mi na Ná­mes­tí SNP v Ban­skej Bys­tri­ci stov­ky nad­šen­cov, aby spo­lu so svo­ji­mi ro­di­na­mi vy­tvo­ri­li je­di­neč­ný re­kord. Ob­ra­zec sym­bo­lu Via­noc za­pl­ni­lo za asi 30 mi­nút viac ako 420 nad­še­ných ľu­dí. Ďal­šie stov­ky di­vá­kov ich pod­po­ro­va­li pria­mo na ná­mes­tí. Ži­vý ob­ra­zec do­sia­hol roz­me­ry 23,4 x 11 met­rov, čo zna­me­na­lo, že ľu­dia so svo­ji­mi ro­di­na­mi vy­tvo­ri­li naj­väč­ší via­noč­ný strom na Slo­ven­sku a pos­ta­ra­li sa tak o us­ta­no­vu­jú­ci re­kord. Ob­rí út­var na­po­kon re­kor­dma­ni roz­žia­ri­li svo­ji­mi mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi, čo eš­te väč­šmi pod­po­ri­lo je­di­neč­ný zá­ži­tok z uda­los­ti.

Re­kord priš­li na bys­tric­ké ná­mes­tie pod­po­riť aj Zu­za­na Po­rub­ja­ko­vá s Mi­cha­lom Ku­bov­čí­kom, kto­rí sa spo­lu so Zu­za­nou Šebo­vou a Ľubom Kos­tel­ným zhos­ti­li ro­le am­bá­sa­do­rov pro­jek­tu a kto­rí tvo­ria ob­ľú­be­nú ro­din­ku z rek­la­my Oran­geu na prog­ram vý­hod Oran­ge pre ro­di­nu. „Bol to úžas­ný zá­ži­tok, veľ­mi sil­ný mo­ment. Ok­rem to­ho, že sme spo­lu vy­tvo­ri­li re­kord ma nes­mier­ne te­ší aj to, že sa nám po­da­ri­lo napl­niť je­den zo zmys­lov Via­noc, kto­rým je, aby bo­li ro­di­ny a ich blíz­kych spo­lu a pre­ží­va­li krás­ne chví­le," prez­ra­di­la he­reč­ka a am­ba­sá­dor­ka re­kor­du Zu­za­na Po­rub­ja­ko­vá.

Prá­vop­lat­nosť slo­ven­ské­ho re­kor­du potvr­dil aj ko­mi­sár Slo­ven­ských re­kor­dov. „V do­te­raj­šej his­tó­rii re­kor­dov ne­má­me po­dob­ný zá­znam. S ra­dos­ťou pre­to mô­žem ten­to po­kus vy­hlá­siť za slo­ven­ský re­kord, kto­rým je vy­tvo­re­nie naj­väč­šie­ho via­noč­né­ho stro­mu zlo­že­né­ho z ľu­dí. Ži­vý ob­ra­zec vy­tvo­re­ný na Ná­mes­tí SNP v Ban­skej Bys­tri­ci je dl­hý 23,4 met­rov a ši­ro­ký 11 met­rov. Re­kor­dma­ni ten­to strom roz­svie­ti­li a to svo­ji­mi za­pnu­tý­mi mo­bil­mi. Vy­tvo­ri­li tak neo­pa­ko­va­teľ­nú at­mos­fé­ru toh­to za­ují­ma­vé­ho mo­men­tu na ban­sko­bys­tric­kom ná­mes­tí. Spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko zís­ka­la za ús­peš­nú reali­zá­ciu cer­ti­fi­kát, kto­rým je potvr­de­ná plat­nosť re­kor­du" po­ve­dal s po­te­še­ním Igor Sví­tok, za­kla­da­teľ Kni­hy slo­ven­ských re­kor­dov.

Po­nu­ka pre ro­di­ny
Oran­ge spá­ja ro­di­ny nie­len na Via­no­ce, ale po ce­lý rok. Ako je­di­ný ope­rá­tor im po­nú­ka prog­ram vý­hod Oran­ge pre ro­di­nu na všet­ky te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by pre všet­kých čle­nov ro­di­ny. Zá­klad­nou vý­ho­dou prog­ra­mu Oran­ge pre ro­di­nu je zľa­va, kto­rú ro­di­ny zís­ka­jú, ak si do Oran­geu pre­ne­sú mo­bil­né aj pev­né služ­by, ako aj Inter­net do ro­di­ny s 1000 MB dát me­sač­ne na dva ro­ky za­dar­mo.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter