Elektronické diaľničné známky od roku 2015 nahradia nálepky

Pre­zi­dent SR Ivan Gaš­pa­ro­vič pod­pí­sal zá­kon o di­aľ­nič­nej znám­ke, kto­rý za­ve­die elek­tro­ni­zá­ciu pre­da­ja. Elek­tro­nic­ké di­aľ­nič­né znám­ky pl­ne nah­ra­dia sú­čas­né ná­lep­ky od ro­ku 2015. Plat­nosť roč­ných di­aľ­nič­ných ná­le­piek z ro­ku 2014 skon­čí 31. ja­nuá­ra 2015. Mo­to­ris­ti si bu­dú môcť za­kú­piť no­vé elek­tro­nic­ké znám­ky od za­čiat­ku ro­ka 2015. Po za­ve­de­ní elek­tro­nic­kých zná­mok sa pre­dov­šet­kým zlep­ší ich dos­tup­nosť.

Mi­nis­ter­stvo dop­ra­vy po­čí­ta s tým, že di­aľ­nič­nú e-znám­ku si bu­de mož­né za­kú­piť ako do­te­raz na čer­pa­cích sta­ni­ciach. "Elek­tro­nic­ký sys­tém však po­nú­ka mož­nosť jej za­kú­pe­nia aj pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu ale­bo s pou­ži­tím iných elek­tro­nic­kých pros­tried­kov pla­tob­né­ho sty­ku, nap­rík­lad mo­bil­ným te­le­fó­nom, kto­ré bu­de ak­cep­to­vať správ­ca vý­be­ru úh­rad z di­aľ­nič­ných zná­mok, te­da NDS," uvie­dol už skôr re­zort­ný ho­vor­ca Mar­tin Kó­ňa.

Pres­né pod­rob­nos­ti tech­nic­ké­ho rie­še­nia dá až ve­rej­ná sú­ťaž, kto­rú prip­ra­vu­je Ná­rod­ná di­aľ­nič­ná spo­loč­nosť, a.s. Mi­nis­ter­stvo dop­ra­vy zá­ro­veň oča­ká­va, že sa tým vy­rie­ši prob­lém s fal­šo­va­ním, ale nap­rík­lad aj nep­rí­jem­nos­ti s oš­kra­bá­va­ním sta­rých ná­le­piek z pred­né­ho sk­la áut.

Elek­tro­nic­ká znám­ka bu­de via­za­ná k evi­den­čné­mu čís­lu vo­zid­la (EČV), te­da znač­ke. "Jej za­kú­pe­ním a za­da­ním bu­de EČV vo­zid­la za­ra­de­né do da­ta­bá­zy vo­zi­diel so za­pla­te­nou úh­ra­dou a ku­pu­jú­ci si bu­de môcť vy­tla­čiť potvr­de­nie, nap­rík­lad kvô­li da­ňo­vým úče­lom," prib­lí­žil Kó­ňa. Sys­tém bu­de fun­go­vať elek­tro­nic­ky, vo­dič sa tak ne­bu­de mu­sieť preu­ka­zo­vať dok­la­dom. Na­ďa­lej sa bu­dú pre­dá­vať znám­ky s de­sať­dňo­vou, me­sač­nou a roč­nou plat­nos­ťou, v ro­koch 2014 a 2015 sa ne­po­čí­ta so zme­nou ce­ny. Znám­ky te­da bu­dú stáť 10, 14, resp. 50 eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter