Nenechajte si ujsť 5. ročník medzinárodnej konferencie POTIFOB Project Management Day

Ne­ne­chaj­te si ujsť 5. roč­ník me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie PO­TI­FOB Pro­ject Ma­na­ge­ment Day

20.3.2014, ho­tel Wien­na - Ga­laxie****, Pra­ha.

Vy­uži­te je­di­neč­nú príl­eži­tosť dis­ku­to­vať s od­bor­ník­mi na slo­vo vza­tý­mi zo Slo­ven­ska
i za­hra­ni­čia o té­mach z ob­las­ti pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia, kto­ré Vás nao­zaj za­ují­ma­jú.

  • Ako správ­ne sta­no­viť ter­mí­ny v pro­jek­te ale­bo oka­mih správ­nej mo­ti­vá­cie zdro­jov
  • Ria­de­nie ri­zík pri de­fi­no­va­ní roz­sa­hu pro­jek­tu
  • Ako skĺbiť sys­tém ria­de­nia kva­li­ty s pro­jek­to­vým ria­de­ním a čo z to­ho - prak­tic­ké prík­la­dy
  • Vy­uži­tie PRIN­CE2, ITIL a pre­po­je­nie s Lean a Six Sig­ma pri ria­de­ní pro­jek­tov v praxi
  • Inter­kul­tu­rál­ne roz­die­ly v pro­jek­to­vom ria­de­ní
  • Vý­ho­dy vy­uži­tia „Best Ma­na­ge­ment Prac­ti­ces" v reál­nom ži­vo­te
  • a ďal­šie

Kon­fe­ren­cia pre­beh­ne at­rak­tív­nou for­mou inter­ak­tív­nych ok­rúh­lych sto­lov.

POTIFOB PM Day 2013_2.jpg

Ak­cia sa ko­ná s pod­po­rou APMG Inter­na­tio­nal - me­dzi­ná­rod­nej cer­ti­fi­kač­nej auto­ri­ty pre pro­jek­to­vé ria­de­nie a s pod­po­rou itSMF Czech Re­pub­lic - The IT Servic­e Ma­na­ge­ment Fo­rum.

POTIFOB PM Day 2013_1.jpg

Bliž­šie in­for­má­cie a re­gis­trá­cia na: pmday.po­ti­fob.cz.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter