Samsung predstavuje prvý 1TB SSD disk s rozhraním mSATA

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti vy­spe­lých pa­mä­ťo­vých tech­no­ló­gií, uve­die na trh pro­duk­to­vý rad dis­kov SSD s ozna­če­ním 840 EVO mSA­TA (mi­ni-Se­rial ATA) vrá­ta­ne vô­bec pr­vé­ho 1TB mSA­TA SSD dis­ku. Vy­zna­ču­je sa kom­pak­tným pre­ve­de­ním s roz­hra­ním mSA­TA, kto­ré má prib­liž­ne štvr­ti­no­vú veľ­kosť op­ro­ti 2,5-pal­co­vé­mu SSD, ale pri­tom rov­na­ko vy­so­kú hus­to­tu zá­pi­su a rov­na­ko vy­so­ké vý­kon­nos­tné pa­ra­met­re. Vy­uží­va pok­ro­či­lú NAND flash pa­mäť s ka­pa­ci­tou 128 GB za­lo­že­nú na vý­rob­nej tech­no­ló­gii trie­dy 10 na­no­met­rov.

Aby bo­lo mož­né vy­tvo­riť 1TB ver­ziu SSD, pou­ží­va­jú sa cel­ko­vo šty­ri blo­ky flash pa­mä­tí, pri­čom kaž­dý blok má 16 vrs­tiev 128GB či­pov. Disk mSA­TA SSD s ka­pa­ci­tou 1 TB má hrúb­ku 3,85 mm a vá­ži 8,5 g, čo pred­sta­vu­je prib­liž­ne 40 % veľ­kos­ti, resp. dva­nás­ti­nu hmot­nos­ti bež­né­ho pev­né­ho dis­ku.

„Vzhľa­dom k to­mu, že no­vý rad dis­kov mSA­TA SSD po­nú­ka až 1 TB pa­mä­te a op­ti­ma­li­zo­va­né sof­tvé­ro­vé ​​nás­tro­je, oča­ká­va­me, že si spot­re­bi­te­lia bu­dú môcť vy­chut­nať vy­so­ký ob­jem pa­mä­ťo­vé­ho pries­to­ru a vy­so­ký vý­kon nie­len na sto­lo­vých po­čí­ta­čoch, ale aj na ultra­ten­kých no­te­boo­koch," po­ve­dal Un­soo Kim, se­nior vice­pre­zi­dent pre mar­ke­ting pa­mä­ťo­vých vý­rob­kov spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

Dis­ky Sam­sung SSD 840 EVO s roz­hra­ním mSA­TA sú dos­tup­né vo ver­ziách s úlož­nou ka­pa­ci­tou 120 GB, 250 GB, 500 GB a 1 TB. Vďa­ka špe­ciál­ne­mu ov­lá­da­ču vy­vi­nu­té­mu spo­loč­nos­ťou Sam­sung a tech­no­ló­giu Tur­boWri­te do­sa­hu­jú špič­ko­vé vý­kon­nos­tné pa­ra­met­re. Disk s veľ­kos­ťou 1 TB po­nú­ka rých­losť ná­hod­né­ho čí­ta­nia a zá­pi­su do­sa­hu­jú­ci 98 000, resp. 90 000 IOPS (In­put Out­put Ope­ra­tions per Se­cond), a rých­losť sek­ven­čné­ho čí­ta­nia a zá­pi­su 540 MB/s, resp. 520 MB/s. Us­po­ko­jí tak i pok­ro­či­lých pou­ží­va­te­ľov, pre­to­že zvlád­ne aj ná­roč­né mul­ti­tas­kin­go­vé úlo­hy.

No­vý 840 EVO mSA­TA SSD je vhod­ný pre­dov­šet­kým na pou­ži­tie v no­te­boo­koch, kde mô­že byť dopl­ne­ný ďal­ším inter­ným HDD ale­bo SSD dis­kom, ak je no­te­book vy­ba­ve­ný zber­ni­cou mSA­TA. Dis­ky sú do­dá­va­né spo­lu s pro­duk­tom Sam­sung Ma­gi­cian 4.3, čo je sof­tvé­ro­vé ​​rie­še­nie umož­ňu­jú­ce v re­ži­me RA­PID (Real-ti­me Ac­ce­le­ra­ted Pro­ces­sing of I/O Da­ta) do­siah­nuť rých­losť sek­ven­čné­ho čí­ta­nia viac ako 1 000 MB/s. Tá­to hod­no­ta je prib­liž­ne dvak­rát vy­ššia ako rých­losť čí­ta­nia ty­pic­ky do­sa­ho­va­ná SSD dis­ka­mi na roz­hra­nie SA­TA a de­sať­krát vy­ššia, ako hod­no­ta do­sa­ho­va­ná prie­mer­ným HDD dis­kom. Sam­sung po­nú­ka prog­ram Sam­sung Ma­gi­cian 4.3 a pod­po­ru re­ži­mu RA­PID tiež pre svoj pô­vod­ný pro­duk­to­vý rad 840 PRO SSD.

No­vé SSD dis­ky s roz­hra­ním mSA­TA pou­ží­va­jú 256-bi­to­vé AES šif­ro­va­nie a spĺňa­jú štan­dar­dy TCG Opal a IEEE 1667. Pou­ží­va­te­lia mô­žu svo­je dá­ta ľah­ko pre­su­núť na no­vé SSD dis­ky s po­mo­cou nás­tro­jov Sam­sung Da­ta Mig­ra­tion a Sam­sung Ma­gi­cian 4.3, kto­ré sú kom­pa­ti­bil­né so sys­té­mom Win­dows 8 a pod­po­ru­jú 10 rôz­nych ja­zy­kov.

Sam­sung 840 EVO mSA­TA SSD je pok­ra­čo­va­ním ra­du 840 EVO, kto­rý bol pred­sta­ve­ný v jú­li na glo­bál­nom sum­mi­te Sam­sung SSD. No­vý pro­duk­to­vý rad dis­kov by sa mal ob­ja­viť na slo­ven­skom tr­hu v prie­be­hu ro­ka 2014. Od­po­rú­ča­ná ce­na za­tiaľ ne­bo­la sta­no­ve­ná.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter