Dell predstavuje v Texase novinky pre firemných zákazníkov

Na kaž­do­roč­nom po­du­ja­tí Dell World v ame­ric­kom Texase pred­sta­vi­la spo­loč­nosť no­vú ge­ne­rá­ciu úlo­žísk a sie­ťo­vých rie­še­ní, kto­ré zlac­ňu­jú pre­vádz­ku a zjed­no­du­šu­jú kon­fi­gu­rá­ciu pod­ni­ko­vých dá­to­vých cen­tier ale­bo veľ­kých sie­tí. Zá­kla­dom no­vej tech­no­ló­gie sú vy­so­ko­vý­kon­né úlo­žis­ko­vé rie­še­nia z ra­du Dell EqualLo­gic a jed­no­du­duch­šie bez­drô­to­vé sie­ťo­vé sys­té­my. Čas pot­reb­ný na ich kon­fi­gu­rá­ciu sa skra­cu­je o 90 % vďa­ka vy­no­ve­né­mu nás­tro­ju Dell Open­Ma­na­ge.

„Ino­vá­cie nám slú­žia na to, aby sme ro­bi­li naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie dos­tup­né pre pod­ni­ky všet­kých veľ­kos­tí. Vďa­ka no­vin­kám pred­sta­ve­ným v Texase ne­mu­sia fir­my vy­uží­vať služ­by dá­to­vých cen­tier, pre­to­že si ich za­bez­pe­čia sa­mi v rám­ci vlas­tnej pod­ni­ko­vej sie­te. Tie­to sys­té­my sú na­vy­še pro­jek­to­va­né tak, aby ich bo­lo mož­né v bu­dúc­nos­ti bez prob­lé­mov roz­ši­ro­vať," ho­vo­rí Ondřej Ba­či­na, En­terpri­se Brand Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Dell.

No­vá ver­zia Dell EqualLo­gic ob­sa­hu­je dis­ko­vé po­lia PS6210, kto­ré sprís­tup­ňu­jú tech­no­ló­giu flash za ce­nu bež­ných dis­ko­vých rie­še­ní. Vý­sled­kom je lep­ší po­mer ce­na - vý­kon naj­mä v prí­pa­de, ak spo­loč­nosť, ale­bo in­šti­tú­cia in­ten­zív­ne pra­cu­je s veľ­kým ob­je­mom dát. Špe­ciál­ny set nás­tro­jov pre uni­ver­zit­né sie­te Dell Networ­king cam­pus so­lu­tions umož­ňu­je efek­tív­nej­šiu kon­fi­gu­rá­ciu a op­ti­ma­li­zá­ciu vý­ko­nu sie­te pros­tred­níc­tvom je­di­nej uží­va­teľ­skej kon­zo­ly a zvy­šu­je bez­peč­nosť dát na pri­po­je­ných kon­co­vých za­ria­de­niach. To všet­ko pri sú­čas­nom zní­že­ní vý­dav­kov na pre­vádz­ku až o 50 %. Dell pred­sta­vil aj ino­vo­va­nú sa­du nás­tro­jov Dell Open­Ma­na­ge, kto­rá ob­sa­hu­je tiež fun­kciu auto-kon­fi­gu­rá­cie server­ov.

No­vá ge­ne­rá­cia sie­ťo­vých rie­še­ní
Dell v Texase pred­sta­vil tiež no­vé ra­dy sie­ťo­vých za­ria­de­ní. „Kon­so­li­dá­cia náš­ho networ­king por­tfó­lia je pre nás dô­le­ži­tým miľ­ní­kom. Za­po­ča­la tým in­teg­rá­cia rie­še­ní Power­Con­nect a For­ce 10 do jed­né­ho pro­duk­tor­vé­ho ra­du Dell Networ­king. Vý­sled­kom je jed­no­duch­šie roz­ho­do­va­nie a sprá­va za­ria­de­ní," ho­vo­rí Ondřej Ba­či­na.

Prís­tu­po­vé bo­dy Dell Networ­king W-Se­ries stie­ra­jú roz­dieľ me­dzi bez­dô­to­vou a drô­to­vou tech­no­ló­giou. Vy­uží­va­jú pre­no­so­vý štan­dard 802.11ac a umož­ňu­jú pre­nos dát rých­los­ťou až 1,3 Gbps - trik­rát rých­lej­šie ako v prí­pa­de star­šie­ho 802.11n.

Kon­co­ví uží­va­te­lia v pod­ni­koch sa do fir­me­nej sie­te väč­ši­nou pri­pá­ja­jú cez sie­ťo­vé za­ria­de­nia pra­cu­jú­ce rých­los­ťou 10/100 Mbps, za­tiaľ čo cen­trál­ne čas­ti sie­te ko­mu­ni­ku­jú rých­los­ťou 1 GbE. Ro­di­na za­ria­de­ní Dell Networ­king N-Se­ries za­hŕňa ener­ge­tic­ky ús­por­né 1 GbE a 10 GbE sie­ťo­vé pre­pí­na­če, kto­ré op­ti­ma­li­zu­jú spot­re­bu pod­ľa ak­tuál­ne­ho vy­ťa­že­nia sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry. In­teg­ro­va­ný nás­troj na ma­naž­ment za­ria­de­ní ra­du N umož­ňu­je kon­fi­gu­rá­ciu cez prí­ka­zo­vý ria­dok ale­bo prep­ra­co­va­né uží­va­teľ­ské roz­hra­nie, vďa­ka čo­mu je sprá­va sie­te efek­tív­nej­šia a ne­vy­ža­du­je si čas­té od­stáv­ky, nap­rík­lad pri ak­tua­li­zá­cii firmwéru.

Dell Networ­king C-Se­ries je sé­ria mo­du­lár­nych 1/10/40 GbE pre­pí­na­čov ur­če­ná pre veľ­ké a stred­ne veľ­ké pod­ni­ky a dá­to­vé cen­trá, kto­ré si vy­ža­du­jú vy­so­ký ag­re­go­va­ný vý­kon a flexibil­nú back-end infra­štruk­tú­ru. Vďa­ka svo­jej flexibi­li­te sú ideál­ne do sie­ťo­vých pros­tre­dí s veľ­kým poč­tom kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov a mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­ré sa pri­pá­ja­jú do sie­te.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter