ZyXEL predstavuje výkonnosť 10-gigabitového Ethernetu, pokročilú správu a zabudovanú redundanciu

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions, pop­red­ný do­dá­va­teľ sie­ťo­vých a ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní, obo­ha­til svo­ju po­nu­ku sie­ťo­vých swit­chov o no­vý rad vy­spe­lých za­ria­de­ní navr­hnu­tých tak, aby za­is­ťo­va­li vy­so­kú dos­tup­nosť, vý­kon a mož­nos­ti sprá­vy nut­né pre pod­po­ru dá­to­vých cen­tier a sie­ťo­vých infra­štruk­túr.

Ro­di­na spra­vo­va­ných swit­chov GS3700 a XGS3700 ty­pu Layer 2-Plus je ur­če­ná k pou­ži­tiu v sie­ťach ma­lých a stred­ných pod­ni­kov ale­bo po­bo­čiek. Tie­to za­ria­de­nia pos­ky­tu­jú gi­ga­bi­to­vý vý­kon s vo­li­teľ­ný­mi 10GbE up­lin­ky, a pre­to mô­žu do­ko­na­le fun­go­vať ako ag­re­gač­né swit­che v ce­lej sie­ti. Všet­ky 24 a 48 por­to­vé mo­de­ly sú k dis­po­zí­cii tiež s pod­po­rou vy­so­ko vý­kon­né­ho na­pá­ja­nia PoE (Power-over-Et­her­net) a to zna­me­ná, že sú ideál­ny­mi plat­for­ma­mi pre roz­ší­re­né bez­drô­to­vé sie­te, IP te­le­fó­niu a bez­peč­nos­tné rie­še­nia za­lo­že­né na pro­to­ko­le IP.

ZyXEL XS3900-48F je 10GbE switch s vy­so­kou hus­to­tou por­tov ur­če­ný do hor­nej čas­ti rac­ka (top-of-the-rack), kto­rý po­nú­ka prie­pus­tnosť nut­nú pre op­ti­ma­li­zá­ciu vý­ko­nu vo vir­tua­li­zo­va­ných dá­to­vých cen­trách a roz­sia­hlej­ších sie­ťach. Pro­dukt ob­sa­hu­je 48 10GbE por­tov SFP+ a šty­ri 40GbE up­lin­ky QSFP+, a za­is­ťu­je te­da veľ­mi vy­so­kú šír­ku pás­ma a roz­ší­ri­teľ­nosť, kto­ré sú ne­vyh­nut­né pre in­ten­zív­nu pre­vádz­ku v sie­ti.

Swit­che ra­du 3700 aj switch XS3900-48F sú vy­ba­ve­né re­dun­dan­tný­mi ven­ti­lá­tor­mi vy­me­ni­teľ­ný­mi v pre­vádz­ke, kto­ré za­bez­pe­ču­jú vy­so­kú od­ol­nosť pre fun­go­va­nie kri­tic­kých sie­tí. Vďa­ka tým­to vlas­tnos­tiam v kom­bi­ná­cii so sprá­vou ty­pu Layer 2-Plus a ob­me­dze­nou do­ži­vot­nou zá­ru­kou od spo­loč­nos­ti ZyXEL zís­ka­va­jú or­ga­ni­zá­cie všet­ky fun­kcie, kto­ré pot­re­bu­jú, ako aj za­ru­če­nú náv­rat­nosť in­ves­tí­cie. Pre par­tne­rov spo­loč­nos­ti ZyXEL zna­me­na­jú tie­to no­vé pro­duk­ty veľ­kú príl­eži­tosť vstú­piť so znač­kou ZyXEL do no­vých ob­las­tí tr­hu a spo­chyb­niť ob­vyk­lé štan­dar­dné roz­hod­nu­tia v sek­to­re veľ­kých spo­loč­nos­tí a väč­ších stred­ných fi­riem, ho­vo­rí Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE spo­leč­nos­ti ZyXEL.

„Na­še no­vé swit­che po­nú­ka­jú vy­so­kú dos­tup­nosť, prie­pus­tnosť a flexibi­li­tu, kto­ré stred­né pod­ni­ky a veľ­ké kor­po­rá­cie pot­re­bu­jú, ak chcú za­is­tiť op­ti­mál­ny vý­kon pre vir­tua­li­zo­va­né ap­li­ká­cie a ši­ro­kú šká­lu sie­ťo­vých slu­žieb za­lo­že­ných na pro­to­ko­le IP. Tie­to pro­duk­ty ďa­lej po­sil­ňu­jú re­no­mé spo­loč­nos­ti ZyXEL ako do­dá­va­te­ľa sie­ťo­vých rie­še­ní pri­ná­ša­jú­cich vy­ni­ka­jú­cu vý­kon­nosť, spo­ľah­li­vosť a kva­lit­nú ochra­nu in­ves­tíc. S na­ši­mi in­te­li­gen­tný­mi spra­vo­va­ný­mi switchmi do­sa­hu­je­me veľ­kých ús­pe­chov na tr­hu s pro­duk­ta­mi pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky. Vďa­ka ra­du 3700, kto­rý sa ideál­ne ho­dí k pou­ži­tiu v rám­ci sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry a na jej ok­ra­ji, a switchmi XS3900, kto­ré sú op­ti­ma­li­zo­va­né pre in­ten­zív­ne za­ťa­že­nie na roz­hra­nie dá­to­vé­ho cen­tra, mô­žu par­tne­ri spo­loč­nos­ti ZyXEL po­nú­kať kom­plexné sie­ťo­vé rie­še­nie aj pre stred­ne veľ­ké a väč­šie pod­ni­ky."

In­teg­ro­va­né re­dun­dan­tné pr­vky bu­dú obzvlášť za­ují­mať po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov, kto­rí kaž­do­den­ne spo­lie­ha­jú na sie­ťo­vú infra­štruk­tú­ru pre pre­vádz­ku svo­jich kri­tic­kých ap­li­ká­cií a slu­žieb. Ved­ľa re­dun­dan­tné­ho na­pá­ja­nia a vo­li­teľ­ných ven­ti­lá­to­ro­vých mo­du­lov vy­me­ni­teľ­ných za pre­vádz­ky pod­po­ru­jú tie­to swit­che jed­nak sme­ro­va­nie ECMP (equal-cost mul­ti-path rou­ting), tak aj pro­to­kol VRRP (Vir­tual Rou­ter Re­dun­dan­cy Pro­to­col). To zna­me­ná vy­šší vý­kon a op­ti­ma­li­zá­ciu šír­ky pás­ma.

K to­mu Bra­ti­čák do­dá­va: „S ra­dom 3700 a swit­chom XS3900 sa spo­loč­nosť ZyXEL sku­toč­ne ra­zan­tne púš­ťa do kon­ku­ren­čné­ho bo­ja na tr­hu so sie­ťo­vou infra­štruk­tú­rou. Ide to­tiž o je­di­né swit­che v da­nej trie­de, kto­ré sa vy­zna­ču­jú tak vy­so­kou re­dun­dan­ciou a všes­tran­nos­ťou. Ma­jú všet­ky ale­bo tak­mer všet­ky fun­kcie pre sprá­vu, kto­rou rea­gu­jú na sí­lia­cu nut­nosť pod­po­ro­vať om­no­ho väč­šiu pre­vádz­ku a no­vé služ­by v ce­lej sie­ti, a pri­tom umož­ňu­jú za­cho­vať si účin­nú kon­tro­lu, ob­me­dzo­vať nák­la­dy a za­is­ťo­vať pot­reb­nú šír­ku pás­ma pre kri­tic­ké ap­li­ká­cie. Par­tner­ským pre­daj­com spo­loč­nos­ti ZyXEL umož­ňu­jú tie­to swit­che us­pieť v sú­ťa­ži o ob­chod­né príl­eži­tos­ti aj na úkor do­dá­va­te­ľov, kto­rí v nej inak tak­mer vždy ví­ťa­zia - nav­zdo­ry to­mu, že vždy ne­po­nú­ka­jú naj­lep­šiu vý­kon­nosť, všes­tran­nosť či ochra­nu in­ves­tíc. ZyXEL te­raz po­nú­ka reál­nu, ži­vo­tas­chop­nú a vy­so­ko at­rak­tív­nu al­ter­na­tí­vu. Ok­rem to­ho mô­žu par­tne­ri u tých­to swit­chov do­siah­nuť vy­ni­ka­jú­cich mar­ží. Pros­tred­níc­tvom na­šich par­tner­ských dis­tri­bú­to­rov sú tiež k dis­po­zí­cii zvláš­tne mo­ti­vač­né sti­mu­ly a pod­po­ra ob­chod­ných po­núk pre veľ­ké aj ma­lé pro­jek­ty."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter