TSC – „Intraday proces“ bol spustený do prevádzky

Po ús­peš­nom nie­koľ­ko­me­sač­nom pi­lot­nom ove­re­ní bol do pre­vádz­ky spus­te­ný „Intra­day pro­ces" ako sú­časť plat­for­my CTDS, kto­rá slú­ži na vý­me­nu dát, kon­tro­lu a zvy­šo­va­nie ich kva­li­ty a bez­peč­nos­tné ana­lý­zy a vy­uží­va sa na plá­no­va­nie pre­vádz­ky pre­po­je­ných ener­ge­tic­kých pre­no­so­vých sús­tav v sr­dci Euró­py. Sú­čas­ne v Mní­cho­ve čle­no­via TSC ot­vo­ri­li Spo­loč­nú kan­ce­lá­riu pre­vádz­ko­va­te­ľov pre­no­so­vých sús­tav (TSO) zdru­že­ných v TSC (TSC TSOs - Joint Of­fi­ce), od­bor­né pra­co­vis­ko a in­for­mač­né stre­dis­ko, kto­ré pod­po­ru­je už­šiu spo­lup­rá­cu me­dzi jed­not­li­vý­mi člen­mi a po­má­ha TSO v efek­tív­nej­šom pl­ne­ní úloh.

Plat­for­ma CTDS, do­dá­va­ná spo­loč­nos­ťou Uni­corn Sys­tems, je kľú­čo­vým IT rie­še­ním vy­uží­va­ným 12 pre­no­so­vý­mi sús­ta­va­mi zdru­že­ný­mi v rám­ci ini­cia­tí­vy TSC (TSO Se­cu­ri­ty Coo­pe­ra­tion) s cie­ľom zvý­šiť bez­peč­nosť do­dá­vok elek­tri­ny v Euró­pe. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cej pro­ce­dú­ry vy­ko­ná­va­nej na deň dop­re­du no­vý Intra­day pro­ces umož­ňu­je vy­ko­ná­vať prie­bež­né vnút­ro­den­né ak­tua­li­zá­cie pred­po­ve­de cho­du sie­te a vy­hod­no­te­nie bez­peč­nos­ti s ho­di­no­vým pred­sti­hom. Nap­rík­lad v sú­vis­los­ti s vy­uží­va­ním no­vých zdro­jov elek­tric­kej ener­gie (ve­ter­né či fo­to­vol­tic­ké elek­trár­ne) mô­žu v pre­no­so­vej sús­ta­ve veľ­mi rých­lo vzni­kať ne­ča­ka­né ne­rov­no­vá­hy, kto­ré sa vý­raz­ne lí­šia od pô­vod­nej pred­po­ve­de a mô­žu oh­ro­ziť bez­peč­nosť ce­lej sús­ta­vy.

Sys­tém CTDS auto­ma­tic­ky skon­so­li­du­je všet­ky do­da­né dá­ta tak­mer v reál­nom ča­se a pos­kyt­ne spres­ne­nú pred­po­veď o cho­de sie­te, kto­rá vy­hod­no­tí do­pa­dy zmien na jed­not­li­vých zú­čas­tne­ných ope­rá­to­rov. Tým­to spô­so­bom no­vý pro­ces do­vo­ľu­je ope­rá­to­rom okam­ži­te rea­go­vať na ak­tuál­ne pod­mien­ky a po­má­ha im ak­tív­ne pred­chá­dzať ne­bez­pe­čen­stvu blac­kou­tu.

No­vo­za­lo­že­ná spo­loč­ná kan­ce­lá­ria v Mní­cho­ve pod náz­vom TSC TSOs - Joint Of­fi­ce pred­sta­vu­je ďal­šie roz­ší­re­nie spo­lup­rá­ce v rám­ci ini­cia­tí­vy TSC a po­ve­die k efek­tív­nej­šej, kva­lit­nej­šej, lep­šie koor­di­no­va­nej a rých­lej­šej reali­zá­cii no­vých úloh a vý­ziev. Pra­cu­je tu 15 od­bor­ní­kov z účas­tníc­kych TSO, kto­rí sa nep­retr­ži­te ve­nu­jú no­vým úlo­hám v ob­las­ti ria­de­nia pre­no­so­vých sús­tav a za­is­ťu­jú vy­so­kú úro­veň spo­ľah­li­vos­ti do­dá­vok v Euró­pe vo dne i v no­ci.

Me­dzi ich kľú­čo­vé úlo­hy pat­rí sle­do­va­nie kva­li­ty dát, za­is­ťo­va­nie sta­bil­nej pre­vádz­ky IT nás­tro­jov v rám­ci TSC a príp­ra­va no­vých pro­ce­sov plá­no­va­nia pre­vádz­ky a bez­peč­nos­tných ana­lýz. Sof­tvé­ro­vé ​​ap­li­ká­cie TSC bo­li vy­vi­nu­té spo­loč­nos­ťou Uni­corn Sys­tems. Me­dzi pos­ky­to­va­né služ­by pa­tria nap­rík­lad mo­ni­to­ro­va­nie a pre­vádz­ko­va­nie spo­loč­ných „Day-ahead" a „Intra­day" pro­ce­sov, návr­hy op­ti­ma­li­zač­ných opat­re­ní ale­bo IT služ­by. To všet­ko pris­pe­je k eš­te vy­ššej bez­peč­nos­ti pre­no­so­vých sús­tav v rám­ci Euró­py, a to pri za­cho­va­ní sú­čas­nej de­cen­tra­li­zo­va­nej zod­po­ved­nos­ti jed­not­li­vých TSO.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter