Cez Tesco Potraviny domov si zákazníci môžu objednať aj vianočné darčeky

Via­noč­né oz­do­by, pe­či­vo či via­noč­né dar­če­ky pre naj­bliž­ších si mô­že už 1,5 mi­lió­na Slo­vá­kov pred Via­no­ca­mi te­raz po­hodl­ne ob­jed­nať aj cez ob­ľú­be­nú služ­bu Tes­co Pot­ra­vi­ny do­mov. Spo­loč­nosť Tes­co Sto­res SR to­tiž po­nu­ku služ­by roz­ší­ri­la od kon­ca no­vem­bra o 500 naj­ob­ľú­be­nej­ších via­noč­ných po­lo­žiek.

Zá­kaz­ní­ci si tak mô­žu po­hodl­ne a bez pred­via­noč­ných stre­sov na­kú­piť pot­reb­né ve­ci na via­noč­né sviat­ky aj z po­ho­dlia do­mo­va klik­nu­tím my­šou. Sta­čí, ak si cez webstrán­ku ites­co.sk/pot­ra­vi­ny­do­mov vy­tvo­ria ná­kup­ný zoz­nam a vy­ško­le­ní vo­di­či Tes­co Pot­ra­vi­ny do­mov im to­var pri­ve­zú až k dve­rám do­mo­va.

„Pre ten­to krok sme sa roz­hod­li z jed­no­du­ché­ho dô­vo­du, zá­kaz­ní­kom chce­me po­núk­nuť väč­ší vý­ber se­zón­ne­ho sor­ti­men­tu k via­noč­ným sviat­kom a uľah­čiť im via­noč­né príp­ra­vy. Pred Via­no­ca­mi je služ­ba veľ­mi vy­uží­va­ná a po­čet ob­jed­ná­vok ras­tie až dvoj­ná­sob­ne. Naj­mä gaz­din­ky si ob­jed­ná­va­jú ťaž­ké ba­le­nia pot­ra­vín na príp­ra­vu via­noč­né­ho ho­do­va­nia ako mú­ku, mlie­ko či cu­kor," vy­svet­li­la Ka­ta­rí­na To­ká­ro­vá, E-com­mer­ce ma­na­žér­ka TES­CO STO­RES SR, a. s.

Via­noč­ná po­nu­ka služ­by Tes­co Pot­ra­vi­ny do­mov ob­sa­hu­je špe­ciál­ne via­noč­né pe­či­vo, via­noč­né slad­kos­ti, slad­ké oz­do­by na strom­ček, dar­če­ko­vé ba­le­nia ča­jov, al­ko­ho­lu, dar­če­ko­vé koz­me­tic­ké ba­líč­ky pre mu­žov i že­ny, hrač­ky pre de­ti, po­čí­ta­čo­vé hry, DVD no­si­če či kni­hy pre de­ti i dos­pe­lých. V po­nu­ke sú aj via­noč­né de­ko­rá­cie a dar­če­ko­vý textil ako nap­rík­lad ob­ľú­be­né via­noč­né po­nož­ky.

Špe­ciál­na via­noč­ná po­nu­ka v rám­ci služ­by Pot­ra­vi­ny do­mov potr­vá naj­nes­kôr do 22. de­cem­bra 2013. Zá­kaz­ní­ci si tak mô­žu svoj to­var ne­chať do­viezť eš­te aj 23. de­cem­bra. „Pre tie­to ter­mí­ny však od­po­rú­ča­me na­šim zá­kaz­ní­kom za­re­zer­vo­vať si svoj čas do­ru­če­nia už te­raz, pre­to­že pred sviat­ka­mi je o do­voz a na­šu služ­bu veľ­ký zá­ujem," upo­zor­ni­la Ka­ta­rí­na To­ká­ro­vá.

Zme­ny sa udia­li aj na webo­vej strán­ke služ­by Pot­ra­vi­ny do­mov. Zá­kaz­ní­ci si mô­žu pre­zrieť no­vé pro­duk­to­vé ba­ne­ry a roz­hod­núť sa pre naj­vý­hod­nej­šie ak­tuál­ne po­nu­ky. No­vý web tak in­for­mu­je o ak­tuál­nych po­nu­kách eš­te rých­lej­šie. „Ča­sy roz­vo­zu sme roz­ší­ri­li o tak­zva­né ne­pár­ne dvoj­ho­di­nov­ky. Do­te­raz si zá­kaz­ní­ci moh­li do­voz ob­jed­nať iba kaž­dé dve pár­ne ho­di­ny od 8.00 do 22.00 hod. ve­čer. Mo­men­tál­ne si do­voz mô­žu nap­lá­no­vať aj na ne­pár­ne ča­so­vé dvoj­ho­di­nov­ky - nap­rík­lad od 9.00 do 11.00 ho­di­ny," do­da­la Ka­ta­rí­na To­ká­ro­vá.

Služ­ba Tes­co Pot­ra­vi­ny do­mov fun­gu­je nap­rík­lad v mes­tách Bra­tis­la­va, Nit­ra, Ko­ši­ce, Pre­šov, Tr­na­va, Ma­lac­ky, Se­reď, Ga­lan­ta, Hlo­ho­vec a v ich ši­ro­kom oko­lí. Pri na­ku­po­va­ní tak mô­že čas ušet­riť až 1,5 mi­lió­na zá­kaz­ní­kov.

Ako fun­gu­je služ­ba Tes­co Pot­ra­vi­ny do­mov a Klik­ni & Vy­zdvih­ni?

 • Spo­loč­nosť Tes­co služ­bu Pot­ra­vi­ny do­mov spus­ti­la na Slo­ven­sku v ok­tób­ri 2012 v Bra­tis­la­ve, od po­lo­vi­ce jú­la 2013 ju roz­ší­ri­la aj do Ko­šíc, Pre­šo­va, Nit­ry a ich oko­lia. Od ok­tób­ra toh­to ro­ka Tes­co služ­bu roz­ší­ri­lo aj do ďal­ších miest ako nap­rík­lad Tr­na­va, Hlo­ho­vec, Leo­pol­dov, Ša­ľa a Ga­lan­ta a ši­ro­ké­ho oko­lia tých­to miest.
 • Zá­kaz­ník si po­hodl­ne do­ma po re­gis­trá­cii cez webstrán­ku ites­co.sk/pot­ra­vi­ny­do­mov vy­tvo­rí ná­kup­ný zoz­nam z vy­še 20-ti­síc vý­rob­kov - chla­de­né, mra­ze­né a tr­van­li­vé pot­ra­vi­ny, dro­gé­ria, vy­bra­ný prie­my­sel­ný to­var, zá­klad­ný textil.
 • Zvo­lí si čas do­vo­zu, kto­rý mu vy­ho­vu­je. K dis­po­zí­cii má 7 dní v týž­dni, 2-ho­di­no­vé ča­sy roz­vo­zu me­dzi 8.00 a 22.00 hod. (na nas­le­du­jú­ci deň ale­bo až do troch týž­dňov).
 • Po­lož­ky sú pre zá­kaz­ní­ka vy­be­ra­né pria­mo v ob­cho­de špe­ciál­ne vy­ško­le­ný­mi pra­cov­ník­mi, pre kto­rých je pr­vo­ra­dá kva­li­ta a čer­stvosť to­va­ru, ako i čo naj­dlh­šie zá­ru­ky.
 • Ná­kup zá­kaz­ní­ko­vi pri­ve­zú špe­ciál­ne za­ško­le­ní pra­cov­ní­ci do­mov až k dve­rám.
 • Svoj ná­kup si mô­že zá­kaz­ník vy­zdvih­núť aj osob­ne pri pre­daj­ni den­ne od 8.00 do 22.00 hod. Sta­čí pri tvo­re­ní ná­kup­né­ho zoz­na­mu ites­co.sk/pot­ra­vi­ny­do­mov zvo­liť mož­nosť Klik­ni & Vy­zdvih­ni. (Služ­ba fun­gu­je pri hyper­mar­ke­toch - Tes­co Bra­tis­la­va Zla­té pies­ky a Petr­žal­ka, Tes­co Extra Ko­ši­ce a Tes­co Nit­ra).
 • Zá­kaz­ník si mô­že vy­brať z dvoch spô­so­bov úh­ra­dy: plat­bu vop­red cez inter­net ale­bo kar­tou pri prev­za­tí to­va­ru.
 • Ce­ny to­va­rov sú rov­na­ké ako v hyper­mar­ke­te v deň prev­za­tia ná­ku­pu vrá­ta­ne ak­cií.
 • Za kaž­dý ná­kup cez Pot­ra­vi­ny do­mov či Klik­ni & Vy­zdvih­ni zá­kaz­ní­ci zís­ka­va­jú dvoj­ná­so­bok bo­dov Club­card.
 • Služ­ba do­vo­zu to­va­ru Pot­ra­vi­ny do­mov sto­jí od 2,49 do 3,99 €, služ­ba Klik­ni & Vy­zdvih­ni sto­jí 1,99 €. Ce­na zá­vi­sí iba od vy­bra­né­ho ča­su do­vo­zu, nie od vá­hy ná­ku­pu či vzdia­le­nos­ti do­vo­zu.

Po­kiaľ ná­ho­dou nie je niek­to­rá po­lož­ka z ná­kup­né­ho zoz­na­mu zá­kaz­ní­ka k dis­po­zí­cii, vy­be­rie pra­cov­ník vhod­nú náh­ra­du. Zá­le­ží po­tom už iba na zá­kaz­ní­ko­vi, či sa pre tú­to al­ter­na­tí­vu roz­hod­ne ale­bo ju od­miet­ne.

 • Po­čas príp­ra­vy a roz­vo­zu to­va­ru je neus­tá­le dodr­žia­va­ná a kon­tro­lo­va­ná sta­no­ve­ná tep­lo­ta to­va­ru.
 • Ako služ­ba fun­gu­je, si mô­že­te po­zrieť aj tu:

Video:

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter