Dajmejedlo.sk poskytuje k rozvozu jedla garanciu spokojnosti zákazníka

Daj­me­jed­lo.sk chce na Slo­ven­sku zo­pa­ko­vať ob­rov­ský ús­pech z ČR, kde roz­voz je­dál s mož­nos­ťou on­li­ne ob­jed­náv­ky po ro­ku fun­go­va­nia vy­ba­ví me­sač­ne 80 ti­síc ob­jed­ná­vok s prie­mer­ným zá­kaz­nic­kým ohod­no­te­ním 4,5 z 5. Zá­kla­dom to­ho­to ús­pe­chu je per­fekt­ný zá­kaz­nic­ký servis, po­hodl­ný sys­tém on­li­ne ob­jed­ná­va­nia z ši­ro­ké­ho vý­be­ru reš­tau­rá­cií, sys­tém ve­rej­ných zá­kaz­nic­kých ohod­no­te­ní, mož­nosť plat­by kar­tou, ver­nost­ný prog­ram a sto­per­cen­tná ga­ran­cia spo­koj­nos­ti zá­kaz­ní­ka.

„Reš­tau­rá­cie vždy tes­tu­je­me a sta­ros­tli­vo kon­tro­lu­je­me. Za­ují­ma nás hod­no­te­nie zá­kaz­ní­kov, pre­to­že nek­va­lit­né reš­tau­rá­cie ne­ma­jú na Daj­me­Jed­lo.sk dl­ho­do­bé mies­to. Na­priek to­mu sa nie­ke­dy sta­ne, že služ­ba ne­zod­po­ve­dá oča­ká­va­niu zá­kaz­ní­ka, kto­rý ne­dos­ta­ne to, za čo si za­pla­til. V ta­kom prí­pa­de chce­me, aby nám nes­po­koj­ní zá­kaz­ní­ci da­li ve­dieť a my im za­pla­te­nú čias­tku vrá­ti­me v kre­di­toch späť na uží­va­teľ­ský účet," ho­vo­rí Fi­lip Zna­me­nák, ria­di­teľ Daj­me­jed­lo.sk. „Ta­kú­to ga­ran­ciu pos­ky­tu­je­me ako je­di­ná roz­vo­zo­vá služ­ba na Slo­ven­sku. Na­ším cie­ľom je od­strá­niť oba­vy zá­kaz­ní­kov z nek­va­lit­né­ho jed­la či servis­u, kto­rý i na­priek maximál­nej sna­he nie­ke­dy ne­mu­sí fun­go­vať, ako by mal. Sna­ží­me sa zís­ka­vať od zá­kaz­ní­kov spät­nú väz­bu, aby sme moh­li ukon­čiť spo­lup­rá­cu s reš­tau­rá­cia­mi, kto­ré ne­za­ru­čia sto­per­cen­tnú kva­li­tu jed­la a slu­žieb," do­dá­va Fi­lip Zna­me­nák.

Daj­me­jed­lo.sk má v po­nu­ke roz­voz jed­la z viac ako 70 reš­tau­rá­cií, v nie­koľ­kých väč­ších mes­tách na Slo­ven­sku. „Ak­tuál­ne po­nú­ka­me služ­by v Bra­tis­la­ve, Ko­ši­ciach, Ban­skej Bys­tri­ci, Ži­li­ne, Tr­na­ve, Pre­šo­ve a v naj­bliž­šom ob­do­bí pri­bud­nú eš­te reš­tau­rá­cie v Tren­čí­ne a Nit­re. Kaž­dý deň pri­dá­va­me no­vé reš­tau­rá­cie i v ďal­ších mes­tách na ce­lom Slo­ven­sku," uvá­dza Fi­lip Zna­me­nák.

Ok­rem kva­li­ty slu­žieb, kto­rá je prie­bež­ne sle­do­va­ná sys­té­mom ve­rej­ných zá­kaz­nic­kých ohod­no­te­ní, pod­ľa kto­rých sa zá­kaz­ní­ci mô­žu orien­to­vať pri vý­be­re reš­tau­rá­cie, sa pre­váz­dko­va­teľ Daj­me­jed­lo.sk za­me­ria­va aj na spo­lup­rá­cu s pou­ží­va­teľ­mi pri ak­tív­nom zís­ka­va­ní reš­tau­rá­cií a no­vých zá­kaz­ní­kov. Za tip na no­vú reš­tau­rá­ciu a od­po­ru­če­nie služ­by, kto­ré pril­áka no­vé­ho zá­kaz­ní­ka, po­nú­ka Daj­me­jed­lo.sk od­me­nu v po­do­be kre­di­tov. Dô­le­ži­tým mo­ti­vač­ným pr­vkom je aj po­nu­ka zís­ka­nia kre­di­tu v hod­no­te 4€ na pr­vé vy­skú­ša­nie služ­by pre no­vé­ho zá­kaz­ní­ka a ver­nost­ný prog­ram v po­do­be pri­pi­so­va­nia bo­nu­so­vých kre­di­tov za reali­zo­va­né ob­jed­náv­ky. V naj­bliž­šom ob­do­bí sa prip­ra­vu­je aj uve­de­nie mo­bil­ných ap­li­ká­cií.

Daj­me­jed­lo.sk pred­sta­vu­je príl­eži­tosť dos­tať sa k ši­ro­kej po­nu­ke kva­lit­né­ho jed­la a vy­chut­nať si ho v po­hod­lí do­mo­va či pra­co­vis­ka. „Do­voz jed­la si zá­kaz­ní­ci čas­to spá­ja­jú iba s piz­zou. Sna­ží­me sa do­ká­zať, že kva­lit­ne sa dá do­viezť aj čí­na, su­ši, stejk, kva­lit­ný bur­ger, ha­luš­ky, ale­bo aj špe­cia­li­ty či de­zer­ty z ku­chy­ne tých naj­vyh­lá­se­nej­ších ku­chár­skych majstrov. Chce­me zme­niť pos­toj zá­kaz­ní­kov, aby nev­ní­ma­li na­mi pri­ve­ze­né jed­lo ako náh­rad­nú rých­lov­ku na za­sý­te­nie, ale aby sa pre nich sta­lo pl­no­hod­not­ným obe­dom, ve­če­rou či ra­ňaj­ka­mi bez va­re­nia, ale­bo rie­še­ním v po­do­be pro­fe­sio­nál­ne prip­ra­ve­né­ho ob­čer­stve­nia v prí­pa­de os­la­vy ale­bo príl­eži­tos­ti pre­sa­hu­jú­cej ku­chár­ske schop­nos­ti či mož­nos­ti hos­ti­te­ľa," ho­vo­rí To­máš Čupr, za­kla­da­teľ pro­jek­tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter