Obdarujte svoju rodinu a blízkych špičkovými produktmi Gigaset.

Via­no­ce pred dve­ra­mi a vy eš­te stá­le ne­má­te vhod­ný dar­ček pre va­šich ro­di­čov, bab­ku, sta­ré­ho oca ku­ti­la ale­bo va­šich pria­te­ľov, kto­rý si ak­tuál­ne za­ria­ďu­jú byt či dom, ale­bo čos­ko­ro oča­ká­va­jú ro­din­ný prí­ras­tok (bá­bät­ko)? Gi­ga­set vám pred­sta­vu­je naj­lep­ší vý­ber pro­duk­tov z ak­tuál­ne­ho por­tfó­lia, v kto­rom náj­de­te aj vy ten správ­ny dar­ček pre va­šich blíz­kych. Sta­čí si len vy­brať a hneď mô­že­te po­hodl­ne v tep­le do­mo­va te­le­fo­no­vať s blíz­ky­mi a po­priať im šťas­tné a ve­se­lé Via­no­ce ale­bo vy­ba­viť det­skú iz­bu di­gi­tál­nou det­skou vy­sie­lač­kou s vi­deo pre­no­som.

In­te­li­gent­ný spo­loč­ník pre do­mác­nosť: Bo­ha­to vy­ba­ve­ný, nie však prepl­ne­ný - to je zá­klad­ná kon­cep­cia te­le­fó­nu Gi­ga­set SL930A. Ope­rač­ný sys­tém An­droid dopĺňa tra­dič­né a prak­tic­ké fun­kcie te­le­fo­no­va­nia cez pev­nú lin­ku a po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom maximál­nu slo­bo­du bez to­ho, aby za­bú­da­lo na tech­no­lo­gic­ké po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov pev­ných sie­tí. Služ­ba Goog­le Play, kto­rá sa do­dá­va s pre­din­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0, umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom sťa­ho­vať a in­šta­lo­vať prog­ra­my, hry a elek­tro­nic­ké kni­hy. Gi­ga­set SL930A po­nú­ka svo­jim uží­va­te­ľom ce­lý rad fun­kcií a kon­cep­ciu roz­hra­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid v po­do­be pl­ne do­ty­ko­vé­ho te­le­fó­nu pre do­mác­nosť so za­ria­de­ním DECT. Gi­ga­set SL930A je dos­tup­ný za ce­nu 199,95 Euro s DPH.

Od­ol­ný po­moc­ník pre všet­kých ku­ti­lov: Gi­ga­set E630 mož­no ozna­čiť ho­ci­ja­ko inak len nie ako jem­ný. Bez­drô­to­vý te­le­fón spá­ja ro­bus­tnú sta­bi­li­tu s ele­gan­tnou mo­der­nos­ťou a špič­ko­vý­mi tech­nic­ký­mi pr­vka­mi. Gi­ga­set E630 sa do­ká­že vy­rov­nať s mi­mo­riad­ne ná­roč­ný­mi pod­mien­ka­mi a si­tuácia­mi a s väč­ši­nou ne­hos­tin­ných pros­tre­dí. Ro­bust­ný mo­del E630 je dob­re chrá­ne­ný vo­či pô­so­be­niu pra­chu, vo­dy a ná­ra­zom. Je ur­če­ný pre do­má­cich majstrov, re­me­sel­ní­kov, zá­hrad­ní­kov ale­bo veľ­ké ro­di­ny a zá­ro­veň je dô­ka­zom, že byť od­ol­ný nut­ne nez­na­me­ná byť aj ška­re­dý. Vďa­ka ús­por­né­mu na­pá­ja­cie­mu zdro­ju od­obe­rá mo­del E630 me­nej ener­gie, šet­rí pe­nia­ze aj ži­vot­né pros­tre­die. Te­le­fón Gi­ga­set E630 je dos­tup­ný za 99,95 Eur s DPH.

Eš­te bliž­šie k naj­dô­le­ži­tej­šej oso­be: Gi­ga­set PV 830 Vi­deo­je špič­ko­vá di­gi­tál­na det­ská vy­sie­lač­ka s vi­deop­re­no­som, kto­rá je vy­ba­ve­ná po­hyb­li­vou 3D ka­me­rou, mno­hý­mi sen­zor­mi a špič­ko­vou tech­no­ló­giou noč­né­ho vi­de­nia, vďa­ka čo­mu jej neu­nik­ne nič, čo sa ude­je v det­skej iz­be. Ka­me­ra mo­de­lu Gi­ga­set PV 830 Vi­deo má nas­ta­vi­teľ­ný zor­ný uhol. Tech­no­ló­gia noč­né­ho vi­de­nia umož­ňu­je bez­prob­lé­mo­vý pre­nos ob­ra­zu, a to aj v tých naj­tmav­ších iz­bách. Vďa­ka vi­deo­mo­ni­to­ru na pri­jí­ma­či ro­di­čia vi­dia úpl­ne všet­ko, čo sa de­je v det­skej iz­be. Fun­kcia do­má­ce­ho te­le­fó­nu umož­ňu­je pria­mu ko­mu­ni­ká­ciu s di­eťa­ťom v iz­be, tak­že ro­di­čia sa mô­žu svoj­mu drob­co­vi pri­ho­vo­riť a utí­šiť ho. Ok­rem to­ho je mož­né z ro­di­čov­skej ria­dia­cej jed­not­ky za­pnúť rôz­ne us­pá­van­ky či noč­né svet­lo. Tech­no­ló­gia ECO DECT Umož­ňu­je spo­ľah­li­vé, vy­so­kok­va­lit­né a vy­so­ko­rý­chlos­tné spo­je­nie, kto­ré pro­du­ku­je ove­ľa me­nej žia­re­nia, než nap­rík­lad za­ria­de­nie WLAN a tým po­má­ha za­brá­niť vzni­ku elek­tros­mo­gu v det­skej iz­be. Det­ská vy­sie­lač­ka Gi­ga­set PV 830 Vi­deo je dos­tup­ná za ce­nu 159,95 Eur s DPH.

Všet­ky uve­de­né pro­duk­ty sú dos­tup­né u vy­bra­ných pre­daj­cov (Te­le­fo­nia, Spe­lex, AGEM Com­pu­ters, MIK­RO­HU­KO, In­tec Plus, Vic­tor Bu­si­ness Da­ta, ale­bo sieť pre­daj­ní Di­gi­Tel HS Slo­va­kia)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter