ZyXEL uvádza na trh unifikovanú prístupovú bránu UAG4100 s duálnym rádiom

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions, pred­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v obo­re sie­ťo­vých tech­no­ló­gií, dnes pred­sta­vu­je uni­fi­ko­va­nú prís­tu­po­vú brá­nu ZyXEL UAG4100. Tá­to no­vá brá­na je ur­če­ná pre sek­tor po­hos­tin­stiev. V tom­to od­vet­ví po­nú­ka pr­vo­tried­ne služ­by a pod­ni­kom umož­ňu­je do­sa­ho­vať vy­so­kú spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov. ZyXEL UAG4100, vy­spe­lá brá­na s väč­šou šká­lo­va­teľ­nos­ťou, kto­rá pris­pie­va k zvy­šo­va­niu vý­no­sov, nad­vä­zu­je na ús­pech pro­duk­tu N4100, kto­rý bol nain­šta­lo­va­ný vo viac než 8 000 ho­te­loch na ce­lom sve­te.

V sú­čas­nos­ti sú ľu­dia zvyk­nu­tí mať pri­po­je­nie k inter­ne­tu k dis­po­zí­cii ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek a väč­ši­na z nich so se­bou čas­to no­sí viac než jed­no mo­bil­né za­ria­de­nie. Väč­ši­na stá­va­jú­cich sie­ťo­vých infra­štruk­túr v ho­te­loch či res­tau­rá­ciách však ne­do­ká­že s tým­to tren­dom dr­žať krok, čo ve­die k pre­ru­šo­va­ným pri­po­je­niam a sťaž­nos­tiam zo stra­ny zá­kaz­ní­kov.

Brá­na UAG4100 pod­po­ru­je dve rá­dio­vé frek­ven­cie, 2,4 GHz a 5 GHz, aby moh­la ob­slu­ho­vať dvak­rát viac uží­va­te­ľov než star­šie Wi-Fi brá­ny. Duál­ne rá­dio umož­ňu­je, že sa za­ria­de­nie auto­ma­tic­ky prep­ne do pás­ma 5 GHz, po­kiaľ je pás­mo 2,4 GHz už pl­ne ob­sa­de­né. Spra­co­vá­va to­ky dát tak, aby za­me­dzi­lo nes­ta­bil­ný pre­nos spô­so­be­ný ne­dos­ta­toč­ným pre­no­so­vým pás­mom. UAG4100 ob­sa­hu­je plat­for­mu pre sprá­vu, kto­rá do­ká­že zvlá­dať až 300 uží­va­te­ľov sú­čas­ne - či sú pri­po­je­ní káb­lom, ale­bo bez­drô­to­vo. Brá­na zá­ro­veň sta­no­vu­je prio­ri­ty pre vy­uži­tie šír­ky pás­ma u kaž­dé­ho úč­tu a za­is­ťu­je tak kva­lit­né pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Zá­ro­veň však brá­ni zneu­ží­va­niu pre­no­so­vej ka­pa­ci­ty. Vďa­ka lep­šie­mu zá­žit­ku pri ne­ru­še­nom sur­fo­va­ní na inter­ne­te zvy­šu­je ten­to pro­dukt spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov.

Zná­ma smer­ni­ca EU o ucho­vá­va­ní úda­jov (2006/24/ES), strik­tne vy­ža­du­je, aby ve­rej­ne prís­tup­né inter­ne­to­vé služ­by za­zna­me­ná­va­li inter­ne­to­vú pre­vádz­ku. Tá­to smer­ni­ca uk­la­dá pod­ni­kom, aby po ur­či­tú do­bu ucho­vá­va­li zá­zna­my o vy­uží­va­ní inter­ne­tu. Fir­my v od­vet­ví po­hos­tin­stva mu­sia tie­to pred­pi­sy pl­niť, aby sa vy­hli po­ku­tám a správ­nym san­kciám. Pre ma­ji­te­ľov, kto­rí ne­ma­jú k dis­po­zí­cii ná­le­ži­té vy­ba­ve­nie, to však mô­že pred­sta­vo­vať znač­nú zá­ťaž. Uni­fi­ko­va­ná prís­tu­po­vá brá­na UAG4100 po­má­ha pod­ni­kom, kto­ré sto­ja pred tý­mi­to úlo­ha­mi v ob­las­ti dodr­žo­va­nia pred­pi­sov, pre­to­že za­zna­me­ná­va in­for­má­cie o uží­va­teľ­ských úč­toch, MAC ad­re­sy, zdro­jo­vé a cie­ľo­vé IP ad­re­sy atď. pre úče­ly prí­pad­nej kon­tro­ly štát­nych or­gá­nov.

Brá­na UAG4100 po­nú­ka tiež in­teg­ro­va­né fak­tu­rač­né fun­kcie, a ma­ji­te­lia po­hos­tin­ských za­ria­de­ní ju te­da mô­žu vy­užiť pre ge­ne­ro­va­nie op­ti­mál­nych prís­tu­po­vých op­ráv­ne­ní pre zá­kaz­ní­kov. K tým­to fun­kciám pat­rí auten­ti­zá­cia po­mo­cou webo­vé­ho por­tá­lu, prih­lá­se­nie s pri­ja­tím do­ho­dy s uží­va­te­ľom a auten­ti­zá­cia po­mo­cou server­u RA­DIUS. ZyXEL UAG4100 tiež pod­po­ru­je fun­kciu SMS lís­tkov (SMS tic­ke­ting), kto­rá uží­va­teľ­ské me­no a hes­lo nut­né pre prih­lá­se­nie pre­ná­ša do mo­bil­ných za­ria­de­ní kon­krét­ne­ho uží­va­te­ľa. Uží­va­te­lia si tak mô­žu tie­to in­for­má­cie kom­for­tne ucho­vá­vať vo svo­jich prís­tro­joch a ne­mu­sia sa obá­vať stra­ty vy­tla­če­ných lís­tkov.

Pok­ry­tie roz­sia­hlej­ších ob­jek­tov či areálov vy­ža­du­je na­sa­de­nie väč­šie­ho poč­tu prís­tu­po­vých bo­dov. Pre ma­ji­te­ľov je pri­tom naj­dô­le­ži­tej­šia rých­la in­šta­lá­cia bez na­ru­še­nia pre­vádz­ky da­né­ho pod­ni­ku. Brá­na UAG4100 ob­sa­hu­je in­teg­ro­va­ný kon­tro­ler sie­te WLAN a na­po­má­ha in­šta­lá­cii prís­tu­po­vých bo­dov bez pred­chá­dza­jú­cej kon­fi­gu­rá­cie. Hneď ako UAG4100 nad­via­že spo­je­nie s prís­tu­po­vý­mi bod­mi, je okam­ži­te prís­luš­né nas­ta­ve­nie pou­ži­té pre kaž­dý prís­tu­po­vý bod. Pros­tred­níc­tvom brá­ny UAG4100 je mož­né sieť Wi-Fi tiež cen­trál­ne mo­ni­to­ro­vať a spra­vo­vať. Tým od­pa­da­jú prob­lé­my, kto­ré by inak bo­li s in­šta­lá­ciou sie­te Wi-Fi spo­je­né.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter