Markéta Bauerová nastupuje v spoločnosti Axis Communications ako sales manager pre región strednej Európy

Spo­loč­nosť Axis Com­mu­ni­ca­tions dnes ozná­mi­la, že na po­zí­ciu sa­les ma­na­ge­ra spo­loč­nos­ti pre re­gión stred­nej Euró­py nas­tu­pu­je Mar­ké­ta Bauero­vá.

"Sme veľ­mi ra­di, že mô­že­me do roz­ras­ta­jú­ce­ho sa tí­mu praž­skej re­gio­nál­ne kan­ce­lá­rie uviesť ďal­šiu po­si­lu v po­do­be skú­se­nej ma­na­žér­ky," po­ve­dal Petr Toš­ner, mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti Axis Com­mu­ni­ca­tions pre ob­lasť Rus­ka, CIS a stred­nej Euró­py. "Mar­ké­ta Bauero­vá bu­de ria­diť ob­chod­né ak­ti­vi­ty spo­loč­nos­ti Axis v ce­lom re­gió­ne stred­nej Euró­py (ČR, SR, RO, HU). Ve­rí­me , že jej bo­ha­té skú­se­nos­ti na po­li IT a bez­peč­nos­ti na­po­mô­žu k ďal­šie­mu roz­vo­ju po­zí­cie znač­ky Axis na stre­doeuróp­skom tr­hu."

Mar­ké­ta Bauero­vá má za se­bou štvorroč­né pô­so­be­nie na po­zí­cii coun­try ma­na­ge­ra spo­loč­nos­ti Sym­an­tec pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko. Po­čas svo­jej pred­chá­dza­jú­cej pro­fe­sio­nál­nej drá­hy pra­co­va­la tiež v spo­loč­nos­tiach Wor­dPer­fect, No­vell, Orac­le, Mic­ro­soft, IBM, a to vždy v úlo­he ma­na­žé­ra so zod­po­ved­nos­ťou za pre­daj a hlav­ne za prá­cu tí­mu.

Mar­ké­ta Bauero­vá je vy­da­tá a má jed­né­ho syna. Voľ­ný čas ra­da trá­vi čas s ro­di­nou, jej zá­ľu­bou je ak­tív­ny šport, ces­to­va­nie a kul­tú­ra.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter