ČR: Ultimátna herná základná doska ASUS Rampage IV Black Edition

ASUS před­sta­vil her­ní zá­klad­ní des­ku ze sé­rie Re­pub­lic of Ga­mers s ozna­če­ním Ram­pa­ge IV Black Edi­tion. Des­ka for­má­tu E-ATX umož­ňu­je vy­uží­vat pl­né­ho vý­ko­nu pro­ce­sorů In­tel Co­re i7 (Ivy Brid­ge-E) s pa­ti­cí LGA 2011. No­vin­ka je za­lo­že­na na či­po­vé sadě In­tel X79 Express a ob­sa­hu­je tech­no­lo­gie a ino­va­ce, kte­ré zpříjem­ňu­jí hra­ní her a maxima­li­zu­jí mož­nos­ti přetak­to­vá­ní. To vše dos­ta­nou hrá­či v at­rak­tiv­ním čer­ném de­sig­nu, kte­rý dopl­ňu­jí stříbr­né a čer­ve­né de­tai­ly. Zá­klad­ní des­ka Ram­pa­ge IV Black Edi­tion dis­po­nu­je os­mi slo­ty DI­MM pro pamě­ti DRAM (DDR3 přetak­to­va­né na 2 800 MHz+) s ka­pa­ci­tou až 64 GB a pod­po­ru­je kon­fi­gu­ra­ci až čtyř gra­fic­kých ka­ret. Dá­le ob­sa­hu­je napěťo­vý re­gu­lá­tor (VRM) Extre­me En­gi­ne DI­GI+ III za­jiš­ťu­jí­cí sta­bil­ní na­pá­je­ní. Des­ka ta­ké vy­uží­vá tech­no­lo­gii Sup­re­meFX Black, kte­rá přiná­ší stejně kva­lit­ní zvuk ja­ko sa­mos­tat­ná zvu­ko­vá kar­ta. Ram­pa­ge IV Black Edi­tion se pro­dá­vá za 12 290 Kč, resp. 454,99 euro s DPH. V ba­le­ní je na­víc zdar­ma hra As­sas­sin's Creed IV: Black Flag.

Navr­že­na pro overcloc­ke­ry
Zá­klad­ní des­ka Ram­pa­ge IV Black Edi­tion by­la navr­že­na pro příz­niv­ce přetak­to­vá­ní. Na­bí­zí OC Pa­nel, kon­zo­li pro ladění a mo­ni­to­ro­vá­ní sys­té­mu v reál­ném ča­se, kte­rou kromě overcloc­kerů oce­ní i hrá­či her. Při inter­ním připo­je­ní k zá­klad­ní des­ce lze tr­va­le mo­ni­to­ro­vat pro­voz­ní tep­lo­ty, tak­to­va­cí frek­ven­ce a rych­lost ven­ti­lá­torů. Fun­kce CPU Le­vel UP umož­ňu­je jed­ním klik­nu­tím okam­žitě zvý­šit rych­lost pro­ce­so­ru. V případě exter­ní­ho pou­ži­tí mo­hou uži­va­te­lé prostřed­nic­tvím přís­luš­ných tla­čí­tek pro­vádět přes­né ov­lá­dá­ní a mo­ni­to­ro­vá­ní řady pa­ra­metrů v reál­ném ča­se. Ram­pa­ge IV Black Edi­tion na­bí­zí spous­tu pros­to­ru pro in­sta­la­ci něko­li­ka gra­fic­kých ka­ret (Mul­ti-GPU), včetně pod­po­ry ka­ret NVI­DIA SLI a AMD Cros­sFi­reX se čtyřmi mo­du­ly.

S vy­uži­tím tran­zis­torů NexFET MOS­FET, cí­vek 60A a od­ol­ných ko­vo­vých kon­den­zá­torů 10K vy­ro­be­ných v Ja­pon­sku přiná­ší napěťo­vý re­gu­lá­tor (VRM) Extre­me En­gi­ne DI­GI+ III vel­mi přes­né a sta­bil­ní na­pá­je­ní. Zá­klad­ní des­ka rovněž ob­sa­hu­je pa­siv­ní chla­dič s čer­ným mo­ti­vem, kte­rý je in­te­li­gentně ves­tavěn do ob­las­ti tran­zis­torů MOS­FET a sa­há až ke kry­tu vstupů/vý­stupů (I/O), čímž za­jiš­ťu­je lep­ší chla­ze­ní a sta­bi­li­tu.

I zá­slu­hou to­ho­to pro­ve­de­ní po­koři­la zá­klad­ní des­ka Ram­pa­ge IV Black Edi­tion mno­ho světo­vých re­kordů. Ak­tuálně dr­ží pět pr­ven­ství v tes­tech 3D­Mark11 En­try (E39244), 3D­Mark11 Per­for­man­ce (P41531), 3D­Mark11 Extre­me (X22531), 3D­Mark Fi­re Stri­ke (34246) a 3D­Mark Van­ta­ge (P96500).

Stvořena pro nej­ná­ročnější hry i hrá­če
Des­ka ob­sa­hu­je mno­ho fun­kcí, kte­ré potěší i ty nej­ná­ročnější hrá­če. In­teg­ro­va­ná tech­no­lo­gie Sup­re­meFX Black přiná­ší kva­li­tu zvu­ku srov­na­tel­nou se sa­mos­tat­ný­mi zvu­ko­vý­mi kar­ta­mi vy­šší ka­te­go­rie. Pr­votříd­ní kom­po­nen­ty, ja­ko napřík­lad zvu­ko­vé kon­den­zá­to­ry EL­NA a fó­lio­vé kon­den­zá­to­ry WIMA němec­ké vý­ro­by, pos­ky­tu­jí vy­so­ký vý­kon. Kva­lit­ní ope­rač­ní ze­si­lo­va­če a D/A převod­ník Cirrus Lo­gic CS4398 pak přiná­ší zvuk v bez­ztrá­to­vé kva­litě s od­stu­pem sig­ná­lu a šu­mu s hod­no­tou 120 dB. Slu­chát­ko­vý ze­si­lo­vač Texas Instru­ments TPA6120A2 s im­pe­dan­cí 600 ohmů vy­lep­ší zvu­ko­vé de­tai­ly. Tech­no­lo­gie stínění elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho po­le a zdo­ko­na­le­né zvu­ko­vé re­lé NEC/TO­KIN UC2 chrá­ní elek­tric­ké ob­vo­dy před přetí­že­ním a pot­la­ču­je šu­my.

OSD roz­hra­ní So­nic Ra­dar od tý­mu ROG za­ru­ču­je při hra­ní ak­čních her z poh­le­du pr­vní oso­by (FPS) realis­tic­ké vní­má­ní zvu­ku, pro­to­že zob­ra­zu­je přes­ný směr a původ her­ních zvuků, ja­ko jsou vý­stře­ly, kro­ky a vý­křiky. Ur­če­ní po­lo­hy nepřátel je tak pro hrá­če mno­hem snaz­ší.

Mi­mořádně rych­lý řadič In­tel Gi­ga­bit Et­her­net s nás­tro­jem Ga­me­First II od tý­mu ROG op­ti­ma­li­zu­je pro­voz v sí­ti a za­jiš­ťu­je mi­ni­mál­ní la­ten­ci a do­bu od­ez­vy pro všech­ny důle­ži­té da­to­vé přeno­sy. Nás­troj ROG RAM­Disk umož­ňu­je vy­užít až 80 % dos­tup­né pamě­ti RAM po­čí­ta­če ja­ko vy­so­ko­ry­chlos­tní vir­tuál­ní disk, kte­rý pos­kyt­ne dos­ta­teč­ný vý­kon mno­ha mo­der­ním hrám s čas­tým čte­ním ne­bo zá­pi­sem dat.

UEFI BIOS v přeh­led­ném roz­hra­ní
Zá­klad­ní des­ka ob­sa­hu­je sys­tém UEFI BIOS, kte­rý na­bí­zí přeh­led­né gra­fic­ké roz­hra­ní s no­vým mo­ti­vem v čer­né barvě. UEFI BIOS lze vel­mi snad­no ov­lá­dat po­mo­cí mno­ha vý­kon­ných la­di­cích prvků a dí­ky mož­nos­ti nas­ta­ve­ní pro­filů přetak­to­vá­ní. Sou­čás­tí sys­té­mu UEFI BIOS je i fun­kce Se­cu­re Era­se, kte­rá uži­va­telům umož­ňu­je rych­le ob­no­vit jed­not­ky SSD do vý­cho­zí­ho sta­vu z vý­ro­by a zno­vu zís­kat je­jich maximál­ní vý­kon.

Vi­deo o zá­klad­ní des­ce Ram­pa­ge IV Black Edi­tion naj­de­te na strán­ce http://bit.ly/Ram­pa­ge4­BE.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter