ČR: Kupujete televíziu? Poradíme vám, ako na to

V ka­men­ných či on­li­ne pro­dej­nách nás os­lo­vu­je množ­ství zna­ček, kte­ré na­bí­ze­jí te­le­vi­zo­ry různých kva­lit, ve­li­kos­tí, tech­no­lo­gií s různý­mi fun­kce­mi či vý­ba­vou. Po­kud si chce­te vy­brat správně, mu­sí­te to­ho poměrně hodně nas­tu­do­vat, abys­te zjis­ti­li, co vlastně chce­te a potřebu­je­te. To však může za­brat dost ča­su, a to­ho hlavně v hek­tic­kém před­vá­noč­ním ob­do­bí ne­ní naz­byt. Přip­ra­vi­li jsme pro vás pět ověřených tipů, kte­ré vám po­mo­hou rych­le a správně se roz­hod­nout.

1. Vy­po­čí­tej­te si, ja­kou ve­li­kost ob­ra­zov­ky potřebu­je­te.

Hlav­ním kri­té­riem, od kte­ré­ho se zpra­vid­la od­ví­jí ta­ké ce­na, je ve­li­kost te­le­vi­ze, res­pek­ti­ve dél­ka úh­lopříč­ky. „Zá­klad­ní pra­vid­lo říká, že pro po­hodl­né sle­do­vá­ní by ob­ra­zov­ka nemě­la být ani příliš ma­lá, ani příliš vel­ká. Nes­práv­ná ve­li­kost může sní­žit kom­fort sle­do­vá­ní, ne­bo do­kon­ce po ča­se způso­bit zdra­vot­ní prob­lé­my. Cí­lem je do­sáh­nout po­hodl­né­ho a ni­čím ne­ru­še­né­ho sle­do­vá­ní," vy­světlu­je Jiří Mr­kvič­ka ze spo­leč­nos­ti Chan­ghong, kte­rá je jed­ním z největších pro­du­centů LCD te­le­vi­zí na světě.

Prob­lé­mem může být ne­jen příliš ma­lý te­le­vi­zor do vel­ké mís­tnos­ti, ale vel­ká ob­ra­zov­ka v ma­lé mís­tnos­ti. Po­kud si kou­pí­te příliš vel­ký te­le­vi­zor s tím, že chce­te mít zá­ži­tek ja­ko v kině, může to na­ko­nec do­pad­nout úplně ji­nak. Sle­do­vá­ní se změní na neus­tá­lé pu­to­vá­ní oči­ma po ob­ra­zov­ce. Po­kud má te­le­vi­ze niž­ší roz­li­še­ní, sa­mi se ochu­zu­je­te o zá­ži­tek ze sle­do­vá­ní. Ob­raz bu­de to­tiž roz­ma­za­ný, s vi­di­tel­ný­mi zob­ra­zo­va­cí­mi bo­dy, což půso­bí ru­šivě.

Než přij­de­te do pro­dej­ny, udělej­te si jas­no v tom, kde bu­de váš te­le­vi­zor umístě­ný. Změřte si pros­tor a při kou­pi se zep­tej­te ne­jen na úh­lopříč­ku, ale ta­ké na to, ja­ký pros­tor ce­lé za­říze­ní za­be­re, včetně sto­ja­nu či ukot­ve­ní na stěnu. Zá­ro­veň si od­měřte vzdá­le­nost te­le­vi­ze od gau­če ne­bo křes­la, ze kte­ré­ho bu­de­te te­le­vi­zi sle­do­vat.

Někam sem bych dopl­ni­la, že na tr­hu jsou dos­tup­né ta­ké te­le­vi­zo­ry sé­riově vy­ráběné na mí­ru těm soc stěnám, že v čes­ké spo­leč­nos­ti je ta­ko­vé spe­ci­fi­kum, že stá­le stov­ky ti­síc do­mác­nos­tí zá­pa­sí s uni­fi­ko­va­ným pros­to­rem, do kte­ré­ho se mu­sí tre­fit a že i pro ta­ko­vé přípa­dy má dob­rý vý­rob­ce te­le­vi­zi řeše­ní. Dle svých potřeb může zá­kaz­ník vždy na tr­hu naj­ít řeše­ní, když bu­de hle­dat… mohl by to říkat Jiří ja­ko tsa­ko­vou perlič­ku - přík­lad spe­ci­fic­ké­ho po­ža­dav­ku čes­ké­ho tr­hu, kte­ré­mu vý­rob­ce umí vy­hovět…

Exis­tu­jí různé ta­bul­ky a on­li­ne kal­ku­lač­ky, kde si může­te ideál­ní úh­lopříč­ku vy­po­čí­tat. Přepo­čet zá­vi­sí na kva­litě, ty­pu ne­bo zob­ra­zo­va­cím poměru ob­ra­zov­ky - ji­ný je na SD, HD rea­dy či Full HD te­le­vi­zích. Napřík­lad u HD te­le­vi­zí si úh­lopříč­ku vy­po­čí­tá­te tak, že sle­do­va­cí vzdá­le­nost vy­ná­so­bí­te kon­stan­tou 0,535. Po­kud je te­dy vzdá­le­nost po­hov­ky od te­le­vi­ze napřík­lad 2,5 met­ru, va­še ob­ra­zov­ka by mě­la mít přib­ližně 133 cm. Vy­po­čí­ta­nou úh­lopříč­ku si též přímo v ob­chodě vy­zkou­šej­te. Při tes­to­vá­ní si vší­mej­te ne­jen kva­li­ty ob­ra­zu, de­tailů, případně jest­li vám na ob­ra­ze něco va­dí ne­bo půso­bí ru­šivě.

2. Ujasněte si, na co te­le­vi­zi potřebu­je­te
„Před kou­pí te­le­vi­ze je dob­ré si sta­no­vit, na co všech­no plá­nu­je­te te­le­vi­zi pou­ží­vat," pok­ra­ču­je Jiří Mr­kvič­ka. „Když má­te kromě sle­do­vá­ní zá­jem ta­ké o roz­šířené fun­kce, o sle­do­vá­ní TV ob­sa­hu na ji­ném za­říze­ní,o přís­tup na inter­net, o „sky­po­vá­ní", so­ciál­ní sítě či on­li­ne vi­deo­té­ky, zvaž­te za­kou­pe­ní smart TV," do­po­ru­ču­je Jiří Mr­kvič­ka. Po­čí­tej­te však s tím, že si za „smart" fun­kce přip­la­tí­te. Zjistěte si, ja­ké jsou mož­nos­ti kom­pa­ti­bi­li­ty s ji­ný­mi za­říze­ní­mi, ja­ké jsou mož­nos­ti v ob­las­ti ap­li­ka­cí, a po­rov­ná­vej­te. Když chce­te sle­do­vat spor­tov­ní zá­pa­sy ne­bo fil­my v nej­vyš­ší kva­litě ne­bo třeba hrát po­čí­ta­čo­vé hry na nej­vyš­ší úrov­ni, po­dí­vej­te se po ob­ra­zov­kách vy­ba­ve­ných tech­no­lo­gie­mi Full HD, OLED či 4K.

Před kou­pí te­le­vi­ze zvaž­te ta­ké umístění te­le­vi­ze. Zpra­vid­la má­me ji­né ná­ro­ky na te­le­vi­zi do obý­va­cí­ho po­ko­je, kde trá­ví­me dlou­hé zim­ní ve­če­ry, a ji­né do ku­chyně, inter­nát­ní­ho po­ko­je ne­bo na cha­tu. Důle­ži­té je i to, zda přijí­má­me te­le­viz­ní sig­nál přes ka­bel ne­bo sa­te­lit. V ta­ko­vém případě by te­le­vi­zor měl mít přís­luš­ný tu­ner. Vy­hne­te se tak nepříjem­né­mu přek­va­pe­ní, když váš no­vý te­le­vi­zor ne­bu­de fun­go­vat, pro­to­že může přijí­mat sig­nál jen ze sa­te­li­tu, a vy má­te ka­be­lo­vou te­le­vi­zi. Ov­šem te­le­vi­ze od kva­lit­ní­ho vý­rob­ce jsou již v zá­klad­ních mo­de­lech stan­dardně vy­ba­ve­ny in­teg­ro­va­ným di­gi­tál­ním tu­ne­rem DVB-T/C/S2 vy­ho­vu­jí­cím jak sa­te­lit­ní­mu, tak ka­be­lo­vé­mu příj­mu.

3. Sle­duj­te kva­li­tu ob­ra­zu
Při kou­pi te­le­vi­ze věnuj­te po­zor­nost kva­litě ob­ra­zu. Největší roz­dí­ly před­sta­vu­je typ tech­no­lo­gie pou­ži­té na zob­ra­ze­ní - HD Rea­dy, Full HD a 4K. „Vý­raz­né od­liš­nos­ti však naj­de­te i v rám­ci jed­né úrovně roz­li­še­ní. Pro­to je dob­ré srov­ná­vat různé mo­de­ly a znač­ky, do­kud ne­naj­de­te ten správ­ný poměr kva­li­ty a ce­ny," upo­zor­ňu­je Jiří Mr­kvič­ka.

Při po­rov­ná­vá­ní si vší­mej­te zob­ra­zo­vá­ní čer­né bar­vy, ta by mě­la být co nej­černější. Dos­ta­ne­te tak vy­so­ký kon­trast a zpra­vid­la ta­ké hloub­ku ba­rev. Po­kud má čer­ná ná­dech ze­le­né či še­dé, kon­trast ne­bu­de tak do­ko­na­lý. Pro­to by čer­ná mě­la být kon­zis­ten­tní po ce­lé ob­ra­zov­ce, bez světlej­ších fleků. To­ho je třeba si vší­mat hlavně v ro­zích ob­ra­zov­ky. Po­zo­ruj­te ta­ké ob­lé li­nie ob­jektů na ob­ra­zov­ce. U kva­lit­ních te­le­vi­zí by mě­li být hlad­ké, u těch méně kva­lit­ních jsou zu­ba­té. Co se tý­če ba­rev­nos­ti, uni­ver­zál­ní ra­dy neexis­tu­jí. Někte­ré znač­ky ma­jí tro­chu ne­reál­né vy­kres­le­ní ba­rev, u ji­ných je reálnější. Zde vsaď­te na svůj sub­jek­tiv­ní po­cit.

Aby byl ob­raz kva­litnější, vý­rob­ci přiš­li na trh s řeše­ním, kte­ré pomůže i méně kva­lit­ní ob­raz napřík­lad v SD kva­litě po­su­nout na vy­šší úro­veň. Řeč je o tzv. up­scallin­gu, což je tech­no­lo­gie, kte­rá pomůže vy­la­dit ob­raz na vy­šší kva­li­tu. A po­kud by kva­li­ta tak­to up­ra­ve­né­ho star­ší­ho for­má­tu ne­do­sáh­la HD kva­li­ty, na film či se­riál se vám stejně bu­de dí­vat lé­pe.

4. Zep­tej­te se na dal­ší tech­nic­ké vy­ba­ve­ní, pro­po­ji­tel­nost a přís­lu­šen­ství
Dnes už te­le­vi­ze nes­lou­ží jen na sle­do­vá­ní te­le­viz­ní­ho prog­ra­mu či filmů z DVD přeh­rá­va­če. Je­jich mož­nos­ti se neus­tá­le roz­šiřují. „Kromě audio-vi­deo vstupů a vý­stupů, přes kte­ré si může­te za­po­jit třeba do­má­cí ki­no či vi­deo­ka­me­ru, by nemě­li chybět ani DVI ne­bo HDMI vstu­py. Ty přená­še­jí do te­le­vi­ze sig­nál v HD kva­litě ze set top boxů, DVD a Blu-ray přeh­rá­vačů ne­bo hra­cích kon­zo­lí," připo­mí­ná Jiří Mr­kvič­ka ze spo­leč­nos­ti Chan­ghong.

Uži­teč­ný je ta­ké USB port, přes kte­rý může­te přeh­rá­vat fil­my, hud­bu ne­bo se dí­vat na fo­tog­ra­fie z USB mé­dií a exter­ních har­ddisků. No­vé mož­nos­ti ote­ví­rá ves­tavěná Wi-Fi kar­ta, kte­rá umož­ní ne­jen přís­tup na inter­net, ale i připo­je­ní te­le­vi­zí do do­má­cí sítě. Kromě to­ho ještě připa­dá v úva­hu množ­ství dal­ších tech­no­lo­gic­kých doplňků a „vy­chy­tá­vek" ja­ko 3D, kva­lit­ní audio­sys­tém, ov­lá­dá­ní hla­sem či ges­ty a dal­ší.

Jes­tli­že ku­pu­je­te te­le­vi­zor, ne­za­po­meň­te se zep­tat na přís­lu­šen­ství. Je pravděpo­dob­né, že bu­de­te potřebo­vat do­kou­pit ka­bel, kte­rý pro­po­jí te­le­vi­zi s ji­ný­mi za­říze­ní­mi, napřík­lad set top boxem, DVD či Blu-ray přeh­rá­va­čem, do­má­cím ki­nem a po­dobně.

5. Po­rov­ná­vej­te. Může­te tak ušetřit
Jak už jsme zmí­ni­li, při ná­ku­pu te­le­vi­zí pla­tí jed­no­du­ché pra­vid­lo: čím ví­ce fun­kcí, vy­šší tech­no­lo­gii a větší ob­ra­zov­ku chce­te, tím víc vás to bu­de stát. Pe­ní­ze může­te ušetřit napřík­lad ta­ké tím, že důkladně zvá­ží­te fun­kce, kte­ré sku­tečně potřebu­je­te. „Jed­nou z mož­nos­tí, jak ušetřit, je koupě te­le­vi­zo­ru v před­vá­noč­ní slevě a po­vá­noč­ních vý­pro­de­jích. Pe­ní­ze pomůže ušetřit ta­ké průzkum tr­hu," ra­dí Jiří Mr­kvič­ka. „Projděte ví­ce ob­chodů, případně vy­zkou­šej­te webo­vé strán­ky, kte­ré po­rov­ná­va­jí ce­ny v on­li­ne ob­cho­dech. Bu­de­te přek­va­pe­ní, ja­ké roz­dí­ly v ce­nách naj­de­te."

Zpra­vid­la levnější jsou star­ší mo­de­ly. Po­kud ne­potřebu­je­te ab­so­lut­ní no­vin­ku, může­te tak ušetřit i něko­lik sto­vek eur. Ces­tou může být i ná­kup méně zná­mých, ale přes­to kva­lit­ních zna­ček, kde si za niž­ší ce­nu kou­pí­te stej­nou kva­li­tu ja­ko u draž­ších mo­delů. Při vý­běru te­le­vi­ze vám pomůže od­bor­ný per­so­nál v ka­men­ných ob­cho­dech, hodně vám proz­ra­dí i re­dak­ční tes­ty a re­cen­ze ne­bo uži­va­tel­ské hod­no­ce­ní na inter­ne­tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter