Kupujete televízor? Poradíme vám ako na to.

Spot­reb­ná elek­tro­ni­ka dl­ho­do­bo pat­rí me­dzi naj­ob­ľú­be­nej­šie via­noč­né dar­če­ky. Sa­moz­rej­me, te­le­ví­zo­ry nie sú žiad­nou vý­nim­kou, skôr nao­pak. Vy­brať si ten správ­ny te­le­ví­zor však mô­že byť nao­zaj tvr­dý orie­šok.

Z re­gá­lov v ka­men­ných či on­li­ne pre­daj­niach nás os­lo­vu­je množ­stvo zna­čiek, kto­ré po­nú­ka­jú te­le­ví­zo­ry rôz­nych kva­lít, veľ­kos­tí, tech­no­ló­gií, s rôz­ny­mi fun­kcia­mi či vý­ba­vou. Ak si chce­te vy­brať správ­ne, mu­sí­te to­ho po­mer­ne ve­ľa naš­tu­do­vať, aby ste zis­ti­li, čo vlas­tne chce­te a pot­re­bu­je­te. To však mô­že za­brať ve­ľa ča­su a to­ho hlav­ne v hek­tic­kom pred­via­noč­nom ob­do­bí nik­dy nie je naz­vyš. Prip­ra­vi­li sme pre vás 5 ove­re­ných ti­pov, kto­ré vám po­mô­žu rých­lo a správ­ne sa roz­hod­núť.

1. Vy­po­čí­taj­te si akú veľ­kosť ob­ra­zov­ky pot­re­bu­je­te
Hlav­ným kri­té­riom, od kto­ré­ho sa spra­vid­la od­ví­ja aj ce­na, je veľ­kosť te­le­ví­zo­ra, resp. dĺžka uh­lo­prieč­ky. „Zá­klad­né pra­vid­lo ho­vo­rí, že pre po­hodl­né sle­do­va­nie by ob­ra­zov­ka ne­ma­la byť ani pri­ma­lá, ani pri­veľ­ká. Nes­práv­na veľ­kosť mô­že zní­žiť kom­fort sle­do­va­nia, či do­kon­ca po ča­se spô­so­biť aj zdra­vot­né ťaž­kos­ti. Cie­ľom je do­siah­nuť po­hodl­né a ni­čím ne­ru­še­né sle­do­va­nie," vy­svet­ľu­je Jiří Mr­kvič­ka zo spo­loč­nos­ti Chan­ghong, kto­rá je jed­ným z naj­väč­ších pro­du­cen­tov LCD te­le­ví­zo­rov na sve­te.

Prob­lé­mom mô­že byť nie­len pri­ma­lý te­le­ví­zor do veľ­kej mies­tnos­ti, ale aj veľ­ká ob­ra­zov­ka v ma­lej. Ak si kú­pi­te pri­veľ­ký te­le­ví­zor s tým, že chce­te mať zá­ži­tok ako v ki­ne, mô­že to na­ko­niec do­pad­núť úpl­ne inak. Sle­do­va­nie sa zme­ní na neus­tá­le pu­to­va­nie oča­mi po ob­ra­zov­ke. Ak má te­le­ví­zor eš­te aj niž­šie roz­lí­še­nie, sa­mi sa ochu­dob­ní­te o zá­ži­tok zo sle­do­va­nia. Ob­raz bu­de to­tiž roz­ma­za­ný, s vi­di­teľ­ný­mi zob­ra­zo­va­cí­mi bod­mi, čo pô­so­bí ru­ši­vo.

Než prí­de­te do pre­daj­ne, urob­te si jas­no v tom, kde bu­de váš te­le­ví­zor umies­tne­ný. Zme­raj­te si pries­tor a pri kú­pe sa pý­taj­te nie­len na uh­lo­prieč­ku, ale aj na to, aký pries­tor ce­lé za­ria­de­nie za­be­rie. A to vrá­ta­ne sto­ja­na, či ukot­ve­nia na ste­nu. Zá­ro­veň si od­me­raj­te vzdia­le­nosť te­le­ví­zo­ra od gau­ča ale­bo kres­la, od­kiaľ bu­de­te te­le­ví­ziu sle­do­vať.

Exis­tu­je množ­stvo ta­bu­liek a on­li­ne kal­ku­la­čiek, kde si mô­že­te ideál­nu uh­lo­prieč­ku od­vo­diť. Pre­po­čet zá­vi­sí od kva­li­ty, ty­pu ale­bo zob­ra­zo­va­cie­ho po­me­ru ob­ra­zov­ky - iný je pri SD, HD rea­dy či Full HD te­le­ví­zo­roch. Nap­rík­lad u HD te­le­ví­zo­rov si uh­lo­prieč­ku vy­rá­ta­te tak, že sle­do­va­ciu vzdia­le­nosť vy­ná­so­bí­te kon­štan­tou 0,535. Ak je vzdia­le­nosť po­hov­ky od te­le­ví­zo­ra nap­rík­lad 2,5 met­ra, va­ša ob­ra­zov­ka by ma­la mať prib­liž­ne 133 cm. Vy­po­čí­ta­nú uh­lo­prieč­ku si tiež pria­mo v ob­cho­de vy­skú­šaj­te. Pri tes­to­va­ní si vší­maj­te naj­mä kva­li­tu ob­ra­zu, de­tai­lov, prí­pad­ne či vám v ob­ra­ze nie­čo va­dí, ale­bo pô­so­bí ru­ši­vo.

2. Ujas­ni­te si na čo te­le­ví­zor pot­re­bu­je­te
„Pred kú­pou je dob­ré si sta­no­viť, na čo všet­ko plá­nu­je­te te­le­ví­zor pou­ží­vať," pok­ra­ču­je Jiří Mr­kvič­ka. „Ak má­te ok­rem sle­do­va­nia zá­ujem aj o roz­ší­re­né fun­kcie, o pre­po­ji­teľ­nosť na iné za­ria­de­nia, na inter­net, o „sky­peo­va­nie", so­ciál­ne sie­te, či on­li­ne vi­deo­té­ky, zváž­te kú­pu Smart TV," od­po­rú­ča Jiří Mr­kvič­ka. Rá­taj­te však s tým, že za „smart" fun­kcie si prip­la­tí­te. Zis­ti­te si, aké sú mož­nos­ti kom­pa­ti­bi­li­ty s iný­mi za­ria­de­nia­mi, aké sú mož­nos­ti v ob­las­ti ap­li­ká­cií a po­rov­ná­vaj­te. Ak chce­te po­ze­rať špor­to­vé zá­pa­sy, či fil­my v naj­vyš­šej kva­li­te ale­bo tre­bárs hrať po­čí­ta­čo­vé hry na naj­vyš­šej úrov­ni, po­ze­raj­te sa po ob­ra­zov­kách vy­ba­ve­ných tech­no­ló­gia­mi Full HD, OLED či 4K.

Za­vá­ži aj umies­tne­nie te­le­ví­zo­ra. Spra­vid­la má­me iné ná­ro­ky na te­le­ví­zor do obý­vač­ky, kde trá­vi­me dl­hé zim­né ve­če­ry a iné do ku­chy­ne, inter­nát­nej iz­by, či na cha­tu. Dô­le­ži­té je aj to, či pri­jí­ma­te TV sig­nál cez ká­bel ale­bo sa­te­lit. V ta­kom prí­pa­de by mal mať te­le­ví­zor prís­luš­ný tu­ner. Vy­hne­te sa tak nep­rí­jem­né­mu prek­va­pe­niu, keď vám váš no­vý te­le­ví­zor ne­bu­de fun­go­vať, pre­to­že mô­že pri­jí­mať sig­nál len zo sa­te­li­tu a vy má­te káb­lo­vú te­le­ví­ziu.

3. Sle­duj­te kva­li­tu ob­ra­zu
Pri kú­pe te­le­ví­zo­ra ve­nuj­te po­zor­nosť kva­li­te ob­ra­zu. Naj­väč­šie roz­die­ly pred­sta­vu­je typ tech­no­ló­gie pou­ži­tej na zob­ra­ze­nie - HD Rea­dy, Full HD a 4K. „Vý­raz­né od­liš­nos­ti však náj­de­te aj v rám­ci jed­nej úrov­ne roz­lí­še­nia. Pre­to je dob­ré po­rov­ná­vať rôz­ne mo­de­ly a znač­ky, kým ne­náj­de­te ten správ­ny po­mer kva­li­ty a ce­ny," upo­zor­ňu­je Jiří Mr­kvič­ka.

Pri po­rov­ná­va­ní si vší­maj­te zob­ra­zo­va­nie čier­nej far­by, tá by ma­la byť čo naj­čer­nej­šia. Dos­ta­ne­te tak vy­so­ký kon­trast a spra­vid­la aj hĺbku fa­rieb. Ak má čier­na ná­dych ze­le­nej či še­dej, kon­trast ne­bu­de ta­ký do­ko­na­lý. Ta­kis­to by čier­na ma­la byť kon­zis­ten­tná po ce­lej ob­ra­zov­ke, bez svet­lej­ších fľa­kov. To si tre­ba vší­mať naj­mä v ro­hoch ob­ra­zov­ky. Po­zo­ruj­te aj ob­lé lí­nie ob­jek­tov na ob­ra­zov­ke. U kva­lit­ných te­le­ví­zo­rov by ma­li byť hlad­ké, u tých me­nej kva­lit­ných sú „zu­ba­té". Čo sa tý­ka fa­reb­nos­ti, tu neexis­tu­jú uni­ver­zál­ne ra­dy. Niek­to­ré znač­ky ma­jú tro­chu ne­reál­ne vy­kres­le­nie fa­rieb, u iných je za­se reál­nej­šie. Tu stav­te na svoj sub­jek­tív­ny po­cit.

Aby bol ob­raz kva­lit­nej­ší, vý­rob­co­via priš­li na trh s rie­še­ním, kto­ré po­mô­že aj me­nej kva­lit­ný ob­raz nap­rík­lad v SD kva­li­te po­su­núť na vy­ššiu úro­veň. Reč je o tzv. up­scallin­gu, čo je tech­no­ló­gia, kto­rá po­mô­že vy­hla­diť ob­raz na vy­ššiu kva­li­tu. Aj keď kva­li­ta tak­to up­ra­ve­né­ho star­šie­ho for­má­tu nik­dy ne­do­siah­ne HD kva­li­ty, film či se­riál bu­de ur­či­te po­ze­ra­teľ­nej­ší.

4. Pý­taj­te sa na ďal­šie tech­nic­ké vy­ba­ve­nie, pre­po­ji­teľ­nosť a prís­lu­šen­stvo
Dnes už te­le­ví­zo­ry nes­lú­žia len na sle­do­va­nie te­le­víz­ne­ho prog­ra­mu či fil­mov z DVD preh­rá­va­ča. Ich mož­nos­ti sa neus­tá­le roz­ši­ru­jú. „Ok­rem audio-vi­deo vstu­pov a vý­stu­pov, cez kto­ré si mô­že­te za­po­jiť tre­bárs do­má­ce ki­no, či vi­deo­ka­me­ru, by ne­ma­li chý­bať ani DVI ale­bo HDMI vstu­py. Tie pre­ná­ša­jú do te­le­ví­zo­ra sig­nál v HD kva­li­te zo set-top-boxov, DVD a Blu-ray preh­rá­va­čov ale­bo hra­cích kon­zol," pri­po­mí­na Jiří Mr­kvič­ka zo spo­loč­nos­ti Chan­ghong.

Uži­toč­ný je aj USB port, cez kto­rý si mô­že­te preh­rá­vať fil­my, hud­bu ale­bo po­ze­rať fo­tog­ra­fie z USB mé­dií a exter­ných har­dis­kov. No­vé mož­nos­ti ot­vá­ra vsta­va­ná Wi-Fi kar­ta, kto­rá umož­ní nie­len prís­tup na inter­net, ale aj pri­po­je­nie te­le­ví­zo­ra do do­má­cej sie­te. Ok­rem to­ho eš­te do úva­hy pri­pa­dá množ­stvo ďal­ších tech­no­lo­gic­kých dopl­nkov a „vy­chy­tá­vok" ako 3D, kva­lit­ný audio sys­tém, ov­lá­da­nie hla­som či ges­ta­mi a ďal­šie.

Keď ku­pu­je­te te­le­ví­zor ne­za­bud­ni­te sa pý­tať na prís­lu­šen­stvo. Je prav­de­po­dob­né, že bu­de­te pot­re­bo­vať do­kú­piť káb­le, kto­ré pre­pá­ja­jú te­le­ví­zor s iný­mi za­ria­de­nia­mi, nap­rík­lad set-top-boxom, DVD či Blu-ray preh­rá­vač­mi, do­má­cim ki­nom a po­dob­ne.

5. Po­rov­ná­vaj­te. Mô­že­te tak nao­zaj ušet­riť.
Už sme si po­ve­da­li, že pri ná­ku­pe te­le­ví­zo­ra pla­tí jed­no­du­ché pra­vid­lo: čím viac fun­kcií, vy­ššie tech­no­ló­gie a väč­šiu ob­ra­zov­ku chce­te, tým viac vás to bu­de stáť. Pe­nia­ze mô­že­te ušet­riť nap­rík­lad aj tým, že si dôk­lad­ne zvá­ži­te aké fun­kcie reál­ne pot­re­bu­je­te. „Jed­nou z mož­nos­tí ako ušet­riť, je kú­pa te­le­ví­zo­ra v pred­via­noč­nej zľa­ve a po­via­noč­ných vý­pre­da­joch. Pe­nia­ze po­mô­že ušet­riť aj pries­kum tr­hu," ra­dí Jiří Mr­kvič­ka. „Prej­di­te via­ce­ro ob­cho­dov, prí­pad­ne vy­skú­šaj­te webstrán­ky, kto­ré po­rov­ná­va­jú ce­ny v on­li­ne ob­cho­doch. Bu­de­te prek­va­pe­ní, aké roz­die­ly v ce­nách náj­de­te."

Spra­vid­la lac­nej­šie sú vý­be­ho­vé mo­de­ly. Ak ne­pot­re­bu­je­te mať ab­so­lút­nu no­vin­ku, mô­že­te tak ušet­riť aj nie­koľ­ko sto­viek eur. Ces­tou mô­že byť aj ná­kup za­ria­de­nia me­nej zná­mych, ho­ci kva­lit­ných zna­čiek, kde si za niž­šiu ce­nu kú­pi­te rov­na­kú kva­li­tu, ako u tých drah­ších. Pri vý­be­re te­le­ví­zo­ra vám po­mô­že od­bor­ný per­so­nál v ka­men­ných ob­cho­doch, ve­ľa vám prez­ra­dia aj re­dak­čné tes­ty a re­cen­zie, či pou­ží­va­teľ­ské hod­no­te­nia na inter­ne­te.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter