Slovenská IT firma Anodius sa presadila v Energetike Ljubljana

Slo­ven­ský do­dá­va­teľ IT rie­še­ní Ano­dius, a.s., ús­peš­ne ukon­čil v up­ly­nu­lých dňoch im­ple­men­tá­ciu sys­té­mu ria­de­nia vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi (CRM) pre vo­dá­ren­skú a ply­ná­ren­skú fir­mu Ener­ge­ti­ka Ljub­la­na.

Ide vô­bec o pr­vú ener­ge­tic­kú spo­loč­nosť v Slo­vin­sku, kto­rá im­ple­men­to­va­la sys­tém CRM na bá­ze SAP. Vý­ška cel­ko­vej softwaro­vej in­ves­tí­cie do­siah­la prib­liž­ne 2 mi­lió­ny EUR.

Dob­ré re­no­mé spo­loč­nos­ti a je­di­neč­nosť v ob­las­ti SAP CRM bo­li pri­már­ne dô­vo­dy an­ga­žo­va­nia spo­loč­nos­ti Ano­dius, kto­rá skú­se­nos­ti v sek­to­re ener­ge­ti­ky zís­ka­la nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v iných štá­toch Stred­nej a Vý­chod­nej Euró­py.

„Na zá­kaz­ke, kto­rú sme reali­zo­va­li v spo­lup­rá­ci s lo­kál­nym do­dá­va­te­ľom SAP rie­še­ní, pra­co­val náš expert­ný tím štr­násť me­sia­cov," ho­vo­rí Ras­tis­lav Kup­ka, par­tner pre ob­lasť roz­vo­ja pod­ni­ka­nia Ano­dius, kto­rá pat­rí me­dzi špič­ku slo­ven­ských fi­riem pos­ky­tu­jú­cim CRM rie­še­nia..

Spo­lup­rá­ca Ano­dius a Ener­ge­ti­ky Ljubl­ja­na bu­de pod­ľa R. Kup­ku pok­ra­čo­vať aj v bu­dúc­nos­ti, pri­čom bu­de spo­čí­vať naj­mä v tech­nic­kej pod­po­re a v ďal­šom roz­vo­ji do­da­né­ho IT rie­še­nia.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter