E-aukcie ĽudiaĽuďom.sk sú najlepším internetovým projektom roka

Dar­cov­ský por­tál ĽudiaĽuďom.sk už po dru­hý raz us­pel v sú­ťa­ži Byť vi­de­ný v ka­te­gó­rii Naj­lep­ší inter­ne­to­vý pro­jekt. Ce­nu ude­ľu­je slo­ven­ské Fó­rum do­no­rov a čes­ké Fó­rum dárců. Vla­ni od­bor­ná po­ro­ta oce­ni­la ĽudiaĽuďom.sk ako je­di­neč­ný sys­tém on-li­ne dar­cov­stva. Toh­to ro­ku v sú­ťa­ži us­pe­la no­vá plat­for­ma auk­cie.lu­dia­lu­dom.sk, kto­rá umož­ňu­je ľu­ďom v nú­dzi, auto­rom za­ují­ma­vých pro­jek­tov, ale aj ich pod­po­ro­va­te­ľom vy­hla­so­vať be­ne­fič­né elek­tro­nic­ké auk­cie.

Pro­jekt be­ne­fič­ných elek­tro­nic­kých auk­cií má za cieľ pri­niesť no­vú mož­nosť pod­po­ry vý­ziev na dar­cov­skom por­tá­li ĽudiaĽuďom.sk. Prí­jem­co­via mô­žu bez­plat­ne vy­hlá­siť elek­tro­nic­kú auk­ciu, vý­ťa­žok z kto­rej je úpl­ne ce­lý pri­pí­sa­ný k ich vý­zve. Zor­ga­ni­zo­vať ta­kú­to e-auk­ciu mô­žu aj tre­tie oso­by, fy­zic­ké aj práv­nic­ké, kto­ré sa ta­kým­to spô­so­bom roz­hod­li pod­po­riť kon­krét­nu vý­zvu. Do auk­cie mô­žu ve­no­vať to­var, služ­bu, zá­ži­tok a pod.

„Plat­for­ma be­ne­fič­ných e-auk­cií, kto­rú sme spus­ti­li vla­ni pred Via­no­ca­mi, umož­ňu­je auto­rom vý­ziev na ĽudiaĽuďom.sk zís­kať no­vých dar­cov. Pod­ľa na­šich šta­tis­tík, viac ako 60 % vy­dra­ži­te­ľov, te­da dra­ži­te­ľov s naj­vyš­ším, či­že ví­ťaz­ným po­da­ním, pred­tým ne­da­lo dar cez dar­cov­ský por­tál ĽudiaĽuďom.sk," ho­vo­rí šéf pro­jek­tu Ro­land Kyš­ka.

Be­ne­fič­né elek­tro­nic­ké auk­cie umož­ňu­jú po­má­hať aj tre­tím oso­bám - umel­com, ob­chod­ným spo­loč­nos­tiam, vý­rob­com či pos­ky­to­va­te­ľom slu­žieb - jed­no­du­chou for­mou or­ga­ni­zo­va­nia ta­kej­to auk­cie. V nej po­núk­nu nap­rík­lad svoj vý­ro­bok, exklu­zív­nu služ­bu, stret­nu­tie s osob­nos­ťou. Je to dob­rý nás­troj do­nor­stva pre ma­lé fir­my, kto­ré mô­žu tak­to pod­po­riť nap­rík­lad núdz­nych ale­bo auto­rov dob­rých pro­jek­tov vo svo­jom oko­lí.

Ko­mu ide vý­ťa­žok ur­ču­je dra­žob­ník, te­da or­ga­ni­zá­tor be­ne­fič­nej elek­tro­nic­kej auk­cie. Je­di­nou pod­mien­kou je, že mu­sí ísť o vý­zvu na ĽudiaĽuďom.sk, pod kto­rú sa ten­to vý­ťa­žok pri­pi­su­je ako dar.

Vďa­ka mo­bil­nej ap­li­ká­cii ĽudiaĽuďom.sk mô­žu dra­ži­te­lia pri­ha­dzo­vať aj zo svo­jich chyt­rých te­le­fó­nov či tab­le­tov. Vďa­ka push no­ti­fi­ká­ciám sa vždy okam­ži­te doz­ve­dia, ak niek­to po­nú­kol viac. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná pre ope­rač­né sys­té­my iOS, An­droid aj Win­dows Pho­ne.

TS_Ludia_sk.jpg

ĽudiaĽuďom.sk je pr­vý sku­toč­ne kom­plex­ný a uni­ver­zál­ny on­li­ne sys­tém dar­cov­stva na Slo­ven­sku. Je­ho zá­kla­dom je inter­ne­to­vý por­tál s preh­ľad­nou da­ta­bá­zou vý­ziev na pod­po­ru všeo­bec­ne pros­peš­ných zá­me­rov pred­lo­že­ných prí­jem­ca­mi.

Por­tál je ot­vo­re­ný pre všet­kých, kto­rí pot­re­bu­jú po­moc a chcú tu pred­sta­viť svo­je vý­zvy na pod­po­ru. Na roz­diel od iných sys­té­mov pod­po­ry kva­li­tu žia­dos­tí po­su­dzu­jú sa­mot­ní dar­co­via bez zá­sa­hov pre­vádz­ko­va­te­ľa por­tá­lu. Pri roz­ho­do­va­ní mô­že dar­ca vy­užiť hod­no­te­nia tzv. ove­ro­va­te­ľov, kto­rí na po­žia­da­nie prí­jem­cov ove­ria pres­nosť a prav­di­vosť zve­rej­ne­ných in­for­má­cií v po­do­be vy­da­ných ove­re­ní.

Por­tál ĽudiaĽuďom.sk vzni­kol na zá­kla­de mno­hých roz­ho­vo­rov zá­stup­cov Cen­tra pre fi­lan­tro­piu, n. o. a spo­loč­nos­ti SK-NIC, a. s., kto­rá je správ­com ná­rod­nej do­mé­ny .SK. V tých­to dis­ku­siách sa ro­dil pro­jekt, kto­rý je v zá­uj­me inter­ne­to­vej ve­rej­nos­ti a kto­rý má pod­po­riť spo­lu­pat­rič­nosť ľu­dí na Slo­ven­sku. Od po­čiat­ku pri ňom ako par­tne­ri stá­li naj­mä spo­loč­nos­ti SWAN, Ana­soft a Zdru­že­nie miest a ob­cí Slo­ven­ska.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter