Lenovo odhaľuje svoj prvý viacrežimový Yoga tablet

Spo­loč­nosť Le­no­vo, lí­der v ob­las­ti via­cre­ži­mo­vých po­čí­ta­čov, uvá­dza na slo­ven­ský trh svoj pr­vý via­cre­ži­mo­vý Yoga Tab­let, pred­sta­ve­ný v ži­vom pre­no­se za prí­tom­nos­ti As­hto­na Kut­che­ra, no­vé­ho pro­duk­to­vé­ho in­ži­nie­ra spo­loč­nos­ti. Le­no­vo je zná­me svo­jím prie­kop­níc­tvom na po­li ino­va­tív­nych via­cre­ži­mo­vých za­ria­de­ní, ako je nap­rík­lad kon­ver­ti­bil­ný no­te­book Yoga a te­raz po­nú­ka uží­va­te­ľom no­vý spô­sob, ako vy­ťa­žiť zo svo­jich tab­le­tov maximum.

Ino­va­tív­ny Yoga tab­let po­nú­ka tri uni­kát­ne re­ži­my, kto­ré pos­ky­tu­jú spot­re­bi­te­ľom lep­ší spô­sob vy­uži­tia tab­le­tu. S re­ži­ma­mi Tab­let, Nak­lo­ne­nie a Sto­jan, sa za­ria­de­nie pris­pô­so­bu­je to­mu, ako ho ľu­dia pou­ží­va­jú a ne­nú­ti ich, aby sa, nao­pak, oni pris­pô­so­bo­va­li je­ho tech­no­ló­gii. Yoga tab­let má na­vy­še net­ra­dič­ne dl­hú vý­drž ba­té­rie, a to až 18 ho­dín, vďa­ka čo­mu sa ho­dí k ultra­mo­bil­né­mu ži­vot­né­mu štý­lu svo­jich uží­va­te­ľov.

„Zis­ti­li sme, že ľu­dia pou­ží­va­jú tab­le­ty pre­važ­ne tro­mi spô­sob­mi. Na zá­kla­de toh­to, sme bo­li schop­ní pre­lo­miť ľa­dy v mo­ri di­zaj­no­vej jed­not­vár­nos­ti a do­ká­za­li sme tak pri­niesť lep­ší spô­sob, ako čí­tať, pre­hlia­dať inter­ne­to­vé strán­ky, po­ze­rať fil­my a pra­co­vať s ob­sa­hom," po­ve­dal Liu Jun, se­nior vice­pre­zi­dent a pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Le­no­vo Bu­si­ness Group. „Keď­že spot­re­bi­te­lia neus­tá­le po­ža­du­jú no­vé, ino­va­tív­ne via­cre­ži­mo­vé pro­duk­ty, s nad­še­ním mô­že­me pri­ví­tať na pa­lu­be As­hto­na Kut­che­ra, kto­rý je vďa­ka svo­jim bo­ha­tým skú­se­nos­tiam s prá­cou s ob­sa­hom, veľ­kým prí­no­som pre vý­voj dopl­nko­vé­ho har­dvé­ru."

Tab­let Yoga: Vďa­ka trom re­ži­mom a dl­hšej ži­vot­nos­ti ba­té­rie, pos­ky­tu­jú tab­le­ty lep­šie mož­nos­ti
Jed­na veľ­kosť ne­vy­ho­vu­je všet­kým, a to naj­mä v prí­pa­de tab­le­tov. Di­zaj­né­ri a in­ži­nie­ri spo­loč­nos­ti Le­no­vo sa pos­ta­vi­li vý­zvam, kto­rým če­lia uží­va­te­lia: úna­va pri dr­ža­ní a pou­ží­va­ní tab­le­tu; chý­ba­jú­ci pod­por­ný me­chan­izmus v po­lo­he, keď je tab­let po­lo­že­ný na plo­chom povr­chu a nev­hod­ný po­zo­ro­va­cí uhol pri je­ho po­lo­že­ní na stôl. Tie­to prob­lé­my uží­va­te­ľov, in­špi­ro­va­li spo­loč­nosť Le­no­vo k to­mu, aby vy­tvo­ri­la je­di­neč­né re­ži­my Yoga tab­le­tu.

S exklu­zív­nym cy­lin­dric­kým dr­žad­lom je tab­let navr­hnu­tý tak, aby v re­ži­me Tab­let, pa­dol uží­va­te­ľo­vi do ru­ky. Za­tiaľ čo iné tab­le­ty je pot­reb­né dr­žať v oboch ru­kách, Yoga tab­let sa po­hodl­ne dr­ží aj v jed­nej a uží­va­te­ľo­vi tak po­nú­ka lep­šiu kon­tro­lu nad za­ria­de­ním. Vďa­ka re­ži­mu Tab­let sú čin­nos­ti ako čí­ta­nie, náv­šte­va so­ciál­nych sie­tí a pre­ze­ra­nie webu, ove­ľa jed­no­duch­šie a tab­let je mož­né dr­žať v ru­ke po­dob­ne ako pri čí­ta­ní ča­so­pi­sov.

Pri zme­ne Yoga tab­le­tu do re­ži­mu Sto­jan, jed­no­du­cho poo­to­čí­te stra­nu val­ca o 90° až vy­su­nie­te sto­jan tab­le­tu, vďa­ka kto­ré­mu ho mô­že­te pos­ta­viť na stôl. Uží­va­te­lia mô­žu vy­užiť po­zo­ro­va­cí uhol 110° ale­bo 135°, aby tak moh­li po­hodl­ne sle­do­vať ob­sah. Re­žim Sto­jan uľah­ču­je po­ze­rať fil­my, reali­zo­vať vi­deo­ho­vo­ry a ov­lá­dať de­sať­bo­do­vú do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku bez pou­ži­tia do­da­toč­né­ho prís­lu­šen­stva.

V re­ži­me Nak­lo­ne­nie, je mož­né pí­sať pria­mo na tab­le­te, hrať hry a sur­fo­vať po inter­ne­te, a to všet­ko pod lep­ším uh­lom. Ak chcú mať uží­va­te­lia eš­te lep­ší zá­ži­tok z via­ce­rých re­ži­mov a z bo­ha­té­ho ob­sa­hu, mô­žu si ak­ti­vo­vať sof­tvér, kto­rý ro­zoz­ná re­ži­my Tab­let a Sto­jan a auto­ma­tic­ky zob­ra­zí naj­čas­tej­šie spúš­ťa­né ap­li­ká­cie.

Via­cre­ži­mo­vý Yoga tab­let nep­ri­ná­ša len lep­šiu pou­ži­teľ­nosť. Po­nú­ka tiež pod­stat­ne dlh­šiu vý­drž ba­té­rie, a to až 18 ho­dín, čo je pod­stat­ne viac, ako po­nú­ka­jú os­tat­né tab­le­ty. Cy­lin­dric­ká rúč­ka ob­sa­hu­je vý­kon­né duál­ne ba­té­rie, kto­ré sú na roz­diel od iných tab­le­tov, ty­pic­ké pre no­te­boo­ky. Yoga tab­let umož­ňu­je do­kon­ca na­bí­ja­nie iných za­ria­de­ní, nap­rík­lad smar­tfó­nov, pros­tred­níc­tvom je­ho USB „On-the-go"10- a 8- pal­co­vé WiFi mo­de­ly sú po­há­ňa­né pro­ce­so­rom MT8125 a 3G mo­de­ly sú po­há­ňa­né štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom MT8389, a to s ka­pa­ci­tou 16 ale­bo 32GB a s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.2. Vy­ba­ve­né sú Dol­by® audiom, vďa­ka čo­mu vy­tvá­ra­jú pred­né rep­ro­duk­to­ry Yoga tab­le­tu, sil­ný zvu­ko­vý zá­ži­tok cez rep­ro­duk­to­ry za­ria­de­nia a slú­chad­lá.

Obid­va mo­de­ly sú extrém­ne mo­bil­né a ľah­ké ako pier­ko. 10-pal­co­vý mo­del vá­ži 605 gra­mov a 8 pal­co­vý len 400 gra­mov. Ma­jú dis­ple­je s HD roz­lí­še­ním 1280 x 800, 5 MPx za­dnú ka­me­ru s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním, pred­nú ka­me­ru, slot na mic­roSD kar­ty umož­ňu­jú­ci roz­ší­riť úlo­žis­ko až o 64 GB, WiFi, vo­li­teľ­né 3G vo vy­bra­ných kra­ji­nách, mic­roUSB ko­nek­tor a Dol­by DS1 pre bo­ha­té audio. Le­no­vo po­nú­ka vo­li­teľ­nú Blue­tooth klá­ves­ni­cu k 10 pal­co­vé­mu mo­de­lu, kto­rá fun­gu­je ako kryt, a pri jej od­strá­ne­ní tab­let pre­bu­dí a tiež us­pí pri na­sa­de­ní. Pou­ží­va­te­lia vo vy­bra­ných kra­ji­nách sa mô­žu roz­hod­núť aj pre WD100, kto­rý umož­ňu­je preh­rá­vať vi­deo ob­sah z tab­le­tu do TV bez­drô­to­vo. Pri kú­pe tab­le­tu Yoga po­nú­ka spo­loč­nosť Le­no­vo por­tfó­lio slu­žieb ako predĺže­nie zá­ru­ky, ak­tua­li­zá­ciu a pré­mio­vú tech­nic­kú pod­po­ru.

Ce­na a dos­tup­nosť
Pred­pok­la­da­ná ce­na tab­le­tu Le­no­vo Yoga je 279 Eur s DPH za 8-pal­co­vý mo­del a 309 Eur s DPH za 10-pal­co­vý mo­del. Tie­to mo­de­ly sú na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­né od ok­tób­ra. Pred­pok­la­da­ná ce­na Blue­tooth klá­ves­ni­ce a kry­tu Le­no­vo Yoga 10 je od 45 Eur s DPH.

Naj­nov­šie no­vin­ky o spo­loč­nos­ti Le­no­vo mô­že­te od­obe­rať pros­tred­níc­tvom ka­ná­lu RSS Le­no­vo ale­bo sle­duj­te Le­no­vo na Twit­teri a Fa­ce­bookNo­vin­ky o tab­le­te Yoga mô­že­te ta­kis­to sle­do­vať na #bet­terway. Pro­pa­gač­né ma­te­riá­ly náj­de­te na: http://news.le­no­vo.com/bet­terway.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter