IBM prináša na trh zelenší cloud

Spo­loč­nos­ti mô­žu vy­uží­vať clou­do­vé služ­by s niž­ším do­pa­dom na ži­vot­né pros­tre­die. Vý­skum­ní­ci spo­loč­nos­ti IBM si da­li pa­ten­to­vať tech­ni­ku, kto­rá umož­ňu­je pre­vádz­ko­va­te­ľom dá­to­vých cen­tier flexibil­ne rea­go­vať na pot­re­by zvý­še­nej pra­cov­nej zá­ťa­že, jej pre­su­nu­tím na me­nej vy­uží­va­né sys­té­my, s mi­ni­mál­nym do­pa­dom na ži­vot­né pros­tre­die a pre­vádz­ku clou­do­vých slu­žieb.

Do­pyt pod­ni­kov a or­ga­ni­zá­cií v ob­las­ti clou­do­vých IT infra­štruk­túr­nych slu­žieb dy­na­mic­ky ras­tie. V dôs­led­ku to­ho stú­pa pre­vádz­ko­va­te­ľom dá­to­vých cen­tier aj spot­re­ba elek­tric­kej ener­gie. Väč­ši­na pre­vádz­ko­va­te­ľov dá­to­vých a clou­do­vých slu­žieb sa pri­tom za­me­ria­va len na sa­mot­né pos­ky­to­va­nie po­ža­do­va­ných slu­žieb, bez to­ho aby sa za­me­ria­va­li na napĺňa­nie stra­té­gie v ob­las­ti tr­va­lo udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja.

Naj­nov­ší vy­ná­lez IBM v ob­las­ti clou­do­vých slu­žieb je po­dob­ný to­mu, keď ener­ge­tic­ké fir­my po­nú­ka­jú svo­jim zá­kaz­ní­kom mož­nosť auto­ma­tic­ky vy­uží­vať elek­tric­kú ener­giu vy­ro­be­nú z al­ter­na­tív­nych zdro­jov, ako sú nap­rík­lad so­lár­ne a ve­ter­né elek­trár­ne, v sna­he zni­žo­vať do­pad ich vý­ro­by na ži­vot­né pros­tre­die. Eko­lo­gic­kej­šie clou­do­vé služ­by od spo­loč­nos­ti IBM sú nas­ta­ve­né tak, aby pri ob­slu­he akej­koľ­vek zá­ťa­že spot­re­bo­va­li mi­ni­mál­ne množ­stvo elek­tric­kej ener­gie.

Naj­nov­ší pa­tent IBM v ob­las­ti clou­do­vých tech­no­ló­gií po­nú­ka zá­kaz­ní­kom dy­na­mic­kú zme­nu cien za clou­do­vé služ­by v zá­vis­los­ti od to­ho, koľ­ko, ke­dy a aký typ elek­tric­kej ener­gie bu­dú pot­re­bo­vať. "Vy­naš­li sme spô­sob, ako mô­žu pos­ky­to­va­te­lia clou­do­vých slu­žieb ove­ľa efek­tív­nej­šie ria­diť svo­je dá­to­vé cen­trá, vďa­ka čo­mu sa pod­stat­ne zní­ži ich do­pad na ži­vot­né pros­tre­die," ho­vo­rí Keith Wal­ker, spo­luautor pa­ten­tu. Spo­loč­nosť IBM in­ves­tu­je do ve­dy a vý­sku­mu viac ako šesť milliard do­lá­rov roč­ne.

IBM je už dvad­sať ro­kov za se­bou líd­rom v poč­te za­re­gis­tro­va­ných pa­ten­tov v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. Vla­ni sa IBM po­da­ri­lo za­re­gis­tro­vať re­kord­ný po­čet 6 478 pa­ten­tov, za vy­ná­le­zy, kto­ré umož­nia zá­sad­ný pok­rok v kľú­čo­vých ob­las­tiach ako biz­nis ana­ly­ti­ka, Big Da­ta, IT bez­peč­nosť, clou­do­vé a mo­bil­né tech­no­ló­gie, so­ciál­ne sie­te, sof­tvér, či prie­my­sel­né rie­še­nia pre ma­loob­chod, ban­kov­níc­tvo, zdra­vot­níc­tvo a dop­ra­vu.


Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter