Digitálna ekonomika bude rásť na princípe spolupráce

Ukáž­kou vý­ni­moč­nej spo­lup­rá­ce ve­rej­né­ho a súk­rom­né­ho sek­to­ra vo vzde­lá­va­ní je Sie­ťo­vý aka­de­mic­ký prog­ram Networ­king Aca­de­my. Pri príl­eži­tos­ti 15. vý­ro­čia prog­ra­mu bo­li oce­ne­ní pe­da­gó­go­via, lek­to­ri a osob­nos­ti, kto­rí pris­pe­li k roz­vo­ju prog­ra­mu na Slo­ven­sku. Zá­šti­tu nad Oce­ňo­va­ním prev­zal pred­se­da vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky Ro­bert Fi­co, pri­čom vy­zdvi­hol prí­nos prog­ra­mu k roz­vo­ju vzde­lá­va­nia a pod­po­re pra­cov­ných miest v seg­men­te in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie.

Do Sie­ťo­vé­ho aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu Networ­king Aca­de­my sa za­po­ji­lo už viac ako 25 ti­síc štu­den­tov. V sú­čas­nos­ti je v prog­ra­me šesť uni­ver­zít, 62 stred­ných škôl a 2 vzde­lá­va­cie in­šti­tú­cie na Slo­ven­sku, štu­du­je v ňom viac ako 6 ti­síc štu­den­tov a par­ti­ci­pu­je na ňom 170 vy­ško­le­ných pe­da­gó­gov. Ten­to po­ten­ciál umož­ňu­je roz­voj ce­lé­ho in­fo-ko­mu­ni­kač­né­ho od­vet­via, do­má­cich sof­tvé­ro­vých do­mov, pod­po­ru­je prí­chod za­hra­nič­ných in­ves­to­rov a vznik no­vých pra­cov­ných miest. 

Oce­ne­nia za vý­ni­moč­ný prí­nos k roz­vo­ju prog­ra­mu Cis­co Networ­king Aca­de­my na Slo­ven­sku prev­za­li: Fran­ti­šek Ja­kab, ma­na­žér prog­ra­mu, Mi­lan Ftáč­nik, kto­rý ako mi­nis­ter škol­stva v ro­ku 2001 pod­pí­sal Me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní, lek­to­ri Vla­di­mír Mi­tic­ký z Pop­ra­du a Ján Kraus­ko z Han­dlo­vej, pe­da­góg Pe­ter Pa­lúch zo Ži­li­ny, a An­ton Čiž­már, rek­tor Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach. Oce­ne­nia od­ov­zda­li Du­šan Čap­lo­vič, mi­nis­ter škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu Slo­ven­skej re­pub­li­ky a Mar­cel Reb­roš, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Cis­co Slo­ven­sko. 

Pod­ľa vý­sled­kov pries­ku­mu me­dzi pop­red­ný­mi IT za­mes­tná­va­teľ­mi je naj­vyš­šie hod­no­te­ným vzde­lá­va­cím prog­ra­mom pre IT od­bor­ní­kov na Slo­ven­sku Cis­co Networ­king Aca­de­my. Sie­ťo­vé aka­dé­mie poz­ná až 87 per­cent pop­red­ných slo­ven­ských IT za­mes­tná­va­te­ľov. Ok­rem vy­so­kej od­bor­nej úrov­ne k po­pu­la­ri­te prog­ra­mu pris­pie­va aj to, že sa neob­me­dzu­je len na uni­ver­zit­né mes­tá, ale pos­ky­tu­je mož­nos­ti vzde­lá­va­nia aj zá­ujem­com v men­ších re­gio­nál­nych cen­trách.
„Spo­loč­nosť Soit­ron sa pri hľa­da­ní od­bor­ní­kov v ob­las­ti sie­ťo­vých tech­no­ló­gií vý­raz­ne orien­tu­je na ab­sol­ven­tov sie­ťo­vé­ho aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu Cis­co. Ab­sol­ven­ti ma­jú me­dzi­ná­rod­ne uz­ná­va­ný prie­my­sel­ný cer­ti­fi­kát, a tým ma­jú za­ru­če­né bez­prob­lé­mo­vé umies­tne­nie v praxi. Slo­ven­sko sa sta­lo za­ují­ma­vou des­ti­ná­ciou pre za­hra­nič­ných in­ves­to­rov v ob­las­ti pos­ky­to­va­nia slu­žieb IT. Vďa­ka ab­sol­ven­tom Sie­ťo­vých aka­dé­mií Cis­co sme schop­ní zá­ujem in­ves­to­rov vy­užiť a pod­po­riť rast toh­to dy­na­mic­ké­ho od­vet­via s vy­so­kou pri­da­nou hod­no­tou," ko­men­tu­je On­drej Smo­lár, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Soit­ron. 

Tre­ti­na IT za­mes­tná­va­te­ľov tvr­dí, že vlas­tníc­tvo prie­my­sel­né­ho cer­ti­fi­ká­tu ov­plyv­ňu­je vý­šku pla­tu za­mes­tnan­ca. Štvr­ti­na za­mes­tná­va­te­ľov priz­ná­va, že má aj po­zi­tív­ny vplyv na ka­riér­ny pos­tup. Cer­ti­fi­kát prog­ra­mu Networ­king Aca­de­my je naj­čas­tej­šie vstu­pen­kou ku ka­rié­re sie­ťo­vé­ho špe­cia­lis­tu, se­nior špe­cia­lis­tu ale­bo k ma­na­žér­skej po­zí­cii v IT biz­ni­se. Vý­ho­dy dopl­nko­vé­ho IT vzde­lá­va­nia si uve­do­mu­jú aj ab­sol­ven­ti. Tak­mer tri štvr­ti­ny účas­tní­kov potvr­di­lo, že zís­ka­nie cer­ti­fi­ká­tu bo­lo pri hľa­da­ní za­mes­tna­nia jed­noz­nač­nou ale­bo čias­toč­nou vý­ho­dou.

Per­so­nál­na agen­tú­ra Adec­co za­stre­šu­je špe­cia­li­zo­va­nú da­ta­bá­zu Net­Com­mu­ni­ty, kde sa re­gis­tru­jú Cis­co cer­ti­fi­ko­va­ní špe­cia­lis­ti. Zís­ka­va­jú pra­cov­né po­nu­ky na Slo­ven­sku aj vo sve­te. „Za­mes­tna­nosť IT od­bor­ní­kov je tak­mer 100-per­cen­tná, ale kva­lit­né me­dzi­ná­rod­né cer­ti­fi­ká­ty vý­raz­ne zvy­šu­jú ka­riér­ny po­ten­ciál v ce­lom sve­te", uvá­dza na zá­kla­de dl­ho­roč­ných skú­se­nos­tí Bru­na Ja­kub, ria­di­teľ­ka ADEC­CO Slo­va­kia s.r.o.

JZdroj: equark.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter