Predaj smartfónov s Androidom v treťom kvartáli výrazne stúpol

V po­rov­na­ní s tre­tím štvrťro­kom mi­nu­lé­ho ro­ka, ke­dy sa pre­da­lo 139 mil. za­ria­de­ní s An­droi­dom, je­ho pre­daj vzrás­tol o 51,3 %.

Pre­daj ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid od tech­no­lo­gic­ké­ho gi­gan­tu Goog­le za­zna­me­nal v tre­ťom kvar­tá­li ro­ka his­to­ric­ké maximum, pod­ľa úda­jov ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti IDC bol to­tiž nain­šta­lo­va­ný až na 81 % všet­kých pre­da­ných smar­tfó­noch, te­da na zhru­ba 211,6 mil. za­ria­de­ní. V po­rov­na­ní s tre­tím štvrťro­kom mi­nu­lé­ho ro­ka, ke­dy sa pre­da­lo 139 mil. za­ria­de­ní s An­droi­dom, tak je­ho pre­daj vzrás­tol o 51,3 %.

Dru­hým naj­roz­ší­re­nej­ším mo­bil­ným ope­rač­ným sys­té­mom bol v tre­ťom kvar­tá­li iOS od spo­loč­nos­ti App­le, kto­ré­mu však aj na­priek ná­ras­tu pre­da­ja o 25,6 per­cen­ta na 33,8 mil. ku­sov kle­sol po­diel na tr­hu o 1,5 per­cen­tuál­ne­ho bo­du na 12,9 %. Za­ují­ma­vé čís­la však do­sia­hol aj Win­dows Pho­ne od spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, kto­ré­ho pre­daj v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní vzrás­tol až o 156 % na 9,5 mil. ku­sov. Na­priek to­mu je je­ho tr­ho­vý po­diel stá­le sla­bý a v po­rov­na­ní s vla­ňaj­škom stú­pol len o 1,6 per­cen­tuál­ne­ho bo­du na 3,6 %.

Ope­rač­ný sys­tém Blac­kberry od rov­no­men­né­ho vý­rob­cu za­zna­me­nal v tre­ťom kvar­tá­li re­kord­ný pre­pad až o 41,6 % na 4,5 mil. pre­da­ných ku­sov. Je­ho tr­ho­vý po­diel tak kle­sol o 2,4 per­cen­tuál­ne­ho bo­du na 1,7 %. Za ras­tom An­droi­du a Win­dows Pho­ne sto­jí pod­ľa ana­ly­ti­kov spo­loč­nos­ti IDC re­la­tív­ne níz­ka ce­no­vá úro­veň smar­tfó­nov, kto­ré tie­to ope­rač­né sys­té­my vy­uží­va­jú.

Prie­mer­ná ce­na in­te­li­gen­tných mo­bil­ných te­le­fó­nov v tre­ťom kvar­tá­li kles­la me­dzi­roč­ne 12,5 % na zhru­ba 317 USD. Tr­hom zá­ro­veň po­hol vy­šší do­pyt po smar­tfó­noch s väč­šou uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja. Za­ria­de­nia s päť až se­dem­pal­co­vou ob­ra­zov­kou sa po­die­ľa­li na cel­ko­vom pre­da­ji asi pä­ti­nou, kým v tre­ťom štvrťro­ku vla­ňaj­ška to bo­li len asi tri.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter