Americká obchodná komora: „Budovanie kvalitnej značky Slovenska v zahraničí by malo byť vládnou prioritou“.

Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) s par­tner­ský­mi or­ga­ni­zá­cia­mi dnes or­ga­ni­zo­va­la me­dzi­ná­rod­nú kon­fe­ren­ciu ve­no­va­nú ces­tov­né­mu ru­chu. Kon­fe­ren­cia s náz­vom „Tvor­ba znač­ky Slo­ven­sko" sa ko­na­la pod zá­šti­tou Mi­nis­ter­stva dop­ra­vy, vý­stav­by a re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja v SR. Na kon­fe­ren­cii bo­la pred­sta­ve­ná sé­ria vi­deí s pop­red­ný­mi pred­sta­vi­teľ­mi za­hra­nič­ných in­ves­to­rov, kto­rí od­po­ve­da­li na otáz­ku: „Pre­čo sa op­la­tí nav­ští­viť Slo­ven­sko?" Tie­to vi­deá sú voľ­ne k dis­po­zí­cii všet­kým, kto­rí by chce­li pro­pa­go­vať Slo­ven­sko ako tu­ris­tic­kú des­ti­ná­ciu.

(viď.: youtu­be.com)

Účas­tní­ci kon­fe­ren­cie sa zhod­li na tom, že jed­ným z hlav­ných pred­pok­la­dov pre kva­lit­nú a reš­pek­to­va­nú znač­ku kra­ji­ny je nie­len pre­zen­tá­cia znač­ky ale aj jej ob­sah, kto­rý znač­ku aj reáĺne tvo­rí. Ako uvá­dza Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR vo svo­jom sta­no­vis­ku, „vy­tvo­riť jed­not­nú pre­zen­tá­ciu Slo­ven­ska v za­hra­ni­čí za­me­ra­nú na ces­tov­ný ruch a in­ves­tí­cie, kto­rá by ma­la byť vý­sled­kom spo­lup­rá­ce všet­kých za­in­te­re­so­va­ných strán je kľú­čo­vé. Je zá­ro­veň pot­reb­né za­čať sa váž­ne za­obe­rať hľa­da­ním no­vých spô­so­bov ko­mu­ni­ká­cie vo vir­tuál­nom sve­te a pou­ží­va­ním no­vých tech­no­ló­gií. Ces­tov­ný ruch by ma­lo byť zis­ko­vé od­vet­vie a prio­ri­ta slo­ven­skej vlá­dy bez oh­ľa­du na po­li­tic­kú prís­luš­nosť."

Vý­kon­ný ria­di­teľ Am­Cham, Ja­ke Sle­gers, vo svo­jom prí­ho­vo­re upo­zor­nil na to, že úlo­hou štá­tu nie je bu­do­vať ces­tov­ný ruch, ale vy­tvá­rať a roz­ví­jať rá­mec po­žia­da­viek na pod­po­ru ces­tov­né­ho ru­chu a pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia, v kto­rých mô­že ces­tov­ný ruch ope­ro­vať. „Vlá­da by ma­la byť zod­po­ved­ná za ko­mu­ni­ká­ciu vý­zna­mu ces­tov­né­ho ru­chu pre Slo­ven­sko a za vy­tvo­re­nie "pro-pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia v ces­tov­nom ru­chu" uvie­dol Sle­gers.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter