Samsung vyrobil v Galante už 60 miliónov televízorov, displejov a ďalšej elektroniky

Blesk_Samsung vyrobil v Galante.jpg Spo­loč­nosť Sam­sung vy­ro­bi­la vo svo­jom ga­lan­tskom zá­vo­de už 60 mi­lió­nov vý­rob­kov. Po­čas de­sia­tich ro­kov svoj­ho pô­so­be­nia v Ga­lan­te prein­ves­to­va­la ju­ho­kó­rej­ska spo­loč­nosť vy­še 400 mi­lió­nov eur.

"V prie­be­hu nie­koľ­kých ro­kov sa ga­lan­tský pod­nik stal naj­väč­ším vý­rob­ným zá­vo­dom spo­loč­nos­ti Sam­sung v Euró­pe," in­for­mo­va­lo Mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva SR (MH) po náv­šte­ve svoj­ho šé­fa v ga­lan­tskom zá­vo­de.

Ga­lan­tský Sam­sung spo­lu so svo­ji­mi pria­my­mi do­dá­va­teľ­mi cel­ko­vo vy­tvá­ra tak­mer 10 ti­síc pra­cov­ných miest v elek­tro­tech­nic­kom prie­mys­le na Slo­ven­sku. "Sam­sung je vo sve­te sym­bo­lom pre ino­vá­cie. Iba pros­tred­níc­tvom ino­vá­cií mô­žu pod­ni­ky neus­tá­le nap­re­do­vať a udr­žo­vať si svo­je pos­ta­ve­nie v rám­ci glo­ba­li­zo­va­né­ho tr­hu. Pre­to je mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva prip­ra­ve­né na spo­lup­rá­cu aj v tej­to ob­las­ti," po­ve­dal mi­nis­ter hos­po­dár­stva To­máš Ma­la­tin­ský.

Ve­de­nie ga­lan­tské­ho pod­ni­ku mi­nis­tra in­for­mo­va­lo, že v sú­čas­nos­ti je pro­duk­cia spo­loč­nos­ti za­me­ra­ná naj­mä na vý­ro­bu naj­mo­der­nej­ších LED te­le­ví­zo­rov, kto­rá umož­ňu­je sle­do­vať ob­raz v 3D roz­lí­še­ní s fun­kciou Smart. Od augus­ta toh­to ro­ka spo­loč­nosť vy­rá­ba pré­mio­vé mo­de­ly UHD s 85-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou a štvor­ná­sob­ným HD roz­lí­še­ním. Vy­rá­ba tiež uni­kát­ne OLED te­le­ví­zo­ry so za­kri­ve­ným dis­ple­jom.

Sam­sung Elec­tro­nics Slo­va­kia pô­so­bí v Ga­lan­te od ro­ku 2002. Pat­rí do sku­pi­ny Sam­sung Elec­tro­nics, kto­rá je v sú­čas­nos­ti po­va­žo­va­ná za jed­nu z naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich sve­to­vých zna­čiek a je líd­rom na tr­hu in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov, pa­mä­ťo­vých či­pov, mo­bil­ných te­le­fó­nov a TFT-LCD dis­ple­jov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter