O fotky či príbehy z 1. sv. vojny má záujem digitálna knižnica EÚ

Slo­vá­ci, kto­rí ma­jú do­ma fo­tog­ra­fie, lis­ty, den­ní­ky či iné pred­me­ty za­chy­tá­va­jú­ce ži­vot z ob­do­bia pr­vej sve­to­vej voj­ny (1914-1918), ich v nas­le­du­jú­cich dňoch mô­žu ne­chať zdi­gi­ta­li­zo­vať, aby sa sta­li sú­čas­ťou európ­skej di­gi­tál­nej kniž­ni­ce. Euro­pea­na, európ­ske di­gi­tál­ne mú­zeum, kniž­ni­ca a ar­chív, sa roz­hod­la zoz­bie­rať a roz­po­ve­dať osob­né prí­be­hy z ro­kov 1914-1918 v de­sia­tich európ­skych štá­toch. Hlav­ným par­tne­rom pro­jek­tu na Slo­ven­sku je Slo­ven­ská ná­rod­ná kniž­ni­ca (SNK). Na dneš­nej tla­čo­vej be­se­de o tom in­for­mo­va­li ria­di­teľ­ka SNK Ka­ta­rí­na Kriš­to­fo­vá a Jon Pur­day z Euro­pea­ny.

V rám­ci Euró­py sa ko­na­jú zber­né dni ro­din­ných spo­mie­nok. Sú príl­eži­tos­ťou pre jed­not­liv­cov aj ro­di­ny, aby pri­nies­li fo­tog­ra­fie, lis­ty, den­ní­ky či aké­koľ­vek iné pred­me­ty z ob­do­bia pr­vej sve­to­vej voj­ny, kto­ré po­mô­žu zdo­ku­men­to­vať ži­vot vo­ja­kov na fron­te ale­bo bež­né­ho oby­va­teľ­stva v zá­ze­mí. Všet­ky ta­ké­to pred­me­ty exper­ti od­fo­tog­ra­fu­jú a zdi­gi­ta­li­zu­jú. Osob­né prí­be­hy, kto­ré sa k nim via­žu, bu­dú tiež za­zna­me­na­né. Na mies­te bu­dú prí­tom­ní aj his­to­ri­ci a od­bor­ní­ci, kto­rí náv­štev­ní­kom po­ra­dia o his­to­ric­kej hod­no­te pri­ne­se­ných pred­me­tov. Po zdi­gi­ta­li­zo­va­ní sa všet­ky prí­be­hy nah­ra­jú na webo­vú strán­ku www.euro­pea­na1914-1918.eu. "Všet­ky pred­me­ty sa v ten deň vrá­tia svo­jim pô­vod­ným ma­ji­te­ľom, hneď ako sa skon­čí di­gi­ta­li­zá­cia," po­ve­dal koor­di­ná­tor pro­jek­tu na Slo­ven­sku An­drej Ag­ri­co­la.

Zber­né dni sa bu­dú ko­nať v troch mes­tách - us­ku­toč­nia sa v pries­to­roch Uni­ver­zit­nej kniž­ni­ce v Bra­tis­la­ve (29. a 30. no­vem­bra), v Štát­nej ve­dec­kej kniž­ni­ci v Ko­ši­ciach (6. a 7. de­cem­bra) a v Slo­ven­skej ná­rod­nej kniž­ni­ci v Mar­ti­ne (13. a 14. de­cem­bra). Tí, kto­rí by na zber­né dni ne­moh­li prísť, mô­žu fo­tog­ra­fie a prí­be­hy nah­rať pria­mo na webo­vú strán­ku www.euro­pea­na1914-1918.eu. "Pro­jekt dá­va ľu­ďom na Slo­ven­sku mož­nosť za­zna­me­nať svo­je osob­né prí­be­hy, kto­ré eš­te stá­le le­žia uk­ry­té a ne­poz­na­né v ro­din­ných ar­chí­voch. Je to príl­eži­tosť, ako uká­zať 1. sve­to­vú voj­nu z cel­kom iné­ho poh­ľa­du," uvied­la Ka­ta­rí­na Kriš­to­fo­vá, ria­di­teľ­ka Slo­ven­skej ná­rod­nej kniž­ni­ce.

Pro­jekt Euro­pea­na 1914-1918 je spo­loč­nou ini­cia­tí­vou európ­skej di­gi­tál­nej kniž­ni­ce Euro­pea­na, Oxfor­dskej uni­ver­zi­ty a mno­hých lo­kál­nych par­tne­rov. V rám­ci ne­ho vy­zý­va ve­rej­nosť v európ­skych mes­tách, aby sa o svo­je ro­din­né pred­me­ty a spo­mien­ky z 1. sve­to­vej voj­ny po­de­li­li na webe. Mô­žu to byť fo­tog­ra­fie, lis­ty, den­ní­ky, krát­ke fil­my, audio­nah­ráv­ky, pred­me­ty a prí­be­hy s ni­mi spo­je­né, kto­ré bu­dú pro­fe­sio­nál­ne zdi­gi­ta­li­zo­va­né a sta­nú sa sú­čas­ťou on­li­ne ar­chí­vu spo­lu s po­pis­ka­mi.

Euro­pea­na je európ­skou di­gi­tál­nou kniž­ni­cou, ar­chí­vom a mú­zeom. Od svoj­ho za­lo­že­nia Európ­skou ko­mi­siou v ro­ku 2008 Euro­pea­na pos­tu­pe rást­la až na sú­čas­ný po­čet viac ako 20 mil. do­ku­men­tov, kto­ré sú bez­plat­ne dos­tup­né na www.euro­pea­na.eu. Por­tál nav­ští­vi roč­ne viac ako tri mi­lió­ny náv­štev­ní­kov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter