Stretnutie Wikimédií strednej a východnej Európy bude v Modre

V Mod­re-Har­mó­nii sa v dňoch 14. až 17. no­vem­bra stret­nú wiki­me­diá­ni, ak­ti­vis­ti z hnu­tia Wiki­mé­dia, zo stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Stret­nu­tie pos­kyt­ne je­di­neč­nú príl­eži­tosť na bliž­šiu spo­lup­rá­cu a vzá­jom­nú vý­me­nu skú­se­nos­tí. Po­du­ja­tie nad­vä­zu­je na mi­nu­lo­roč­né stret­nu­tie v Be­leh­ra­de, kto­ré­ho sa zú­čas­tni­lo 45 zá­stup­cov kra­jin­ských or­ga­ni­zá­cií.

Zá­šti­tu nad po­du­ja­tím prev­zal PhDr. Ľuboš Bla­ha, PhD, pos­la­nec Ná­rod­nej ra­dy SR a pred­se­da Vý­bo­ru NR SR pre európ­ske zá­le­ži­tos­ti.

"Wiki­pé­dia je v sú­čas­tnos­ti naj­väč­šou inter­ne­to­vou en­cyk­lo­pé­diou, jej špe­ci­fi­kom op­ro­ti kla­sic­kým en­cyk­lo­pé­diám je naj­mä to, že ju mô­že up­ra­vo­vať kaž­dý. Oko­lo Wiki­pé­die sa pos­tup­ne vy­tvo­ri­la ko­mu­ni­ta a hnu­tie, kto­ré pod­po­ru­je jej rast. To­to hnu­tie na ce­los­ve­to­vej úrov­ni za­stu­pu­je Wiki­me­dia Foun­da­tion a na úrov­ni štá­tov ho pod­po­ru­jú kra­jin­ské or­ga­ni­zá­cie." vy­jad­ril sa Mi­chal Ma­tú­šov, pred­se­da ob­čian­ske­ho zdru­že­nia Wiki­me­dia Slo­ven­ská re­pub­li­ka, slo­ven­skej or­ga­ni­zá­cie hnu­tia wiki­mé­dia.

Kaž­dý rok sa ko­ná sve­to­vá kon­fe­ren­cia Wiki­mé­die, kto­rá ok­rem iné­ho slú­ži aj na nad­vä­zo­va­nie vzťa­hov, kon­tak­tov a spo­lup­rá­ce me­dzi jed­not­li­vý­mi or­ga­ni­zá­cia­mi. Via­ce­ro kra­jín tiež or­ga­ni­zu­je svo­ju ná­rod­nú wiki-kon­fe­ren­ciu. Špe­ciál­ne pos­ta­ve­nie ma­jú re­gio­nál­ne kon­fe­ren­cie, ako je tá­to. Us­po­ria­da­nie re­gio­nál­ne­ho stret­nu­tia umož­ňu­je bliž­šie sa za­me­rať na té­my re­le­van­tné pre mies­tne pros­tre­die a pre­be­rať ich viac do hĺbky.

Kra­ji­ny stred­nej a vý­chod­nej Euró­py sú si geog­ra­fic­ky blíz­ke, zdie­ľa­jú svo­je kul­túr­ne de­dič­stvo a po­li­tic­kú mi­nu­losť. Zá­ro­veň však zá­pa­sia s po­dob­ný­mi prob­lé­ma­mi tak vnút­ri kra­ji­ny, ako aj pri vzá­jom­nej spo­lup­rá­ci: sla­bo vy­vi­nu­tý tre­tí sek­tor, ja­zy­ko­vá roz­ma­ni­tosť, roz­diel­ny náh­ľad na spo­loč­né de­ji­ny. Stret­nu­tie si kla­die za cieľ po­môcť s pre­ko­ná­va­ním prob­lé­mov a s po­sil­ne­ním spo­lup­rá­ce.

Stret­nu­tie or­ga­ni­zu­je Wiki­me­dia Slo­ven­ská re­pub­li­ka v spo­lup­rá­ci s ob­čian­skym zdru­že­ním Edu­ká­cia@Inter­net. Po­čas kon­fe­ren­cie pre­beh­ne aj pro­jekt V4 pre Wiki­pé­diu, kto­rý sa za­me­ria na pod­po­ru špe­ciál­ne v rám­ci Vy­šeh­rad­skej sku­pi­ny. Ten­to pro­jekt fi­nan­čne pod­po­ril Me­dzi­ná­rod­ný vy­šeh­rad­ský fond.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter