Školstvo: Do programu vzdelávania v IT sa u nás zapojilo 25 000 žiakov

Viac ako 25 000 žia­kov zo stred­ných a vy­so­kých škôl na Slo­ven­sku sa za 15 ro­kov za­po­ji­lo do prog­ra­mu Networ­king Aca­de­my. Sie­ťo­vý aka­de­mic­ký prog­ram pod­po­ru­je vzde­lá­va­nie IT od­bor­ní­kov v ob­las­ti ko­mu­ni­kač­ných infra­štruk­túr. Vzde­lá­va­cí prog­ram te­raz os­la­vu­je 15 ro­kov čin­nos­ti na Slo­ven­sku.

Za­po­je­né ško­ly zís­ka­va­jú prís­tup k špič­ko­vých ko­mu­ni­kač­ným tech­no­ló­giám a mož­nosť pos­ky­to­vať me­dzi­ná­rod­ne uz­ná­va­né vzde­lá­va­cie cer­ti­fi­ká­ty, in­for­mu­je ho­vor­ca mi­nis­tra škol­stva Mi­chal Ka­li­ňák. V sú­čas­nos­ti sa do prog­ra­mu za­pá­ja päť uni­ver­zít a 64 stred­ných škôl, štu­du­je v ňom viac ako 6 000 mla­dých ľu­dí a zú­čas­tňu­je sa na ňom tak­mer 170 vy­ško­le­ných pe­da­gó­gov. Prog­ram pô­so­bí v 165 kra­ji­nách a ak­tuál­ne za­stre­šu­je mi­lión štu­den­tov.

Z ini­cia­tí­vy Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach sa prá­ve pred 15 rok­mi ot­vo­ri­li pr­vé učeb­ne prog­ra­mu. Nás­led­ne v ro­ku 2001 mi­nis­ter­stvo škol­stva a spo­loč­nosť Cis­co pod­pí­sa­li Me­mo­ran­dum o spo­lup­rá­ci, čím po­su­nu­li vý­znam prog­ra­mu na vy­ššiu úro­veň. Úspeš­ná spo­lup­rá­ca bo­la potvr­de­ná v ro­ku 2007 ob­no­ve­ním me­mo­ran­da pre ďal­šie ob­do­bie.

Za účas­ti mi­nis­tra škol­stva Du­ša­na Čap­lo­vi­ča sa dnes us­ku­toč­ní v Bra­tis­la­ve sláv­nos­tné po­du­ja­tie pri príl­eži­tos­ti 15. vý­ro­čia Sie­ťo­vé­ho aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu Networ­king Aca­de­my na Slo­ven­sku. Mi­nis­ter od­ov­zdá oce­ne­nie za osob­ný prí­nos a do­siah­nu­té ús­pe­chy Sie­ťo­vé­ho aka­de­mic­ké­ho prog­ra­mu v me­dzi­ná­rod­nom me­rad­le.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter