HP a ESET udelili AutoContu spolu štyri ocenenia

Zá­kaz­ky v ob­las­ti IT infra­štruk­tú­ry a bez­peč­nos­ti pri­nies­li Auto­Con­tu naj­vyš­šie par­tner­ské oce­ne­nia od Hewlett-Pac­kard a ESET.

Zá­kaz­ní­ci, aj pop­red­ná sve­to­vá znač­ka oce­ni­li to, že Auto­Cont in­ves­to­val čas a úsi­lie do zís­ka­nia vy­so­kých kom­pe­ten­cií v ob­las­ti úlož­ných sys­té­mov vrá­ta­ne in­šta­lač­ných slu­žieb a kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry. Auto­Cont SK a.s. do­dal kom­plexné rie­še­nia vo via­ce­rých vý­znam­ných zá­kaz­kach pre ve­rej­nú sprá­vu, vo vý­ro­be aj v ener­ge­ti­ke. Tak­to sa mu dos­ta­lo od spo­loč­nos­ti Hewlett-Pac­kard hneď troch oce­ne­ní - TOP HP Sto­ra­ge par­tner 2013, TOP HP Par­tner Mis­sion Kri­tic­kých Server­ov 2013 a Naj­lep­ší par­tner v pre­da­ji HP Kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry.

„Hewlett Pac­kard vstú­pil do no­vé­ho fiš­kál­ne­ho ro­ku a Auto­Cont je je­di­ným par­tne­rom na tr­hu, kto­rý veľ­kos­ťou ob­chod­nej spo­lup­rá­ce a kom­pe­ten­cia­mi spĺňa pod­mien­ky no­vé­ho par­tner­ské­ho šta­tú­tu Pla­ti­num v Čes­kej aj Slo­ven­skej re­pub­li­ke", ko­men­tu­je Mi­los­lav Zá­les­ký, ria­di­teľ pre pre­daj­nú pod­po­ru a par­tner­skú po­li­ti­ku v CZ a SK.

Od ro­ku 2012 je Auto­Cont pla­ti­no­vým par­tne­rom spo­loč­nos­ti ESET. Na Slo­ven­sku sa tým­to par­tner­stvom hr­dí iba päť fi­riem, pri­čom pod­mien­kou je via­croč­ná spo­lup­rá­ca, pra­vi­del­ný ob­rat pre­da­ja a ga­ran­cia vy­so­kej úrov­ne slu­žieb vy­ško­le­ný­mi tech­nik­mi. Auto­Cont te­raz zís­kal oce­ne­nie za naj­vyš­ší ob­rat v naj­vyš­šej par­tner­skej ka­te­gó­rii Pla­ti­num par­tner. Vý­raz­ný rast sú­vi­sí so za­me­ra­ním Auto­Con­tu na ob­lasť IT bez­peč­nos­ti a im­ple­men­tá­ciou ESET pro­duk­tov do exis­tu­júch aj no­vých rie­še­ní u zá­kaz­ní­kov.

Auto­Cont zís­ka­ný­mi oce­ne­nia­mi potvr­dil po­sil­ne­nie po­die­lu na slo­ven­skom tr­hu in­fo­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní. Sym­bo­lic­ky tak uzat­vá­ra dru­hý rok, ke­dy pô­vod­ná znač­ka ver­si­ty oh­lá­si­la prís­luš­nosť k hol­din­gu Auto­Cont a vzni­kol no­vý ma­na­žér­sky tím.

Zdroj: AutoContOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter