Veľké sny potrebujú malú pomoc

„Veľ­ké sny pot­re­bu­jú ma­lú po­moc" je mot­tom ak­tuál­ne­ho, v po­ra­dí už 15. roč­ní­ka Ho­di­ny de­ťom, kto­ré­ho cie­ľom je i tom­to ro­ku zís­kať fi­nan­čné pros­tried­ky na pod­po­ru je­di­neč­ných a uži­toč­ných pro­jek­tov pre de­ti zo všet­kých re­gió­nov Slo­ven­ska.

Od ro­ku 1999 pod­po­ru­je Na­dá­cia pre de­ti Slo­ven­ska pros­tred­níc­tvom fon­du Ho­di­na de­ťom pro­jek­ty pre de­ti zdra­vé i cho­ré, ta­len­to­va­né, so­ciál­ne sla­bé či hen­di­ke­po­va­né; v ro­di­nách, ško­lách, cen­trách voľ­né­ho ča­su, níz­kop­ra­ho­vých klu­boch, ko­mu­ni­tách i v det­ských do­mo­voch. Pod­po­re­né pro­jek­ty zá­ro­veň my­slia aj na mla­dých ľu­dí opúš­ťa­jú­cich det­ské do­mo­vy a dô­le­ži­tých dos­pe­lých, kto­rí ma­jú na ži­vot a bu­dúc­nosť de­tí vo svo­jom oko­lí a v na­šej kra­ji­ne zá­sad­ný vplyv - te­da ro­di­čov, sta­rých ro­di­čov, uči­te­ľov, ve­dú­cich krúž­kov, tré­ne­rov, ale aj ak­tív­nych jed­not­liv­cov v ko­mu­ni­tách, a pod.

Za 14 ro­kov pod­po­ri­la Na­dá­cia pre de­ti Slo­ven­ska z fon­du Ho­di­na de­ťom viac ako 1525 pro­jek­tov v su­me 4 491 977,94 EUR. V mi­nu­lom ro­ku to bo­lo 48 pro­jek­tov v su­me 191 218,21 EUR a pria­my prí­nos z reali­zo­va­ných ak­ti­vít ma­lo viac ako 6 900 de­tí a mla­dých ľu­dí. Reali­zo­va­né pro­jek­ty však ma­jú ďa­le­ko­siah­ly do­pad i na šir­šie ko­mu­ni­ty; v rám­ci mi­nu­lé­ho roč­ní­ka to bo­lo 49 267 ľu­dí.

Ho­di­na de­ťom má po­čas svo­jej exis­ten­cie ne­po­chyb­ne veľ­ký do­pad na mno­hé de­ti na Slo­ven­sku. Na kaž­dom kro­ku náj­de­te nie­ko­ho, kto po­vie: „Aj mne Ho­di­na de­ťom po­moh­la!" - a naj­mä tým sa ší­ri jej dob­ré me­no." Emí­lia Vá­šá­ryo­vá, čes­tná pred­sed­níč­ka Ho­di­ny de­ťom

„Roz­hod­nu­tie, či sa sta­ne­me ge­ne­rál­nym par­tne­rom zbier­ky aj po dru­hýk­rát, bo­lo pre nás jed­noz­nač­né. V pro­jek­te vi­dí­me zmy­sel aj bu­dúc­nosť. Jed­no­du­cho chce­me, aby sa na­šim de­ťom pl­ni­li ich veľ­ké sny." Mar­tin Kul­tan, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ zdra­vot­nej pois­ťov­ne Dô­ve­ra

Ako mož­no pod­po­riť Ho­di­nu de­ťom v jej 15. roč­ní­ku:

  • Za­sla­ním práz­dnej SMS na čís­lo 800 a da­ro­va­ním ho­di­no­vej mzdy v hod­no­te 4 € až do 31.mar­ca 2014
  • Da­ro­va­ním ľu­bo­voľ­né­ho fi­nan­čné­ho prís­pev­ku do pok­lad­ni­čiek dob­ro­voľ­ní­kov po­čas ve­rej­nej zbier­ky v uli­ciach v ter­mí­ne 13. - 15. no­vem­bra 2013
  • Za­sla­ním práz­dnej SMS na čís­lo 800 ale­bo za­vo­la­ním na pev­nú lin­ku 14 222 v ne­de­ľu 8. de­cem­bra 2013 po­čas TV šou Ho­di­na de­ťom
  • Zria­de­ním tr­va­lé­ho ale­bo jed­no­ra­zo­vé­ho ban­ko­vé­ho prí­ka­zu ale­bo pros­tred­níc­tvom on-li­ne for­mu­lá­ra na www.nds.sk

EVEN­TY 15. roč­ní­ka Ho­di­ny de­ťom
Ko­mu­ni­kač­ná a me­diál­na kam­paň Ho­di­ny de­ťom
Ako kaž­dý rok, i ten­tok­rát sa ve­rej­nos­ti bu­de­me v pred­via­noč­nom ča­se pri­po­mí­nať s dô­le­ži­tou my­šlien­kou a po­sol­stvom Ho­di­ny de­ťom - té­mou fi­lan­tro­pie a pros­bou o po­moc pri pod­po­re je­di­neč­ných pro­jek­tov pre de­ti a mla­dých ľu­dí na Slo­ven­sku. V ju­bi­lej­nom roč­ní­ku však v na­šom ko­mu­ni­kač­nom kon­cep­te pri­ná­ša­me ur­či­té - a ve­rí­me, že po­zi­tív­ne a veľ­mi zmys­lupl­né - prek­va­pe­nie... Veľ­mi si vá­ži­me dl­ho­roč­nú pod­po­ru mno­hých zná­mych a po­pu­lár­nych osob­nos­tí slo­ven­ské­ho pre­dov­šet­kým ume­lec­ké­ho a kul­túr­ne­ho sve­ta, kto­ré v up­ly­nu­lých roč­ní­koch ne­ziš­tne ve­no­va­li svo­je „tvá­re a hla­sy" Ho­di­ne de­ťom a po­moh­li nám tak os­lo­viť ve­rej­nosť s pros­bou o pod­po­ru dob­rej my­šlien­ky a ich pod­po­ru i v tom­to roč­ní­ku s veľ­kou vďa­kou ví­ta­me v rám­ci na­šich ve­rej­ných even­tov a obzvlášť v di­vác­ky veľ­mi at­rak­tív­nej TV šou. V na­šej ko­mu­ni­kač­nej kam­pa­ni sa však ten­to rok „hlav­ný­mi hviez­da­mi" stá­va­jú sa­mot­né de­ti - sym­pa­tic­kí chlap­ci a di­ev­čat­ko, kto­rí rep­re­zen­tu­jú tie ti­sí­ce de­tí a mla­dých ľu­dí, kto­rým Ho­di­na de­ťom do­siaľ po­moh­la a chce po­má­hať i na­ďa­lej pre­žiť det­stvo v har­mo­nic­kom a in­špi­ru­jú­com pros­tre­dí, v blíz­kos­ti mi­lu­jú­cich a pod­po­ru­jú­cich dos­pe­lých a naj­mä so šan­cou roz­ví­jať svoj po­ten­ciál a v bu­dúc­nos­ti ús­peš­ne krá­čať za svo­ji­mi sna­mi - náj­sť si v ži­vo­te svo­je mies­to a vy­rásť v spo­koj­nú, har­mo­nic­kú osob­nosť. Tá­to my­šlien­ka je nie­len hlav­ným od­ka­zom na­šej toh­to­roč­nej kam­pa­ne, ale pre­dov­šet­kým na­šou dl­ho­do­bou mi­siou, k pod­po­re kto­rej ve­rej­nosť i ten­to rok pri­zý­va­me pros­tred­níc­tvom TV i roz­hla­so­vých spo­tov, billboar­dov, le­tá­kov, prin­to­vých in­ze­rá­tov, webo­vých ban­ne­rov a mno­hých iných no­si­čov.

Zbier­ka v uli­ciach
Po pr­vý krát bu­de mož­né pod­po­riť zbier­ku v uli­ciach až po­čas troch dní; od 13. do 15. no­vem­bra 2013 tak stret­ne­te v uli­ciach 72 miest a ob­cí Slo­ven­ska tak­mer 1900 dob­ro­voľ­ní­kov
, kto­rí vás os­lo­via a za váš dob­ro­voľ­ný prís­pe­vok vám ve­nu­jú od­znak HU­GA - ka­ma­rá­ta všet­kých de­tí. Kaž­dý dob­ro­voľ­ník bu­de po­čas zbier­ky opat­re­ný iden­ti­fi­kač­ný­mi pr­vka­mi v po­do­be žl­tej pok­lad­nič­ky s mo­tí­vom HU­GA, lo­gom Na­dá­cie pre de­ti Slo­ven­ska a lo­gom Ho­di­ny de­ťom. Kaž­dá pok­lad­nič­ka bu­de pre­le­pe­ná bie­ly­mi ná­lep­ka­mi s pos­ta­vič­kou HU­GA a textom „Ho­di­na de­ťom a www.ho­di­na­de­tom.sk" i ná­lep­kou s čís­lom po­vo­le­nia zbier­ky a čís­lom pok­lad­nič­ky. S cie­ľom čo naj­viac ochrá­niť dob­ré me­no zbier­ky a čo naj­viac za­brá­niť mož­né­mu zneu­ži­tiu, bu­de kaž­dá pok­lad­nič­ka vy­ba­ve­ná špe­ci­fic­kým pr­vkom - ho­log­ra­mo­vou ná­lep­kou s je­di­neč­ným iden­ti­fi­kač­ným čís­lom. Naj­väč­ším mes­tom, v kto­rom sa bu­de zbier­ka ko­nať je Bra­tis­la­va, „naj­krat­šou" ob­cou je Lok, naj­vý­chod­nej­šie za­po­je­nou ob­cou je Pod­ho­roď, naj­juž­nej­šie Ko­már­no, naj­se­ver­nej­šou Čad­ca a tou naj­zá­pad­nej­šou je Lo­zor­no.

Be­ne­fič­né pe­če­nie s Pot­ten&Pan­nen
Mož­nosť pod­po­riť Ho­di­nu de­ťom je ak­tuál­na i v so­bo­tu 16. no­vem­bra 2013 od 14:00 do 18:00 ho­di­ny v OC Cen­trál Bra­tis­la­va a to for­mou za­kú­pe­nia si ruč­ne vy­rá­ba­né­ho me­dov­níč­ka. Osob­ne sa na vás te­šia Ade­la Ba­ná­šo­vá, Ro­man Ju­raš­ko, Len­ka Šoóšo­vá, Ive­ta Ma­la­chov­ská, Bar­bo­ra Ra­kov­ská, Mi­ro Ja­roš a ďal­ší.Pek­né po­po­lud­nie za­ži­jú nie­len ma­mič­ky s deť­mi, ale i mi­lov­ní­ci pe­če­nia v po­do­be wor­ksho­pu o príp­ra­ve me­dov­ní­kov, či ná­vo­du, ako si prip­ra­viť pra­vú do­má­cu po­le­vu.

Be­ne­fič­ná auk­cia Ho­di­ny de­ťom
Vďa­ka dl­ho­roč­nej pod­po­re slo­ven­ských umel­cov, kto­rí kaž­dý rok da­ru­jú svo­je di­ela (pre­dov­šet­kým fo­tog­ra­fie, no i maľ­by a so­chy) na dob­ro­čin­ný účel, do­chá­dza k pre­po­je­niu sve­ta de­tí, umel­cov, ale i dra­ži­te­ľov z ra­dov pod­ni­ka­teľ­ských sub­jek­tov, či zná­mych osob­nos­tí Slo­ven­ska. 12. roč­ník Be­ne­fič­nej auk­cie sa us­ku­toč­ní pod zá­šti­tou Stre­doeuróp­ske­ho do­mu fo­tog­ra­fie a za pod­po­ry auk­čnej spo­loč­nos­ti SO­GA vo štvr­tok 21. no­vem­bra 2013 v ho­te­li Lin­dner v Bra­tis­la­ve. Po­čas dva­nás­tich ro­kov even­tu po­da­ri­lo vy­dra­žiť 614 di­el v hod­no­te 203 519 €.

TV šou
Dych vy­rá­ža­jú­ce stáv­ky i zná­mi umel­ci v net­ra­dič­ných vy­stú­pe­niach za pod­po­ry ta­len­to­va­ných de­tí pod­po­re­ných z fon­du Ho­di­na de­ťom... to je len ma­lá časť zá­žit­ku, na kto­rý sa mô­že­te te­šiť po­čas pria­me­ho pre­no­su TV šou na Jed­not­ke RTVS v ne­de­ľu 8. de­cem­bra od 20:20 ho­di­ny. Pria­mo po­čas šou mô­že­te vo­lať do štú­dia a po­roz­prá­vať sa so zná­my­mi osob­nos­ťa­mi ako So­na Mülle­ro­vá, Beá­ta Du­ba­so­vá, bra­tia Hoch­schor­ne­rov­ci, Eva Pav­lí­ko­vá, Ve­ro­ni­ka Va­do­vi­čo­vá, Šte­fan No­sáľ, Mar­cel Mer­čiak, Ľudo­vít Lud­ha, ai.

Ve­če­rom vás pri­tom bu­dú spre­vá­dzať ob­ľú­be­ní mo­de­rá­to­ri Mar­tin Ni­ko­dým, Pet­ra Ber­na­sov­ská, Ive­ta Ma­la­chov­ská i An­drej Bi­čan. V ume­lec­kých a zá­bav­ných čís­lach či na­pí­na­vých stáv­kach vás svo­jím ume­ním po­te­šia a zmys­lom pre hu­mor mož­no prek­va­pia a ur­či­te str­hnú nap­rík­lad Mir­ka Partlo­vá, Fi­lip Jan­čík, Fi­lip Tůma, Ča­rov­né os­tro­hy, ale i Vir­tuo­so, Mu­fu­za, Ko­chan­ski band a mno­hí ďal­ší; pri­čom všet­ci umel­ci vy­stu­pu­jú v šou bez ná­ro­ku na ho­no­rár.

I keď sa­mot­ná kam­paň bu­de tr­vať do po­lo­vi­ce de­cem­bra, Ho­di­nu de­ťom je mož­né pod­po­riť až do 31.mar­ca 2014. Na Hu­go­ve me­ni­ny, 1. ap­rí­la, sa ve­rej­nosť doz­vie, koľ­ko fi­nan­čných pros­tried­kov sa po­da­ri­lo vy­zbie­rať. Kto­ré or­ga­ni­zá­cie bo­li na zá­kla­de vy­hod­no­te­nia od­bor­ný­mi ko­mi­sia­mi pod­po­re­né a kto­ré kon­krét­ne pro­jek­ty sa v ďal­šom ro­ku vďa­ka Ho­di­ne de­ťom bu­dú reali­zo­vať, vy­hlá­si­me 1. jú­na 2014.

Všet­ky pod­po­re­né pro­jek­ty i jed­not­li­vé reali­zo­va­né ak­ti­vi­ty je mož­né si po­zrieť pria­mo v on-li­ne ap­li­ká­cii, kto­rú pl­nia sa­mot­ní gran­tis­ti v reál­nom ča­se na www.ho­di­na­de­tom.sk ale­bo www.nds.sk.

Ďaku­je­me všet­kým ne­ziš­tným dar­com, dob­ro­voľ­ní­kom i pod­po­ro­va­te­ľom a sym­pa­ti­zan­tom zbier­ky Ho­di­na de­ťom, vďa­ka po­mo­ci kto­rých sa nám po­da­ri­lo do­siaľ uro­biť veľ­mi ve­ľa pre kraj­šie det­stvo de­tí na Slo­ven­sku a ich lep­šiu bu­dúc­nosť... a te­ší­me sa na všet­ky ďal­šie pros­peš­né ak­ti­vi­ty pre de­ti a mla­dých ľu­dí, kto­ré bu­de­me môcť spo­lu pod­po­riť v ak­tuál­nom ju­bi­lej­nom 15.roč­ní­ku Ho­di­ny de­ťom!Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter