Školstvo: Navýšenie 130 mil. eur do školstva mám kryté, tvrdí Čaplovič

Mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič si mys­lí, že na­vý­še­nie pe­ňa­zí do škol­stva už v bu­dú­com ro­ku, kto­ré sľu­bu­je v sprá­ve o sta­ve škol­stva, ne­bu­de prob­lém. "Ce­lý ten ba­lík, kto­rý tam je, je kry­tý na bu­dú­ci rok do vý­šky 130 mi­lió­nov eur," uvie­dol dnes mi­nis­ter škol­stva s tým, že na na­vý­še­ní bu­de tr­vať. Rea­go­val tak na zá­sad­nú pri­po­mien­ku mi­nis­ter­stva fi­nan­cií k sprá­ve, v kto­rej re­zort ne­súh­la­sí s úlo­hou pre mi­nis­tra fi­nan­cií vy­čle­niť v ro­koch 2014 až 2016 ná­rast pros­tried­kov do škol­stva kaž­dý rok o 130 mi­lió­nov, čo sľu­bo­val Čap­lo­vič. "Z dô­vo­du, že nie je vy­pra­co­va­ná do­lož­ka vy­bra­ných vply­vov a nie sú zná­me cel­ko­vé vply­vy vy­plý­va­jú­ce z pred­lo­že­né­ho ma­te­riá­lu, ne­súh­la­sím s úlo­hou ulo­že­nou v návr­hu uz­ne­se­nia vlá­dy SR pod­pred­se­do­vi vlá­dy a mi­nis­tro­vi fi­nan­cií," pí­še sa v zá­sad­nej pri­po­mien­ke re­zor­tu fi­nan­cií.

Me­dzi mi­nis­ter­stva­mi vznik­lo roz­po­ro­vé ko­na­nie, kto­ré si chcú šé­fo­via re­zor­tov vy­dis­ku­to­vať. "Pev­ne ve­rím, že aj ten­to ma­te­riál a to­to roz­po­ro­vé ko­na­nie sa do­tiah­ne, len mi ne­chaj­te čas, aby som mo­hol ro­ko­vať s mi­nis­trom fi­nan­cií," ho­vo­rí Čap­lo­vič. Mi­nis­ter škol­stva do­dá­va, že rok 2014 prob­lém ne­bu­de, le­bo je zá­vä­zok na 130 mi­lió­nov kry­tý. Ide pri­tom o pe­nia­ze z do­má­cich i európ­skych zdro­jov. "Už je to vy­kry­té, le­bo je tam vy­čle­ne­ných oko­lo 90 mi­lió­nov eur na mzdy v rôz­nych ka­te­gó­riách, plus som dos­tal pe­nia­ze na na­vý­še­nia v ob­las­ti učeb­níc, čo je pre mňa tiež pod­stat­ná zá­le­ži­tosť a plus sú tam európ­ske prog­ra­my a pro­jek­ty," ho­vo­rí mi­nis­ter. Pod­ľa Čap­lo­vi­ča po­mer do­má­cich a európ­skych zdro­jov mô­že byť v prie­be­hu ro­kov rôz­ny pod­ľa to­ho, koľ­ko sa ich po­da­rí do­hod­núť s Európ­skou ko­mi­siou.

Aj škol­skí od­bo­rá­ri sa chcú s mi­nis­tra­mi stret­núť, aby im ce­lú vec oko­lo zvy­šo­va­nia fi­nan­cií do škol­stva vy­svet­li­li. Vo štvr­tok 21. no­vem­bra má za­sa­dať ra­da od­bo­ro­vé­ho zvä­zu, kde poz­va­li aj mi­nis­tra škol­stva, fi­nan­cií a vnút­ra. Ako ho­vo­rí pred­se­da Od­bo­ro­vé­ho zvä­zu pra­cov­ní­kov škol­stva a ve­dy na Slo­ven­sku Pa­vel On­dek, za­ria­dia sa pod­ľa vý­sled­ku ro­ko­va­ní. "Sú ve­ci, kto­ré mô­žu za­prí­či­niť ďal­šie pro­tes­ty," ho­vo­rí On­dek. Jed­nou z nich by moh­lo byť pod­ľa ne­ho i neschvá­le­nie sprá­vy o sta­ve škol­stva vlá­dou a parla­men­tom s ta­ký­mi zá­väz­ka­mi, aké do nich za­pra­co­val mi­nis­ter škol­stva.

Pod­ľa sprá­vy, kto­rú prip­ra­vil re­zort škol­stva pod ve­de­ním mi­nis­tra Du­ša­na Čap­lo­vi­ča po štraj­koch uči­te­ľov, sa ma­jú kaž­do­roč­ne na­vy­šo­vať fi­nan­cie do škol­stva v prie­me­re o 130 mi­lió­nov eur. Pre zá­klad­né a stred­né ško­ly by ma­lo ísť pod­ľa sprá­vy kaž­dý rok viac v prie­me­re o 110 mi­lió­nov eur, vy­so­kým ško­lám o 20 mi­lió­nov eur viac.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter