Slovanet získal ocenenie National Champion v medzinárodnej podnikateľskej súťaži European Business Awards

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­va­net rep­re­zen­tu­je Slo­ven­sko vo vý­znam­nej európ­skej pod­ni­ka­teľ­skej sú­ťa­ži Euro­pean Bu­si­ness Awards. V hlav­nom vý­be­ro­vom ko­le zís­kal vo svo­jej ka­te­gó­rii oce­ne­nie Na­tio­nal Cham­pion a v zá­ve­reč­nom ko­le sú­ťa­že sa bu­de usi­lo­vať o zís­ka­nie ce­ny Ru­ban d'Hon­neur. V sú­ťa­ži sú hod­no­te­né pod­ni­ka­teľ­ské ús­pe­chy za pos­led­ných 18 me­sia­cov s dô­ra­zom na stra­té­giu a ino­va­tív­nosť pri ich do­siah­nu­tí.

Pod­ni­ka­teľ­ské ak­ti­vi­ty spo­loč­nos­ti Slo­va­net za pos­led­né ob­do­bie bo­li oce­ne­né ti­tu­lom Na­tio­nal Cham­pion v me­dzi­ná­rod­nej pod­ni­ka­teľ­skej sú­ťa­ži Euro­pean Bu­si­ness Awards 2013/14, kto­rú kaž­do­roč­ne or­ga­ni­zu­je kon­zor­cium audí­tor­ských a po­ra­den­ských fi­riem. Od­bor­ná po­ro­ta v nej po­su­dzu­je pod­ni­ka­teľ­ské ús­pe­chy za pos­led­ných 18 me­sia­cov, ino­va­tív­nosť zvo­le­ných stra­té­gií, kro­ky vy­ko­na­né pre ich do­siah­nu­tie, od­lí­še­nie sa v kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí a v ne­pos­led­nom ra­de aj ak­ti­vi­ty v ob­las­ti fi­rem­nej spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti.

V ak­tuál­nom ko­le Euro­pean Bu­si­ness Awards bo­lo z množ­stva prih­lá­se­ných fi­riem z 31 európ­skych kra­jín vy­bra­ných 527 ná­rod­ných šam­pió­nov v 11 ka­te­gó­riách. Ti­tul Na­tio­nal Cham­pion zís­kal Slo­va­net v ka­te­gó­rii In­fo­sys Bu­si­ness of the Year Award, zo Slo­ven­ska sa do vý­be­ru dos­ta­li eš­te spo­loč­nos­ti Chem­kos­tav a.s., IPE­SOFT spol. s r.o. a Min­cov­ňa Krem­ni­ca š.p. Ko­neč­né vý­sled­ky sú­ťa­že bu­dú ozná­me­né v ap­rí­li ro­ku 2014.

K umies­tne­niu Slo­va­ne­tu sa vy­jad­ril je­ho vý­kon­ný ria­di­teľ Mi­ros­lav Be­ňo: „V Slo­va­ne­te sme nad­še­ní, že na­še ak­ti­vi­ty a vý­sled­ky bo­li ohod­no­te­né ta­kou­to pres­tíž­nou me­dzi­ná­rod­nou ce­nou, kto­rou pris­pie­va­me aj k všeo­bec­nej po­zi­tív­nej rep­re­zen­tá­cii Slo­ven­ska. Oce­ne­nie, v kto­rom je na­ša fir­ma vy­zdvih­nu­tá ako vzor pre iných pod­ni­ka­te­ľov, vní­ma­me ako veľ­ké pov­zbu­de­nie pre na­šu ďal­šiu prá­cu a zlep­šo­va­nie."

Vý­kon­ný ria­di­teľ Euro­pean Bu­si­ness Awards Adrian Tripp k sú­ťa­ži po­ve­dal: „Kaž­dý rok dos­tá­va­me stov­ky prih­lá­šok fi­riem, kto­ré od­hod­la­ne pod­ni­ka­jú a po­sú­va­jú eko­no­mi­ku svo­jej kra­ji­ny. V spo­lup­rá­ci s na­ším hlav­ným spon­zo­rom - audí­tor­skou fir­mou RSM sme sa za­via­za­li pov­zbu­dzo­vať pod­ni­ka­nie v rám­ci Euró­py a chce­me vy­zdvi­ho­vať ús­pe­chy fi­riem v ča­se sil­nej kon­ku­ren­cie a fi­nan­čnej krí­zy, kto­ré sú v tom­to ob­do­bí ná­roč­né ako nik­dy pred­tým."

Cie­ľom me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že Euro­pean Bu­si­ness Awards je uz­na­nie a oce­ne­nie vy­ni­ka­jú­cich vý­sled­kov, naj­lep­ších pos­tu­pov a ino­vá­cii fi­riem v rám­ci ce­lej Európ­skej únie v sú­la­de s jej stra­te­gic­ký­mi cieľ­mi. Do sú­ťa­že sa mô­žu bez­plat­ne prih­lá­siť fir­my všet­kých veľ­kos­tí a od­vet­ví. Sú­ťaž me­dzi­ná­rod­ne pre­zen­tu­je ús­pe­chy fi­riem a kra­jín, po­nú­ka pod­ni­ka­teľ­ské­mu pros­tre­diu prík­la­dy ino­vá­cií v pod­ni­ka­teľ­skom pros­tre­dí a pos­ky­tu­je prí­pa­do­vé štú­die ako sa učiť od ús­peš­ných fi­riem.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter