Slovak Telekom za prvých deväť mesiacov: výnosy takmer 600 miliónov eur, viac ako 500 tisíc širokopásmových prístupov, štart VDS

„Všet­ky tri kvar­tá­ly ro­ka 2013 uka­zu­jú rov­na­ké fak­to­ry: stag­nu­jú­ci hla­so­vý biz­nis a pok­ra­ču­jú­cu re­gu­lá­ciu na jed­nej stra­ne a mi­mo­riad­ne úsi­lie vkla­da­né do na­šich vlas­tných ak­ti­vít, kto­rý­mi chce­me zní­žiť me­dzi­roč­ný pok­les vý­no­sov. Po­da­ri­lo sa nám udr­žať ho na úrov­ni troch per­cent za pr­vý de­väť me­sia­cov. Tri ús­peš­né ob­las­ti uká­za­li opäť dob­ré vý­sled­ky: vlast­ný ICT biz­nis vý­raz­ne stú­pa, po­čet zá­kaz­ní­kov TV slu­žieb stá­le ras­tie dvoj­ci­fer­ným tem­pom a po­sil­ni­li sme ho aj ak­vi­zí­ciou DI­GI Slo­va­kia. Naj­výz­nam­nej­ším míľ­ni­kom tre­tie­ho kvar­tá­lu je prek­ro­če­nie 500 ti­síc ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov na na­šich pev­ných sie­ťach, čo potvr­dzu­je sil­nú po­zí­ciu na­šej spo­loč­nos­ti na po­li slo­ven­ské­ho broad­ban­du. Ďal­ším ús­pe­chom je oča­ká­va­né uve­de­nie tech­no­ló­gie VDSL," uvie­dol Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

Štart VDSL a pol mi­lió­na prís­tu­pov pev­ných sie­tí
Ob­lasť pev­ných sie­tí za­zna­me­na­la po­čas všet­kých kvar­tá­lov pos­tup­ný ná­rast poč­tu ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov a tem­po ne­po­ľa­vi­lo ani v let­nom štvrťro­ku. Slo­vak Te­le­ko­mu stú­pol kaž­dé tri me­sia­ce po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov o 8 ti­síc, na čom sa po­die­ľal zá­ujem o Ma­gio inter­net i veľ­koob­chod­ný pre­daj. Vďa­ka to­mu Slo­vak Te­le­kom prek­ro­čil v le­te oča­ká­va­nú hra­ni­cu 500 ti­síc ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov a ich po­čet na­ďa­lej ras­tie. K 30. sep­tem­bru 2013 do­sia­hol 504 ti­síc prís­tu­pov.

Ďal­ším vý­znam­ným mo­men­tom v ob­las­ti tech­no­ló­gií je štart pre­da­ja VDSL inter­ne­to­vých slu­žieb k 16. sep­tem­bru 2013, ak­tuál­ne sú k dis­po­zí­cii už pre 300 ti­síc do­mác­nos­tí.

Di­gi­tál­na te­le­ví­zia s mi­mo­riad­ne sil­ným štvrťro­kom
V ob­las­ti di­gi­tál­nej te­le­ví­zie pok­ra­ču­je Slo­vak Te­le­kom v ús­peš­nom zís­ka­va­ní no­vých zá­kaz­ní­kov a zvy­šo­va­ní zá­kaz­níc­kej bá­zy. Let­ný štvrťrok do­sia­hol za­tiaľ naj­vyš­ší čis­tý prí­ras­tok v ro­ku 2013 - až 7 ti­síc zá­kaz­ní­kov, pri­čom k 30.9.2013 vy­uží­va­lo di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu Ma­gio už 191 ti­síc klien­tov.

Po­nu­ka Ma­gia bo­la vý­raz­ne obo­ha­te­ná aj za­ra­de­ním exklu­zív­nych špor­to­vých ka­ná­lov ako Slo­vak Sport TV.2 s vy­sie­la­ním an­glic­kej Pre­mier Lea­gue ale­bo štvo­ri­ce špor­to­vých ka­ná­lov DI­GI Sport, na kto­rých mô­žu zá­kaz­ní­ci sle­do­vať naj­bo­hat­šiu po­nu­ku Li­gy majstrov na slo­ven­skom tr­hu. Ten­to exklu­zív­ny ob­sah na­vy­še vy­uží­va aj mož­nos­ti ďal­ších slu­žieb Ma­gia - Ar­chí­vu či mo­bil­nej ver­zie Ma­gio TV Go pre sle­do­va­nie zá­pa­sov na smar­tfó­noch a tab­le­toch.

Rast ICT a služ­by Te­le­kom­Cloud
Po­čas ro­ka 2013 za­zna­me­ná­va Slo­vak Te­le­kom dvoj­ci­fer­ný ná­rast v ob­las­ti vlas­tných ICT slu­žieb a zís­ka­va­ní no­vých klien­tov pre rie­še­nie Te­le­kom­Cloud. Po pr­vý raz sa clou­do­vé služ­by dos­tá­va­jú aj do ak­cio­vých po­núk: vo via­noč­nej po­nu­ke pre biz­nis seg­ment si mô­že zá­kaz­ník zvo­liť aj jed­nu ICT služ­bu a ce­lý rok ju pou­ží­vať za­dar­mo.

3G pre viac ako 80% po­pu­lá­cie
Dá­to­vá pre­vádz­ka na mo­bil­ných sie­ťach pos­tup­ne ras­tie vďa­ka ba­líč­kom vo všet­kých seg­men­toch por­tfó­lia: Easy, Hap­py i Biz­nis Star. Slo­vak Te­le­kom na­ďa­lej in­ves­tu­je do roz­ši­ro­va­nia 3G sie­te. K 30.9.2013 bo­la 3G sieť k dis­po­zí­cii už pre viac ako 80 per­cent po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

Vý­sled­ky dcér­skych spo­loč­nos­tí
Vý­no­sy Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le stúp­li na 5 mi­lió­nov eur, me­dzi­roč­ne stúp­li o 14%. Spo­loč­nosť Po­sAm do­siah­la za pr­vých de­väť me­sia­cov vý­no­sy vo vý­ške 17,1 mi­lió­na eur.

Slo­vak Te­le­kom
Vý­voj kľú­čo­vých fi­nan­čných uka­zo­va­te­ľov

v mi­lió­noch €

Q1-Q3 2013

Q1-Q3 2012

Me­dzi­roč­ný ná­rast/pok­les

Vý­no­sy

591,9

613,2

-3,5%

EBIT­DA

249,6

260,3

-4,1%

AR­PU v € (iba mo­bil­ná sieť)

13,1

14,0

-6,8%

Ob­lasť pev­nej sie­te
Vý­voj kľú­čo­vých uka­zo­va­te­ľov

Q1-Q3 2013

Q1-Q3 2012

Me­dzi­roč­ný ná­rast/pok­les

Pev­né lin­ky (v ti­sí­coch)

924

977

-5,4%

Širo­ko­pás­mo­vé prís­tu­py (v ti­sí­coch)

504

473

+6,6%

Zá­kaz­ní­ci di­gi­tál­nej TV (v ti­sí­coch)

191

170

+12,0%

Ob­lasť mo­bil­nej sie­te
Po­čet zá­kaz­ní­kov

v ti­sí­coch

Q1-Q3 2013

Q1-Q3 2012

Me­dzi­roč­ný ná­rast/pok­les

Cel­ko­vý po­čet

2 263

2 313

-2,2%

- z to­ho po­čet zmluv­ných zá­kaz­ní­kov

1 454

1 457

-0,2%

- z to­ho po­čet zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­nej kar­ty Easy

552

599

-7,9%

- z to­ho po­čet SIM ka­riet pre Sky­Toll

257

257

0%

Poz­nám­ka: Údaj 2 263 ti­síc zá­kaz­ní­kov zoh­ľad­ňu­je po­čet klien­tov, kto­rí vy­ká­za­li ak­ti­vi­tu v prie­be­hu pos­led­ných 12 me­sia­cov. Cel­ko­vý po­čet ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov, kto­rí vy­uži­li služ­by Te­le­ko­mu za pos­led­né tri me­sia­ce, do­sia­hol 2 175 ti­síc zá­kaz­ní­kov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter