Štúdia: Zákazníci sa stávajú poradcami vrcholových manažérov

Pod­ľa vý­sled­kov naj­nov­šej IBM (NY­SE: IBM) C-Sui­te Stu­dy 2013 sa až tre­ti­na ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov fi­riem obá­va, že os­tat­ní čle­no­via už­šie­ho ve­de­nia spo­loč­nos­ti nie sú v dos­ta­toč­nom kon­tak­te so zá­kaz­ník­mi a ne­poz­na­jú ich pot­re­by.

Štú­dia „Zá­kaz­ník­mi ak­ti­vo­va­ná spo­loč­nosť - The Cus­to­mer-ac­ti­va­ted En­terpri­se", bo­la zos­ta­ve­ná na zá­kla­de roz­ho­vo­rov, kto­ré kon­zul­tan­ti IBM In­sti­tu­te for Bu­si­ness Va­lue us­ku­toč­ni­li s viac ako štyr­mi ti­síc­ka­mi čle­nov vr­cho­lo­vých ma­naž­men­tov fi­riem v 70 kra­ji­nách sve­ta z 20 prie­my­sel­ných od­vet­ví. Do­py­to­va­ní bo­li v pries­ku­me ge­ne­rál­ni ria­di­te­lia, fi­nan­ční ria­di­te­lia, ria­di­te­lia mar­ke­tin­gu, in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, ria­di­te­lia do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca a ľud­ských zdro­jov. V Čes­kej a Slo­ven­skej re­pub­li­ke sa do pries­ku­mu za­po­ji­lo spo­lu 108 res­pon­den­tov.

Pod­ľa pries­ku­mu IBM plá­nu­je až 60 per­cent ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov a ria­di­te­liek fi­riem v naj­bliž­ších troch až pia­tich ro­koch pria­mo za­po­jiť svo­jich zá­kaz­ní­kov do tvor­by fi­rem­nej stra­té­gie, za­tiaľ čo v sú­čas­nos­ti to ro­bí 43 per­cent šé­fov spo­loč­nos­tí. „Ge­ne­rál­ni ria­di­te­lia spo­loč­nos­tí sú už dnes prip­ra­ve­ní pre­dať zá­kaz­ní­kom kon­tro­lu aj nad ta­kou zá­sad­nou roz­ho­do­va­cou ob­las­ťou ako je vý­voj ob­chod­nej stra­té­gie spo­loč­nos­ti," ho­vo­rí Bra­nis­lav Šebo, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko.

Zá­kaz­ní­ci pod­ľa ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov ma­jú - a s ďal­ším roz­vo­jom di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií bu­dú mať - ove­ľa väč­ší po­diel na ria­de­ní fi­riem. Ich vplyv by pod­ľa čle­nov naj­už­šie­ho ve­de­nia fi­riem mo­hol ísť až za hra­ni­ce tra­dič­ných ak­ti­vít, ako je spo­luú­časť na vý­vo­ji no­vých pro­duk­tov. „Z vý­sled­kov IBM C-Sui­te Stu­dy ďa­lej vy­plý­va, že fir­my, kto­ré sú v sú­čas­nos­ti ús­peš­né ove­ľa čas­tej­šie a in­ten­zív­nej­šie spo­lup­ra­cu­jú so zá­kaz­ník­mi už dnes," do­dá­va Bra­nis­lav Šebo.

Vplyv tech­no­ló­gií
Pod­ľa vý­sled­kov glo­bál­ne­ho pries­ku­mu IBM po­va­žu­jú ge­ne­rál­ni ria­di­te­lia fi­riem tech­no­lo­gic­ké fak­to­ry za naj­dô­le­ži­tej­šie exper­tné či­ni­te­le. Me­dzi tri naj­dô­le­ži­tej­šie ve­li­či­ny ich za­ra­di­li všet­ci čle­no­via naj­už­šie­ho ve­de­nia fi­riem. 84 per­cent ma­na­žé­rov in­for­mač­ných tech­no­ló­gií plá­nu­je v blíz­kej bu­dúc­nos­ti in­ves­to­vať do rie­še­ní na pod­po­ru mo­bi­li­ty a ana­ly­tic­kých nás­tro­jov. V ko­re­lá­cií s tým je aj ná­zor, že šty­ria z pia­tich mar­ke­tin­go­vých ria­di­te­ľov (82 per­cent) sa ne­cí­tia dos­ta­toč­ne prip­ra­ve­ní na tzv. veľ­ké ob­je­my dát - Big Da­ta.

Viac ako po­lo­vi­ca (54 per­cent) vr­cho­lo­vých ma­na­žé­rov spo­loč­nos­tí sa chce v naj­bliž­ších troch až pia­tich ro­koch sús­tre­diť na in­di­vi­duál­ny kon­takt so zá­kaz­ník­mi, pri­čom chcú s ni­mi nad­via­zať di­alóg. Potvr­dzu­je to aj zá­mer 88 per­cent do­py­to­va­ných, kto­rí chcú v ob­do­bí naj­bliž­ších troch až pia­tich ro­kov po­sil­niť svo­ju di­gi­tál­nu ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi.

IBM 2013 C-Sui­te stu­dy je 17. edí­ciou pries­ku­mu spo­loč­nos­ti IBM me­dzi vr­cho­lo­vý­mi ma­na­žér­mi fi­riem. V tom­to ro­ku sa do pries­ku­mu za­po­ji­lo spo­lu 4 183 vr­cho­lo­vých ma­na­žé­rov a ma­na­žé­riek. Pr­výk­rát v his­tó­rii pries­ku­mu sa do ana­lý­zy vý­sled­ných dát za­po­jil aj po­čí­ta­čo­vý sys­tém IBM Wat­son.

Viac in­for­má­cií k IBM C-Sui­te stu­dy 2013 náj­de­teTu.
Blog o IBM C-Sui­te stu­dy 2013 náj­de­te Tu.
Vi­deo k IBM C-Sui­te stu­dy 2013 náj­de­te Tu.
In­fog­ra­fi­ku k IBM C-Sui­te stu­dy 2013 náj­de­te Tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter