Marek Gešo získava v Accenture marketingovú zodpovednosť za 11 krajín

Ac­cen­tu­re, jed­na z ve­dú­cich sve­to­vých fi­riem v ob­las­ti kon­zul­tač­ných, tech­no­lo­gic­kých a out­sour­cin­go­vých slu­žieb a jed­na z top 50 naj­lep­ších glo­bál­nych zna­čiek, zve­ri­la svoj re­gio­nál­ny mar­ke­ting a ko­mu­ni­ká­ciu do rúk slo­ven­ské­mu ma­na­žé­ro­vi.

Ma­rek Ge­šo bu­de zod­po­ved­ný za mar­ke­ting a ko­mu­ni­ká­ciu v kra­ji­nách Poľ­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Slo­ven­sko, Ma­ďar­sko, Ru­mun­sko, Gréc­ko a zá­ro­veň bu­de zod­po­ved­ný za HR mar­ke­ting pre kra­ji­ny Ta­lian­sko, Rus­ko, Tu­rec­ko, Spo­je­né Arab­ské Emi­rá­ty, Saud­ská Ará­bia, Poľ­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Slo­ven­sko, Ma­ďar­sko, Ru­mun­sko a Gréc­ko.

„Je to dô­kaz, že tá­to glo­bál­na fir­ma pos­ky­tu­je rov­nosť ka­riér­nych príl­eži­tos­tí bez oh­ľa­du na štát­nu prís­luš­nosť či kra­ji­nu pô­vo­du," po­ve­dal Ma­rek Ge­šo, kto­rý do spo­loč­nos­ti nas­tú­pil v ro­ku 1998 po­čas vy­so­koš­kol­ské­ho štú­dia a stál pri roz­vo­ji slo­ven­skej po­boč­ky z 30 na dneš­ných vy­še 1300 za­mes­tnan­cov.

„Mo­jou am­bí­ciou je udr­žať a roz­ví­jať uni­kát­nu re­pu­tá­ciu Ac­cen­tu­re ako spo­ľah­li­vé­ho par­tne­ra pre naj­výz­nam­nej­šie fir­my zo všet­kých prie­my­sel­ných od­vet­ví, kto­rým pros­tred­níc­tvom kom­bi­ná­cie na­šich od­vet­vo­vých, fun­kčných a tech­no­lo­gic­kých zna­los­tí po­má­ha­me do­sa­ho­vať vy­so­kú vý­kon­nosť," do­dá­va Ma­rek Ge­šo.

Ma­rek Ge­šo je že­na­tý, má dve dcé­ry a je za­kla­da­te­ľom čo­raz po­pu­lár­nej­šej sku­pi­ny Bu­si­ness Lea­ders Band, v kto­rej spo­lu s Mi­ros­la­vom Tr­nkom (spo­lu­zak­la­da­te­ľom ESET) a ďal­ší­mi vý­znam­ný­mi top ma­na­žér­mi v kom­bi­ná­cii s pro­fe­sio­nál­ny­mi umel­ca­mi bo­ju­jú hud­bou pro­ti ko­rup­cii.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter