Gartner: IFS vizionárom

Glo­bál­ny do­dá­va­teľ pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií, spo­loč­nosť IFS, bol v Ma­gic­kom kvad­ran­te spo­loč­nos­ti Gar­tner ozna­če­ný za vi­zio­ná­ra v ka­te­gó­rii sprá­vy pre­vádz­ko­vých pros­tried­kov v seg­men­te vý­ro­by a dis­tri­bú­cie ener­gie*. Zá­ro­veň zís­kal oce­ne­nie za správ­ne stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia vo vý­vo­ji svoj­ho pod­ni­ko­vé­ho sof­tvé­ru IFS Ap­li­ká­cie.

„Te­ší nás, že sme bo­li vo vý­sku­me Ma­gic Quad­rants spo­loč­nos­ti Gar­tner ozna­če­ní za vi­zio­ná­ra," ho­vo­rí Zdeněk Fous, vý­kon­ný ria­di­teľ IFS Czech a Slo­va­kia. „Ten­to vý­sle­dok je ďal­ším potvr­de­ním náš­ho zá­väz­ku pos­ky­to­vať na­šim zá­kaz­ní­kom ino­va­tív­ne rie­še­nia, kto­ré dr­žia krok s naj­nov­ší­mi tech­no­ló­gia­mi. A to nie­len v seg­men­te vý­ro­by a dis­tri­bú­cie ener­gie, ale aj v iných ob­las­tiach vý­ro­by či sprá­vy ak­tív," do­dá­va.

Na vý­voj a zlep­šo­va­nie fun­kcio­na­li­ty svo­jich ap­li­ká­cií na sprá­vu ak­tív, obzvlášť po­kiaľ ide o zlep­še­nie pod­po­ry li­neár­nej sprá­vy zdro­jov, štruk­tú­ro­va­né ria­de­nie vý­pad­kov a in­teg­rá­ciu GIS, vy­uží­va spo­loč­nosť IFS so­fis­ti­ko­va­né nás­tro­je prie­my­sel­nej ana­lý­zy. Dô­le­ži­tá je však aj spo­lup­rá­ca so zá­kaz­ník­mi, kto­rých po­žia­dav­ky a ná­me­ty sa vždy sta­ros­tli­vo ana­ly­zu­jú.

Vy­so­ké hod­no­te­nie spo­loč­nos­ti Gar­tner ov­plyv­ni­li aj vý­znam­né in­ves­tí­cie do pro­duk­tov na od­had ak­tív a plá­no­va­nie vý­stav­by, kto­ré tvo­ria vý­znam­nú časť pot­reb­nej sof­tvé­ro­vej pod­po­ry veľ­kých ener­ge­tic­kých spo­loč­nos­tí. V ob­las­ti ener­ge­ti­ky pa­tria k spo­koj­ným zá­kaz­ní­kom spo­loč­nos­ti IFS pop­red­ní hrá­či tr­hu, ako nap­rík­lad naj­väč­šia sve­to­vá hyd­roelek­trá­reň v Čí­ne Three Gor­ges, naj­väč­šia in­dic­ká hyd­roelek­trá­reň Na­tio­nal Hyd­roelec­tric Power Cor­po­ra­tion ale­bo Brook­field Re­newab­le Power ope­ru­jú­ca v Ka­na­de, USA a Bra­zí­lii. Vý­znam­ný­mi zá­kaz­ník­mi sú aj jad­ro­vé elek­trár­ne vo Švéd­sku, Juž­nej Af­ri­ke a Čí­ne.

* Gar­tner, Inc., Ma­gic Quad­rant for Power Ge­ne­ra­tion En­terpri­se As­set Ma­na­ge­ment Software, Kris­tian Steenstrup, 17. sep­tem­bra 2013.

* Gar­tner, Inc., Ma­gic Quad­rant for De­li­ve­ry Uti­li­ty En­terpri­se As­set Ma­na­ge­ment, Kris­tian Steenstrup, 18. sep­tem­bra 2013.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter