Okresný súd: Nezákonné blokovanie SmartTVBoxu musí UPC vypnúť

Na zá­kla­de návr­hu spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com z jú­na toh­to ro­ka, kto­rým spo­loč­nosť po­žia­da­la o vy­da­nie pred­bež­né­ho opat­re­nia za­bra­ňu­jú­ce­ho spo­loč­nos­ti UPC blo­ko­vať služ­bu SmartTVBox (sle­do­va­nie viac ako 50 TV prog­ra­mov, TV ar­chí­vu a ďal­ších inter­ak­tív­nych slu­žieb pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu ľu­bo­voľ­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa) a tým pri­vo­dzo­vať ško­du a poš­ko­dzo­va­nie dob­ré­ho me­na ANTI­Ku, uz­nie­sol sa v tých­to dňoch Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va I. tak, že ulo­žil UPC po­vin­nosť zdr­žať sa ob­me­dzo­va­nia prís­tu­pu uží­va­te­ľov inter­ne­tu od UPC k služ­be SmartTVBox od Anti­ku, naj­mä jej blo­ko­va­nia ale­bo deg­ra­dá­cie, pri­čom da­né roz­hod­nu­tie je plat­né dňom do­ru­če­nia toh­to uz­ne­se­nia až do prá­vop­lat­né­ho roz­hod­nu­tia vo ve­ci sa­mej. Do­ru­če­nie potvr­dil vo vlas­tnej tla­čo­vej sprá­ve UPC 29.10.2013.

„Zá­kaz­ní­ci UPC zno­vu zís­ka­va­jú mož­nosť prís­tu­pu k mo­der­ným služ­bám sle­do­va­nia TV, ar­chí­vu a množ­stva ďal­ších slu­žieb, kto­ré ANTIK SmartTVBox po­nú­ka a o kto­ré bo­li do­te­raz ochu­dob­ne­ní. Po­kiaľ tak UPC vo vzťahu ku kon­krét­ne­mu klien­to­vi neu­ro­bi­lo bo­li by sme ra­di ak nám dá klient ve­dieť na na­šej in­fo­lin­ke," ví­ta roz­hod­nu­tie sú­du Vlas­ti­mil La­ka­toš, ve­dú­ci od­de­le­nia IPTV ANTIK Te­le­com, s.r.o. „Od mo­men­tu za­čiat­ku ne­zá­kon­né­ho blo­ko­va­nia na­šej služ­by sme ve­ri­li, že ne­ka­lé ak­ti­vi­ty UPC ne­ma­jú mies­to na slo­ven­skom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu. Na­ša spo­loč­nosť vždy pre­fe­ro­va­la sú­ťaž pos­ta­ve­nú na ot­vo­re­nos­ti, tech­no­lo­gic­kej ino­vá­cii a kva­li­te služ­by za dob­rú ce­nu. K tým­to prin­cí­pom sa ne­pria­mo prih­lá­si­li aj všet­ci os­tat­ní vý­znam­ní pos­ky­to­va­te­lia inter­ne­tu v SR, kto­rí ne­cha­li fir­mu UPC vo svo­jich ne­ka­lo­sú­ťaž­ných ak­ti­vi­tách osa­mo­te­nú a pos­ky­tu­jú klien­tom nao­zaj slo­bod­ný prís­tup k inter­ne­tu."

ANTIK svoj návrh pred­bež­né­ho opat­re­nia od­ôvod­nil nas­le­dov­ne: UPC Slo­ven­sko (ako tre­tí naj­väč­ší pos­ky­to­va­teľ inter­ne­tu na Slo­ven­sku) ne­ka­lo­sú­ťaž­ným ko­na­ním od mar­ca 2013 s pos­tu­pu­jú­cim ča­som spô­so­bo­val Anti­ku na­ras­ta­jú­cu eko­no­mic­kú uj­mu (za da­né­ho sta­vu by s Anti­kom neu­zat­vo­ril zmlu­vu o služ­be SMART TV žia­den zá­kaz­ník s pri­po­je­ním k sie­ti inter­net pos­ky­to­va­ným UPC), ale i na dob­rej po­ves­ti navr­ho­va­te­ľa (ako pod­ni­ka­te­ľa pos­ky­tu­jú­ce­ho fun­kčné služ­by). Za­brá­niť zväč­šo­va­niu uj­my navr­ho­va­te­ľa bo­lo mož­no iba rých­lou do­čas­nou úp­ra­vou po­me­rov účas­tní­kov, kto­rou bol ob­no­ve­ný stav pred ne­ka­lým zá­sa­hom UPC do sú­ťa­že.

V ko­na­ní vo ve­ci sa­mej o ochra­nu pred ne­ka­lou sú­ťa­žou sa hod­lá ANTIK do­má­hať ulo­že­nia po­vin­nos­ti od­por­co­vi-UPC zdr­žať sa ne­ka­lo­sú­ťaž­né­ho ko­na­nia tým, že ne­bu­de blo­ko­vať vy­uží­va­nie služ­by SmartTVBox navr­ho­va­te­ľa vo svo­jej sie­ti, žiad­nym spô­so­bom do bu­dúc­nos­ti ob­me­dzo­vať jej fun­kčnosť a kva­li­tu a to po­kiaľ ide o všet­ky fun­kcie služ­by SmartTVBox, pos­kyt­nu­tia pri­me­ra­né­ho za­dos­ťu­či­ne­nia a priz­na­nia prá­va uve­rej­niť roz­su­dok na tro­vy od­por­cu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter