Datalan dodá ústavnému súdu integrovaný informačný systém

Sú­ťaž na do­dáv­ku In­teg­ro­va­né­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu pre Ústav­ný súd SR (ÚS) v hod­no­te vy­še 3 mil. eur z euro­fon­dov vy­hra­la spo­me­dzi troch uchá­dza­čov ak­cio­vá spo­loč­nosť Da­ta­lan. In­for­mo­va­la o tom v pon­de­lok ho­vor­ky­ňa ÚS An­na Pan­ču­ro­vá. Spo­loč­nosť Da­ta­lan vy­hra­la aj sú­ťaž na dru­hý pro­jekt - Di­gi­ta­li­zá­cia ob­jek­tov Kan­ce­lá­rie ÚS, v hod­no­te vy­še 543 tis. eur. Ako ďa­lej in­for­mo­va­la ho­vor­ky­ňa, Kan­ce­lá­ria ÚS už s ví­ťa­zom pod­pí­sa­la prís­luš­né zmlu­vy.

Kan­ce­lá­ria ús­tav­né­ho sú­du vy­hlá­si­la 20. de­cem­bra 2012 ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie na za­bez­pe­če­nie pred­me­tu zá­kaz­ky. Pro­ces ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia pre kan­ce­lá­riu za­bez­pe­čo­va­la spo­loč­nosť Pan­Gen, s. r. o. Do sú­ťa­že sa prih­lá­si­li tra­ja uchá­dza­či - As­se­co Cen­tral Euro­pe, a.s., Da­ta­lan, a.s. a Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia, s.r.o. Vy­hod­no­te­ním po­núk vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní bo­la vy­bra­ná po­nu­ka ak­cio­vej spo­loč­nos­ti Da­ta­lan.

Zá­klad­ným úče­lom zmlu­vy o di­elo a pos­ky­to­va­ní slu­žieb v rám­ci pro­jek­tu "Elek­tro­ni­zá­cia slu­žieb Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky" je ze­fek­tív­niť a zvý­šiť kva­li­tu a dos­tup­nosť pos­ky­to­va­nia slu­žieb ús­tav­né­ho sú­du pros­tred­níc­tvom no­vo­vyt­vo­re­né­ho in­teg­ro­va­né­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu.

"Elek­tro­nic­ká po­da­teľ­ňa na Ústav­nom sú­de SR pre oso­by so za­ru­če­ným elek­tro­nic­kým pod­pi­som fun­gu­je už dnes. V sú­čas­nos­ti však eš­te nie je na Ústav­nom sú­de SR za­ve­de­né elek­tro­nic­ké pri­de­ľo­va­nie spi­sov. V zmys­le roz­hod­nu­tia plé­na ÚS SR z 3. jú­na 2004 a po­tom z 28. feb­ruára 2007 sa spi­sy pri­de­ľu­jú ná­hod­ným spô­so­bom po­mo­cou tech­nic­kých a prog­ra­mo­vých pros­tried­kov schvá­le­ných plé­nom. V prí­pa­de, že by v bu­dúc­nos­ti doš­lo k zme­ne roz­hod­nu­tia plé­na, je po­cho­pi­teľ­né, že by sa zme­nil aj sú­čas­ný spô­sob pri­de­ľo­va­nia spi­sov na elek­tro­nic­ký," od­po­ve­da­la ho­vor­ky­ňa Pan­ču­ro­vá na otáz­ku, či no­vý pro­jekt zme­ní do­te­raj­ší spô­sob pri­de­ľo­va­nia ve­cí.

Sú­čas­ťou dru­hé­ho pro­jek­tu "Di­gi­ta­li­zá­cia ob­jek­tov Kan­ce­lá­rie ÚS" má byť za­bez­pe­če­nie tech­nic­kých pros­tried­kov pre pot­re­by di­gi­ta­li­zá­cie ob­jek­tov kan­ce­lá­rie, skva­lit­ne­nie zís­ka­va­nia, spra­co­va­nia ochra­ny a vy­uži­tia poz­nat­kov a di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu pa­mä­ťo­vých a fon­do­vých in­šti­tú­cií ÚS, mo­der­ni­zá­cia a do­bu­do­va­nie infra­štruk­tú­ry pa­mä­ťo­vých a fon­do­vých in­šti­tú­cií. Cie­ľom di­gi­ta­li­zá­cie ob­jek­tov je vy­tvo­re­nie zna­los­tnej bá­zy z roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti Ústav­né­ho sú­du SR (od ro­ku 1992), ar­chi­vo­va­ných roz­hod­nu­tí, sprís­tup­ne­nie a ucho­va­nie ob­sa­hu pre ďal­šie ge­ne­rá­cie.

Pos­ky­to­va­nie slu­žieb tech­nic­kej pod­po­ry, údr­žby a po­zá­ruč­nej pod­po­ry in­for­mač­né­ho sys­té­mu bo­lo špe­ci­fi­ko­va­né v oso­bit­nej zmlu­ve na pos­ky­to­va­nie servisn­ých slu­žieb (SLA), kto­rá bo­la uzat­vo­re­ná me­dzi zmluv­ný­mi stra­na­mi a ce­na za servisn­é služ­by bu­de de­fi­ni­tív­ne sta­no­ve­ná v zá­vis­los­ti od po­trieb de­fi­no­va­ných ob­jed­ná­va­te­ľom po ukon­če­ní pro­jek­tu. 

Ak­cio­vá spo­loč­nosť Da­ta­lan sa za­vä­zu­je zreali­zo­vať do­dáv­ku in­teg­ro­va­né­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu a za­bez­pe­če­nie di­gi­ta­li­zá­cie ob­jek­tov kan­ce­lá­rie naj­nes­kôr do 24 me­sia­cov od účin­nos­ti zmlu­vy a servisn­é služ­by bu­de pos­ky­to­vať po­čas 60 me­sia­cov od ukon­če­nia pro­jek­tu.

Spo­loč­nosť Da­ta­lan pô­so­bí na slo­ven­skom tr­hu od ro­ku 1990 a v sú­čas­nos­ti je pop­red­ným pos­ky­to­va­te­ľom in­for­mač­ných tech­no­ló­gií na Slo­ven­sku a v oko­li­tých kra­ji­nách. Hlav­nou čin­nos­ťou fir­my je návrh, out­sour­cing a servis in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných sys­té­mov, vý­voj sof­tvé­ru, ako aj do­dáv­ky har­dvé­ru.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter