ČR: Technológia InterSystems základom štandardizácie elektronického zdravotníctva

Or­ga­ni­za­ce Par­tners Heal­thCa­re pro­vá­dí stan­dar­di­za­ci s plat­for­mou od Inter­Sys­tems a oče­ká­vá vý­raz­ný pok­rok v pro­po­je­né zdra­vot­ní pé­či

Software pro stra­te­gic­kou inter­ope­ra­bi­li­tu od Inter­Sys­tems pod­po­ru­je stra­te­gic­ké ak­ti­vi­ty or­ga­ni­za­ce Par­tners v ob­las­ti elek­tro­nic­ké­ho zdra­vot­nic­tví a uni­fi­ku­je kli­nic­ké a fi­nan­ční sys­té­my

Par­tners Heal­thCa­re, je­den z před­ních in­teg­ro­va­ných zdra­vot­nic­kých sys­témů v USA, a spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý lídr v softwaru pro pro­po­je­nou pé­či, ozná­mi­ly, že si Par­tners zvo­lil ja­ko svou plat­for­mu pro stra­te­gic­kou inter­ope­ra­bi­li­tu pro­dukt Inter­Sys­tems HealthSha­re®. Pok­ro­či­lá softwaro­vá tech­no­lo­gie od Inter­Sys­tems nah­ra­dí něko­lik stá­va­jí­cích in­teg­rač­ních nás­trojů a Par­tners bu­de mo­ci kon­so­li­do­vat fi­nan­ční a kli­nic­ké sys­té­my na jed­nu plat­for­mu pro elek­tro­nic­ké zdra­vot­ní zá­zna­my (EHR). Ten­to krok pod­poří Par­tners v zá­měru stát se pružnějším, in­teg­ro­vanějším a efek­tivnějším zdra­vot­nic­kým sys­té­mem.

V čer­ven­ci 2012 or­ga­ni­za­ce Par­tners Heal­thCa­re ozná­mi­la, že do ro­ku 2017 za­ve­de in­teg­ro­va­ný elek­tro­nic­ký zdra­vot­nic­ký in­for­mač­ní sys­tém do všech in­sti­tu­cí, kte­ré jsou sou­čás­tí sítě Par­tners. Stra­te­gic­ká ini­cia­ti­va, naz­va­ná Par­tners eCa­re, je největším pod­ni­kem své­ho dru­hu v his­to­rii Par­tners Heal­thCa­re. Ten­to prog­ram je klí­čo­vý pro to, aby si or­ga­ni­za­ce Par­tners za­cho­va­la svou ve­dou­cí po­zi­ci a ino­vá­tor­ský přís­tup při přet­váření mo­delů pé­če o pa­cien­ty, při dal­ších kro­cích ve správě veřej­né­ho zdra­ví, při zlep­šo­vá­ní dos­tup­nos­ti pé­če, zvy­šo­vá­ní spo­ko­je­nos­ti pa­cientů a po­si­lo­vá­ní zdra­vot­ní pé­če na mís­tní úrov­ni.

Tech­no­lo­gie od Inter­Sys­tems bu­de v sou­la­du se zá­sa­dou Par­tners eCa­re „je­den pa­cient, je­den zá­znam, je­den tým, jed­na zprá­va od Par­tners" pod­po­ro­vat ply­nu­lý tok kli­nic­kých a ad­mi­nis­tra­tiv­ních in­for­ma­cí me­zi sys­té­my třetích stran a sys­té­mem elek­tro­nic­ké zdra­vot­ní do­ku­men­ta­ce Par­tners a pomůže tak zlep­šit koor­di­na­ci pé­če, ome­zit ne­potřeb­ná tes­to­vá­ní a pod­pořit po­ža­dav­ky tý­ka­jí­cí se kva­li­ty a nák­ladů pé­če.

V Par­tners Heal­thCa­re si vy­bra­li Inter­Sys­tems, ne­boť me­zi oběma spo­leč­nos­tmi exis­tu­je dlou­ho­do­bé ob­chod­ní par­tner­ství a Par­tners má s osvědče­ný­mi da­ta­bá­zo­vý­mi a in­teg­rač­ní­mi tech­no­lo­gie­mi od Inter­Sys­tems po­zi­tiv­ní zku­še­nos­ti. Inter­Sys­tems Ca­ché® je vy­so­ce vý­kon­ný da­ta­bá­zo­vý sys­tém, kte­rý po­há­ní zdra­vot­nic­ký in­for­mač­ní sys­tém Par­tners Heal­thCa­re a stov­ky ap­li­ka­cí pou­ží­va­né ti­sí­cov­ka­mi lé­kařů v sí­ti Par­tners. Par­tners na­víc ve vel­ké míře vy­uží­vá software pro rych­lou in­teg­ra­ci Inter­Sys­tems En­semb­le®, kte­rý za­jiš­ťu­je hlad­kou in­teg­ra­ci kni­hov­ny slu­žeb a ap­li­ka­cí Par­tners.

„Par­tners vy­tváří no­vou kon­cep­ci pos­ky­to­vá­ní zdra­vot­ní pé­če, aby zlep­ši­la zdra­ví svých pa­cientů a zvý­ši­la dos­tup­nost pé­če. Ty­to cí­le před­pok­lá­da­jí, že v sí­ti Par­tners bu­de exis­to­vat ur­či­tý stu­peň koor­di­na­ce a stan­dar­di­za­ce, kte­ré­ho nel­ze do­sáh­nout zá­pla­to­vá­ním zá­kla­du tvořené­ho různo­ro­dý­mi in­for­mač­ní­mi sys­té­my," ko­men­tu­je si­tua­ci Ste­ven Flam­mi­ni, tech­nic­ký ředi­tel Par­tners Heal­tCa­re. „Spo­leč­nost Inter­Sys­tems nám ve spo­lup­rá­ci s pro­dej­cem na­še­ho zdra­vot­nic­ké­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu (Epic Sys­tems Cor­po­ra­tion, Ve­ro­na, Wis­con­sin) pomůže, aby­chom dos­tá­li své­mu zá­vaz­ku pos­ky­to­vat co mož­ná nej­kva­litnější zdra­vot­ní pé­či, kte­rá je bez­peč­ná, efek­tiv­ní, přís­tup­ná a dos­tup­ná."

„Z in­teg­ra­ce fi­nan­ční­ho cyk­lu a ne­moc­nič­ních ap­li­ka­cí bu­dou pro­fi­to­vat na­ši pa­cien­ti i pos­ky­to­va­te­lé zdra­vot­ní pé­če," hod­no­tí přínos tech­no­lo­gií Inter­Sys­tems John Pap­pas, ředi­tel (As­so­cia­te Di­rec­tor) in­teg­ra­ce ne­moc­nič­ních sys­témů v Par­tners Heal­thCa­re. „Po­kud se pa­cien­ti bu­dou po­hy­bo­vat v sí­ti Par­tners, bu­de je pro­vá­zet je­di­ná, kon­so­li­do­va­ná zdra­vot­ní do­ku­men­ta­ce a je­di­ný, uce­le­ný přeh­led slu­žeb pos­kyt­nu­tých v rám­ci sítě Par­tners."

„Par­tners si uvědo­mu­je, že stra­te­gic­ká inter­ope­ra­bi­li­ta je klí­čo­vým fak­to­rem pro do­sa­že­ní stra­te­gic­kých cílů je­jich prog­ra­mu eCa­re. Ob­chod­ní vztah s Par­tners, kte­rý tr­vá již de­se­ti­le­tí, nás těší a jsme rá­di, že může­me Par­tners pro­vá­zet při kaž­dém kro­ku na cestě k lep­ším vý­sledkům a op­ti­málnějším nák­ladům. Dal­ším ta­ko­vým kro­kem je vol­ba HealthSha­re, s níž Par­tners zís­ká uce­le­ný poh­led na jed­not­li­vé pa­cien­ty i souhr­nné in­for­ma­ce o sku­pi­nách pa­cientů v sí­ti Par­tners Heal­thCa­re," říká Paul Grabscheid, vice­pre­zi­dent Inter­Sys­tems pro stra­te­gic­ké plá­no­vá­ní.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter