Samsung rozširuje kompatibilitu hodiniek Samsung GALAXY Gear

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd. ozná­mi­la, že s ho­din­ka­mi GA­LAXY Gear, kto­ré sú pre­mys­le­ným dopl­nkom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, sú kom­pa­ti­bil­né aj ďal­šie za­ria­de­nia Sam­sung, nie­len no­vin­ka GA­LAXY No­te 3. Po ak­tua­li­zá­cii prís­luš­ných za­ria­de­ní na ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.3 (Jel­ly Bean) je te­raz mož­né GA­LAXY Gear vy­uží­vať tiež s prís­troj­mi GA­LAXY S4, GA­LAXY S III a No­te 2, a tak si eš­te viac uľah­čiť a sprí­jem­niť mo­bil­nú ko­mu­ni­ká­ciu.

Samsung GALAXY Gear.jpg Pros­tred­níc­tvom sa­mos­tat­nej sof­tvé­ro­vej ​​ak­tua­li­zá­cie, kto­rej dis­tri­bú­cia bu­de na Slo­ven­sku pos­tup­ne pre­bie­hať od de­cem­bra 2013, roz­ší­ri Sam­sung kom­pa­ti­bi­li­tu ho­di­niek GA­LAXY Gear aj na ďal­šie za­ria­de­nia ra­du GA­LAXY vrá­ta­ne GA­LAXY S4 mi­ni, GA­LAXY S4 AC­TI­VE, ME­GA 5.8 (nie je v SR ofi­ciál­ne dis­tri­buo­va­ný), ME­GA 6.3 a Sam­sung GA­LAXY S4 zoom. Rozvrh sof­tvé­ro­vej ak­tua­li­zá­cie sa bu­de pre jed­not­li­vé za­ria­de­nia v jed­not­li­vých kra­ji­nách aj u jed­not­li­vých mo­bil­ných ope­rá­to­rov lí­šiť.

„Roz­ší­re­nie kom­pa­ti­bi­li­ty ho­di­niek GA­LAXY Gear na ďal­šie za­ria­de­nia GA­LAXY je v sú­la­de s na­ším od­hod­la­ním po­nú­kať spot­re­bi­te­ľom stá­le bo­hat­šie mo­bil­né zá­žit­ky," uvie­dol JK Shin, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a pre­zi­dent di­ví­zie IT & Mo­bi­le spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics a do­dal: „Spo­loč­nosť Sam­sung sa neus­tá­le usi­lu­je o to, aby prís­tro­je ra­du GA­LAXY po­nú­ka­li bo­hat­šie uží­va­teľ­ské zá­žit­ky a vná­ša­li do mo­bil­né­ho ži­vo­ta pou­ží­va­te­ľov no­vé mož­nos­ti. Ho­din­ky Sam­sung GA­LAXY Gear pos­kyt­nú pou­ží­va­te­ľom in­te­li­gen­tnú slo­bo­du."

Sam­sung GA­LAXY Gear
Ma­ji­te­lia, kto­rí ma­jú GA­LAXY Gear a zá­ro­veň aj mo­bil­né za­ria­de­nia GA­LAXY S4, GA­LAXY S III ale­bo No­te 2 bu­dú môcť pl­ne vy­uží­vať vlas­tnos­ti ho­di­niek - nap­rík­lad jed­no­du­cho vo­lať a pri­jí­mať pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry či jed­no­du­chým let­mým poh­ľa­dom kon­tro­lo­vať pri­chá­dza­jú­ce sprá­vy aj ozná­me­nia. Ak si chce pou­ží­va­teľ pre­zrieť sprá­vu de­tail­nej­šie, sta­čí ucho­piť te­le­fón do ru­ky a fun­kcia Smart Re­lay okam­ži­te zob­ra­zí ce­lý ob­sah da­nej sprá­vy. Vo vir­tuál­nom ob­cho­de Sam­sung Apps náj­du pou­ží­va­te­lia aj ap­li­ká­cie, kto­ré im pros­tred­níc­tvom GA­LAXY Gear umož­nia prís­tup k so­ciál­nym sie­ťam.

S 1,9 Mpix fo­toa­pa­rá­tom mô­žu pou­ží­va­te­lia fo­tiť ale­bo na­tá­čať vi­deá. Fo­tog­ra­fie sa po­tom auto­ma­tic­ky uk­la­da­jú do ga­lé­rie v te­le­fó­ne. Vy­skú­šať mô­žu tiež pre­din­šta­lo­va­nú ap­li­ká­ciu Me­rač kro­kov, ale­bo ho­din­ky pou­ží­vať na ov­lá­da­nie hud­by preh­rá­va­nej na te­le­fó­ne. Za­ria­de­nie sa­moz­rej­me fun­gu­je aj ako ho­din­ky. Vy­be­rať je mož­né z 10 rôz­nych vzhľa­dov ci­fer­ní­ka a ďal­šie va­rian­ty zob­ra­ze­nia sa da­jú stiah­nuť cez Sam­sung Apps.

An­droid 4.3 (Jel­ly Bean)
Za­ria­de­nia Sam­sung GA­LAXY S4, GA­LAXY S III a No­te 2 bu­dú ak­tua­li­zo­va­né na ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.3 (Jel­ly Bean) pos­tup­ne do kon­ca ro­ka. V prí­pa­de GA­LAXY S III a No­te 2 po­núk­nu no­vé fun­kcie jed­no­duch­šie vkla­da­nie textu, ak­tua­li­zo­va­nú gra­fi­ku a mul­ti­mé­diá a tiež no­vé ak­tua­li­zá­cie fun­kcií a ap­li­ká­cií spo­loč­nos­ti Sam­sung, napr.:

  • Sam­sung KNOX*, bez­peč­né a kom­plexné mo­bil­né rie­še­nie pre pod­ni­ky a spot­re­bi­te­ľov. (3G ver­zia GA­LAXY S III bu­de vy­ba­ve­ná tech­no­ló­giou Sam­sung KNOX so za­bez­pe­če­nou plat­for­mou iba vo vy­bra­ných kra­ji­nách).
  • Fun­kcia Smart Switch pre hlad­ký pre­nos ob­sa­hu z iných smar­tfó­nov do za­ria­de­nia Sam­sung.
  • Fun­kcia Ho­me­Sync pre bez­peč­né uk­la­da­nie, zdie­ľa­nie a preh­rá­va­nie ob­sa­hu, nech ste kde­koľ­vek.
  • Fun­kcia Group Play 2.5 s pod­po­rou zdie­ľa­nia vi­dea.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter