Antik nemusí platiť náhrady trov konania v spore s UPC

Pred­se­da Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TÚ SR) na zá­kla­de návr­hu oso­bit­nej ko­mi­sie za­mie­tol roz­klad spo­loč­nos­ti UPC Broad­band Slo­va­kia. Potvr­dil tak roz­hod­nu­tie, kto­rým TÚ SR za­sta­vil ko­na­nie o rie­še­ní spo­ru me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi Antik Te­le­com a UPC. Spo­loč­nosť Antik Te­le­com ne­mu­sí za­pla­tiť náh­ra­du trov ko­na­nia. Ako in­for­mo­val ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro, roz­hod­nu­tie na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť 21. ok­tób­ra.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad roz­hod­nu­tím zo 6. augus­ta toh­to ro­ku za­sta­vil ko­na­nie o rie­še­ní spo­ru, pre­to­že pod­ľa zá­ko­na nie je prís­luš­ný v tom­to spo­re roz­hod­núť. Spo­loč­nosť UPC si up­lat­ni­la zá­kon­né prá­vo a po­da­la op­rav­ný pros­trie­dok - roz­klad vo­či roz­hod­nu­tiu, kto­rým na­mie­ta­la nep­riz­na­nie náh­ra­dy trov ko­na­nia. Pod­ľa roz­hod­nu­tia pred­se­du TÚ SR však ne­bo­la spl­ne­ná zá­kon­ná po­žia­dav­ka - za­vi­ne­nie spo­loč­nos­ti Antik Te­le­com. Antik tým, že po­dal návrh na rie­še­nie spo­ru, iba vy­užil svo­je zá­kon­né prá­vo a ne­mož­no ho za to san­kcio­no­vať, roz­ho­dol úrad.

Spor me­dzi Anti­kom a UPC sa tý­kal blo­ko­va­nia prís­tu­pu k služ­bám ret­ran­smi­sie, pos­ky­to­va­ným spo­loč­nos­ťou Antik Te­le­com a ďal­ších fun­kcií za­ria­de­nia Smart TV set-top box v sie­ti spo­loč­nos­ti UPC. "Vzhľa­dom k to­mu, že pred­me­tom spo­ru je blo­ko­va­nie slu­žieb, kto­ré v sú­čas­nos­ti zá­ko­nom, roz­hod­nu­tím ale­bo všeo­bec­ne zá­väz­ným práv­nym pred­pi­som nie je za­ká­za­né a zá­ro­veň sa ne­jed­ná o spor o prís­tup ale­bo pre­po­je­nie pod­ľa de­fi­ní­cie zá­ko­na o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách a te­da nie sú napl­ne­né po­žia­dav­ky zá­ko­na o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách, TÚ SR nie je prís­luš­ný v tom­to spo­re roz­hod­núť," uzav­rel Vav­ro.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter