Sony VAIO Fit multi-flip PC: Skladačka pre náročných

No­vý no­te­book So­ny VAIO Fit mul­ti-flip PC z di­el­ne So­ny za­uj­me už na pr­vý poh­ľad vý­raz­nou lin­kou na ve­ku dis­ple­ja. Tá­to lí­nia predz­na­me­ná­va je­ho schop­nosť pre­me­ny - z mó­du no­te­boo­ku, na pre­zen­tač­ný mód, ale­bo mód tab­le­tu. Vďa­čí za to prek­lá­pa­teľ­né­mu dis­ple­ju. K dis­po­zí­cii je 13, 14 a 15-pal­co­vá ver­zia v rôz­nych fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach a kon­fi­gu­rá­ciách.

Svie­ži no­te­book pre biz­nis

Ak pat­rí­te k ľu­ďom, kto­rí hľa­da­jú vý­kon­ný no­te­book do prá­ce, no zá­ro­veň po­hodl­ný pre prá­cu s mul­ti­mé­dia­mi, či vhod­ný na hry pre de­ti, VAIO Fit mul­ti-flip PC je tou správ­nou voľ­bou. Je­di­ným po­hy­bom sa zme­ní z no­te­boo­ku na tab­let, ale­bo na no­te­book s opač­ne oto­če­ným dis­ple­jom v pre­zen­tač­nom mó­de. To­to oce­ní­te nap­rík­lad pri ro­ko­va­niach, keď bu­de­te chcieť uká­zať ob­ra­zov­ku ko­le­gom se­dia­cim op­ro­ti. Tak­tiež mô­že­te prob­le­ma­tic­kú úlo­hu rie­šiť s ko­le­gom na chod­be, keď bu­de­te pou­ží­vať no­te­book v mó­de tab­le­tu. Jed­no­du­cho a rých­lo si mô­že­te uro­biť poz­nám­ky s do­ty­ko­vým pe­rom (vo­li­teľ­né pri mo­de­loch Fit 14A/15A). Full HD do­ty­ko­vý dis­plej je do­ko­na­le pris­pô­so­be­ný na pou­ží­va­nie pe­ra, ale aj na ov­lá­da­nie pr­sta­mi. Na­vy­še v se­be uk­rý­va ob­ra­zo­vé tech­no­ló­gie po­chá­dza­jú­ce z te­le­ví­zo­rov BRA­VIA. Ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 po­nú­ka ši­ro­ké spek­trum mož­nos­tí. Mô­že­te si za­zna­me­nať svo­je poz­nám­ky a ná­pa­dy, za­ba­ví­te sa ap­li­ká­cia­mi či hra­mi. V prí­pa­de, že by vám nes­ta­či­lo Full HD roz­lí­še­nie, vy­bra­né mo­de­ly dis­po­nu­jú dis­plej­mi vo vy­ššom roz­lí­še­ní až 2880 x 1620 pixlov!

Prak­tic­ký a vý­kon­ný po­moc­ník

O vý­kon no­te­boo­ku VAIO Fit mul­ti-flip PC sa sta­rá pro­ce­sor In­tel Co­re štvr­tej ge­ne­rá­cie. Fil­my a hry sú za­se hrač­kou pre vý­kon­nú gra­fi­ku NVI­DIA s tech­no­ló­giou NVI­DIA Op­ti­mus (VAIO Fit 15A). Prá­ca je kom­for­tná aj vďa­ka prep­ra­co­va­nej klá­ves­ni­ci. Po­dob­ne ako pri dis­ple­ji si da­lo So­ny zá­le­žať aj na za­dnom 8-me­ga­pixlo­vom fo­toa­pa­rá­te, kto­rý v se­be skrý­va ob­ra­zo­vý sní­mač „Exmor RS for PC". No­te­book má pre­din­šta­lo­va­né rôz­ne ap­li­ká­cie na úp­ra­vu mul­ti­me­diál­ne­ho ob­sa­hu, vrá­ta­ne prak­tic­kej fun­kcie kon­ver­zie textu z fo­tog­ra­fie do edi­to­va­teľ­né­ho sú­bo­ru. Na­vy­še ho vďa­ka za­bu­do­va­nej tech­no­ló­gii NFC mô­že­te po­hodl­ne spá­ro­vať s te­le­fó­nom, či tab­le­tom. VAIO Fit mul­ti-flip PC te­da je te­da ideál­ny tak na prá­cu, ako aj na zá­ba­vu pre ce­lú ro­di­nu.

So­ny VAIO Fit mul­ti-flip bu­de na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ný v troch rôz­nych vy­ho­to­ve­niach: 13-pal­co­vá ver­zia od 1149 eur, 14-pal­co­vá ver­zia od 769 eur a 15 pal­co­vá ver­zia od 969 eur.

Zdroj: SonyOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter