Prieskum: Každý tretí pracujúci študent VŠ poberá sociálne štipendium

Me­dzi pra­cu­jú­ci­mi štu­den­tmi vy­so­kých škôl je kaž­dý tre­tí po­be­ra­te­ľom so­ciál­ne­ho šti­pen­dia, to však nák­la­dy vy­so­koš­ko­lá­kov pok­rý­vať nes­ta­čí. Vy­plý­va to z on­li­ne pries­ku­mu strán­ky www.stu­den­tske­fi­nan­cie.sk, v kto­rom od­po­ve­de pos­kyt­lo 3 150 ľu­dí vo ve­ku od 18 do 26 ro­kov. Pre agen­tú­ru SI­TA to uvie­dol autor strán­ky Pat­rik Lu­čan. Pop­ri štú­diu na vy­so­kej ško­le si pri­vy­rá­ba kaž­dý tre­tí štu­dent, pred­sta­vu­je to 29 per­cent.

Kaž­dý dru­hý pra­cu­jú­ci štu­dent bri­gá­du­je čas­to ale­bo má dl­ho­do­bú prá­cu. Väč­ši­na štu­den­tov pra­cu­je na do­ho­du o bri­gád­nic­kej prá­ci štu­den­tov, šty­ri per­cen­tá uvied­li, že pra­cu­jú na skrá­te­ný pra­cov­ný úvä­zok. Prie­mer­ný zá­ro­bok pra­cu­jú­ce­ho štu­den­ta sa po­hy­bu­je vo vý­ške 80 eur me­sač­ne.

Po­vin­né od­vo­dy do So­ciál­nej pois­ťov­ne, kto­ré za­vied­la sú­čas­ná vlá­da za­čiat­kom toh­to ro­ku, ma­jú do­sah na kaž­dé­ho štvr­té­ho pra­cu­jú­ce­ho štu­den­ta, kto­rý za­ro­bí prie­mer­ne 160 eur me­sač­ne a viac. Viac ako 200 eur me­sač­ne si do­ká­že pop­ri štú­diu na vy­so­kej ško­le za­ro­biť je­den z de­sia­tich pra­cu­jú­cich, pres­ne 9,8 per­cen­ta. Bri­gád­ni­kov si naj­íma­jú hlav­ne na po­moc­né a od­bor­ne nek­va­li­fi­ko­va­né prá­ce. V ob­las­ti, kto­rú štu­du­je, pra­cu­je 18 per­cent opý­ta­ných. Mno­hí z nich pa­tria do ka­te­gó­rie naj­lep­šie za­rá­ba­jú­cich štu­den­tov.

Naj­pre­fe­ro­va­nej­ší spô­sob hľa­da­nia prá­ce je pros­tred­níc­tvom re­fe­ren­cií od zná­mych a ka­ma­rá­tov (39 per­cent), nas­le­du­jú inter­ne­to­vé pra­cov­né por­tá­ly (27 per­cent), za ni­mi pra­cov­né agen­tú­ry (20 per­cent) a na pos­led­nom mies­te sa umies­tni­li in­ze­rá­ty v tla­či (14 per­cent).

Kaž­dý dru­hý štu­dent priz­nal, že prá­ca ho ob­me­dzu­je v pl­ne­ní si štu­dij­ných po­vin­nos­tí. Čo sa tý­ka pla­tob­nej dis­cip­lí­ny fi­riem, tá je hod­no­te­ná po­zi­tív­ne. Fir­my väč­ši­nou vy­plá­ca­jú od­me­nu v do­hod­nu­tom ter­mí­ne. Nez­ho­dy či úpl­né ne­vyp­la­te­nie vý­pla­ty sa tý­ka iba ma­lé­ho poč­tu prí­pa­dov, tie­to prob­lé­my uvied­li dve per­cen­tá res­pon­den­tov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter