Pokuta od Telekomunikačného úradu SR hrozí 160 operátorom

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TÚ SR) ve­die správ­ne ko­na­nie so 160 te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi ope­rá­tor­mi. Ako in­for­mo­val ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro, te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom hro­zí po­ku­ta za po­ru­še­nie zá­ko­na. Do­pus­ti­li sa ho pod­ľa TÚ SR ne­pos­kyt­nu­tím in­for­má­cií, kto­ré TÚ SR po­ža­du­je na pl­ne­nie zá­ko­nom sta­no­ve­ných úloh. "V prí­pa­de, že ope­rá­tor po vy­ko­na­nej kon­tro­le uro­bí náp­ra­vu zis­te­né­ho ne­dos­tat­ku, má to vplyv na vý­šku ulo­že­nej po­ku­ty," uvie­dol Vav­ro.

TÚ SR od te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov naj­čas­tej­šie žia­da in­for­má­cie, na zá­kla­de kto­rých ana­ly­zu­je re­le­van­tné tr­hy. Ďalej ide o in­for­má­cie, kto­ré je úrad po­vin­ný pos­ky­to­vať Európ­skej ko­mi­sii a or­gá­nu európ­skych re­gu­lá­to­rov. Ak ope­rá­tor ne­pos­kyt­ne po­ža­do­va­né in­for­má­cie, hro­zí mu po­ku­ta. "TÚ SR je pri uk­la­da­ní po­ku­ty pod­ľa zá­ko­na po­vin­ný pri­hliad­nuť na zá­važ­nosť, spô­sob, tr­va­nie a dôs­led­ky po­ru­še­nia po­vin­nos­ti. Pri opä­tov­nom po­ru­še­ní po­vin­nos­ti je mož­né po­ku­tu ulo­žiť opa­ko­va­ne," uzav­rel Vav­ro.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter