Fórum INŠPIRÁCIE - konferencia, ktorá inšpirovala podnikateľov i študentov

Toh­to­roč­né Fó­rum INŠPIRÁCIE pre­beh­lo za účas­ti sve­to­vo ús­peš­ných pod­ni­ka­te­ľov v Mú­zeu Ško­da Auto v Mla­dej Bo­les­la­vi.

Dru­hý roč­ník Fó­ra INŠPIRÁCIE pre­be­hol 10. a 11. ok­tób­ra 2013 v no­voz­re­konštruo­va­ných pries­to­roch Kon­fe­ren­čné­ho cen­tra pria­mo v stre­de Mú­zea Ško­da Auto v Mla­dej Bo­les­la­vi. Ne­zis­ko­vá kon­fe­ren­cia pred­sta­vi­la plat­for­mu pre zdie­ľa­nie ve­do­mos­tí a skú­se­nos­tí, kto­rá si kla­die za cieľ po­su­núť čes­ké a slo­ven­ské pod­ni­ka­teľ­ské pros­tre­die.

Reč­ní­ci vo svo­jich pred­náš­kach pred­sta­vi­li svo­ju ces­tu za pod­ni­ka­teľ­ský­mi ús­pech­mi. Na in­špi­ra­tív­ne prí­be­hy nad­via­za­li otáz­ky v pa­ne­lo­vých dis­ku­siách, kto­ré moh­li klásť všet­ci účas­tní­ci kon­fe­ren­cie on­li­ne pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie špe­ciál­ne vy­vi­nu­tej pre tú­to príl­eži­tosť.

Na kon­fe­ren­cii ten­to rok vy­stú­pi­li tie­to osob­nos­ti čes­ké­ho, slo­ven­ské­ho i sve­to­vé­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia: ria­di­teľ di­ví­zie Te­me­lín, ČEZ ENER­GO­SERVIS Jiří Tyc, ar­chi­tekt a di­zaj­nér Bořek Šípek, pred­se­da pred­sta­ven­stva LAS­VIT Leo Ja­ki­mič, par­tner a vlas­tník fi­riem M. C. TRI­TON a Len­ti­kat's Luděk Pfei­fer, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a par­tner VE­BA textil­né zá­vo­dy Jo­sef No­vák, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a ma­ji­teľ spo­loč­nos­ti EL­KO EP Jiří Ko­neč­ný, za­kla­da­teľ­ka Gi­Ty a pred­sed­níč­ka Čes­ko­mo­rav­skej aso­ciá­cie pod­ni­ka­te­liek a ma­na­žé­rok Ol­ga Girstlo­vá, ad­vo­kát a ini­ciá­tor auto­ma­ti­zá­cie práv­nych slu­žieb a pro­jek­tov eKo­lek­tor.cz či vý­zvy Dom­luv­te.se Jo­zef Ha­lá­dik, bý­va­lý ko­na­teľ Ba­rum Con­ti­nen­tal Ro­man Han­čík, ma­ji­teľ fi­riem TrollBeads, Do­cu­tec a Do­cu­com Ra­dek Hra­dil.

Všet­ci náv­štev­ní­ci kon­fe­ren­cie ma­li mož­nosť pre­zrieť si Ško­da Auto mú­zeum a zú­čas­tniť sa pre­hliad­ky vý­rob­ných hál Ško­da.

Kon­fe­ren­cia je fi­nan­co­va­ná len z kon­fe­ren­čných pop­lat­kov a inter­ných zdro­jov AB­RA Software a.s. Vhod­ná je naj­mä pre pod­ni­ka­te­ľov, ria­di­te­ľov, ma­na­žé­rov a ve­dú­cich pra­cov­ní­kov so zod­po­ved­nos­ťou za roz­voj pod­ni­ku z ra­dov SMB fi­riem, ale aj živ­nos­tní­kov či väč­ších fi­riem. Z kon­fe­ren­cie si tí­to ľu­dia od­nies­li nie­len no­vé ve­do­mos­ti a zruč­nos­ti, ale aj kon­tak­ty a in­špi­rá­ciu pre ďal­šie pod­ni­ka­nie. Prog­ram pred­ná­šok a dis­kus­ných pa­ne­lov bol prís­tup­ný aj pre vy­so­koš­kol­ských štu­den­tov, kto­rým Fó­rum INŠPIRÁCIE po­nú­ka neo­pa­ko­va­teľ­nú príl­eži­tosť, vďa­ka kto­rej sa dos­ta­li me­dzi eli­tu čes­ké­ho a slo­ven­ské­ho pod­ni­ka­nia a ma­li tak šan­cu zis­tiť, ako fun­gu­je kom­plexné ria­de­nie a expan­zia fi­riem ale­bo nap­rík­lad mo­ti­vá­cia za­mes­tnan­cov.

Petr Vo­pe­lák
AB­RA Software s.r.o.

Zdroj: ABRA SoftwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter