ShopRoku 2013: Zákazníci zvolili najlepšie a najobľúbenejšie e-shopy!

logo_shop_roku_2013.jpg Naj­väč­šej po­pu­la­ri­te sa na Slo­ven­sku te­šia inter­ne­to­vé ob­cho­dy s par­fu­ma­mi, kni­ha­mi a s elek­tro­ni­kou. Roz­hod­lo o tom 51.841 hla­sov uží­va­te­ľov inter­ne­tu v uni­kát­nej sú­ťa­ži Shop­Ro­ku 2013, kto­rí si v prie­be­hu sep­tem­bra vy­be­ra­li z vy­še 7.000 exis­tu­jú­cich e-sho­pov.

Or­ga­ni­zá­to­rom Shop­Ro­ku 2013 je ne­zá­vis­lý por­tál Heu­re­ka.sk, kto­rý po­rov­ná­va inter­ne­to­vé ob­cho­dy, ich to­va­ry a ce­ny. „Cie­ľom sú­ťa­že je oce­niť naj­po­pu­lár­nej­šie a naj­lep­šie e- sho­py, po­sil­niť dô­ve­ru spot­re­bi­te­ľov v on­li­ne na­ku­po­va­nie a po­môcť im lep­šie sa orien­to­vať me­dzi ob­chod­mi," ho­vo­rí ria­di­teľ Heu­re­ka.sk To­máš Bra­ver­man.

Naj­ob­ľú­be­nej­ším inter­ne­to­vým ob­cho­dom Slo­vá­kov - ví­ťa­zom Ce­ny po­pu­la­ri­ty, sa v pia­tom roč­ní­ku sú­ťa­že stal e- shop Par­fums.sk. Do de­siat­ky no­mi­no­va­ných sa ten­to rok pre­bo­jo­va­li nas­le­dov­né on­li­ne ob­cho­dy:

- Al­za.sk
- Go­ri­la.sk
- Hej.sk
- Mall.sk
- Mar­ti­nus.sk
- Nej­lev­nej­sik­ni­hy.cz
- Par­fums.sk
- Pro­Ga­min­gShop.sk
- Pro­tein.sk
- Xpar­fe­my.sk

V Ce­ne kva­li­ty roz­hod­lo o ví­ťa­zoch v dva­nás­tich ka­te­gó­riách až 691 639 do­taz­ní­kov spo­koj­nos­ti, kto­ré v prie­be­hu up­ly­nu­lé­ho ro­ka vy­pl­ni­li reál­ni zá­kaz­ní­ci inter­ne­to­vých ob­cho­dov. „Tie­to hod­no­te­nia, ako aj re­cen­zie uží­va­te­ľov na Heu­ré­ke sú vo­did­lom pre ďal­ších ku­pu­jú­cich, ale aj spät­nou väz­bou pre sa­mot­né ob­cho­dy," dopĺňa Bra­ver­man.

V tom­to ro­ku bo­la pr­výk­rát ude­le­ná aj Ce­na Heu­ré­ky, kto­rá je ur­če­ná ob­cho­du so sil­ným prí­be­hom a spo­lo­čen­ským pre­sa­hom. Z prih­lá­se­ných kan­di­dá­tov vy­bra­la od­bor­ná po­ro­ta e-shop Cho­co­ma­ze.sk.

Ce­na kva­li­ty 2013:
(Ví­ťa­zi sú ozna­če­ní hru­bým pís­mom)

Auto mo­to: Gu­my.eu, 123-olej.sk, Ma­ze­to.sk, Mo­to­ro­ve-ole­je.sk, Pneu­com.sk
Dar­če­ky a zá­žit­ky
: Uzas­ne­dar­ce­ky.sk, Abe­nys.sk, Naj­za­zit­ky.sk
Det­ský to­var
: Rah­jra­ciek.sk, Cyk­loh­rac­ky-Pu­ky.sk, Fee­do.sk, Me­gah­rac­ky.sk, Skve­ly­na­kup.sk
Dom a zá­hra­da
: Extra­na­ra­die.sk, Ak­cio­ve­Na­ra­die.sk, BOSCH-na­ra­die.sk, Ma­ri­mex.sk, Ter­mos­hop.sk
Elek­tro-špe­cia­li­zo­va­né
: Tla­ko­me­ryOM­RON.sk, Hla­dam­far­by.sk, Mo­bilPC.sk, Sa­te­li­ty.ella­no.sk, To­ne­ry­maxim.sk
Elek­tro-všeo­bec­né
: Shop­pie.sk, E-spot­re­bi­ce.sk, Tek­ra.sk
Kni­hy, hud­ba, software
: Ga­mes­cen­ter.sk, Es­te­Lac­nej­sie.sk, Ku­char­ky.sk, Mad­Ga­mer.sk, XGa­mes.sk
Krá­sa a zdra­vie
: Par­fums.sk, Par­fem­plus.sk, Pi­lul­ka24.sk, So­sov­ky-Kon­tak­tne.sk, Sper­ky-es­hop.sk
Mó­da a ob­le­če­nie
: Top­gal.sk, An­jel­sky­dia­bol­ske.sk, Ar­myo­ri­gi­nal.sk, Ho­din­ky.sk, Iz­la­to.sk,
Ob­chod­né do­my
: Al­za.sk, Hej.sk, Lac­ne-na­ku­py.sk, Mall.sk, Nel.sk
Sexshop
: Kon­dom­shop.sk, E-Kon­do­my, Naj­lac­nej­si­sexshop.sk
Šport
: Pro­tein.sk, Bo­dyWorld.sk, Do­ho­ry.sk, Snowboard-on­li­ne.sk, Sport-out­door.sk

Me­diál­ny­mi par­tner­mi pro­jek­tu sú od­bor­ný me­sač­ník Ob­chod, ča­so­pis In­sto­re, por­tá­ly Stra­te­gie.sk, Pcre­vue.sk, In­foware.sk a It­news.sk.

Viac in­for­má­cií na www.shop­ro­ku.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter