Globálny predaj osobných počítačov oslabil, jednotkou je stále Lenovo

Blesk_predaj oslabil.jpg Čín­ska spo­loč­nosť Le­no­vo Group si v tre­ťom štvrťro­ku udr­ža­la po­zí­ciu naj­väč­šie­ho sve­to­vé­ho vý­rob­cu osob­ných po­čí­ta­čov na­priek prud­ké­mu pok­le­su od­by­tu na jej hlav­nom čín­skom tr­hu. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré zve­rej­ni­la vý­skum­ná fir­ma Gar­tner.

Cel­ko­vé do­dáv­ky po­čí­ta­čov spo­loč­nos­ti Le­no­vo za júl až sep­tem­ber me­dzi­roč­ne vzrást­li o 2,8 %. Po­diel fir­my na glo­bál­nom tr­hu v tre­ťom kvar­tá­li bol 17,6 %. Fir­ma Hewlett-Pac­kard do­siah­la rast pre­da­ja o 1,5 % a jej po­diel na sve­to­vom tr­hu bol 17,1 %.

Cel­ko­vý sve­to­vý pre­daj osob­ných po­čí­ta­čov v tre­ťom kvar­tá­li sa os­la­bil o 8,6 %, čím sa potvr­dil trend zá­uj­mu o tab­le­ty. Za júl až sep­tem­ber sa na glo­bál­ny trh do­da­lo 80,3 mil. osob­ných po­čí­ta­čov, čo bo­lo naj­me­nej od ro­ku 2008, uvied­la fir­ma Gar­tner. Pre­daj slab­ne na­priek to­mu, že v tre­ťom štvrťro­ku sa za­čal no­vý škol­ský rok, keď od­byt po­čí­ta­čov tra­dič­ne stú­pa. Naj­viac sa pre­daj zmen­šil v re­gió­ne Euró­py, Blíz­ke­ho vý­cho­du a Af­ri­ky, a to o 13,7 %. Od­byt v Ázii a Ti­cho­mo­rí kle­sol o 11,2 %, ale trh USA sa o 3,5 % po­sil­nil.

 

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter