Telekomunikačný úrad tento rok mimosúdne vyriešil 53 sporov

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad SR (TÚ SR) v pr­vom polro­ku 2013 mi­mo­súd­ne vy­rie­šil 53 spo­rov me­dzi te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi ope­rá­tor­mi a pou­ží­va­teľ­mi slu­žieb. Tie sa tý­ka­li hlav­ne správ­nos­ti úh­ra­dy a kva­li­ty elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb.

Mi­mo­súd­ne rie­še­nie spo­ru pred­chá­dza­li rek­la­má­cie u ope­rá­to­rov. Re­gu­lá­tor rie­šil tie prí­pa­dy, keď spot­re­bi­te­lia ne­súh­la­si­li s vý­sled­kom rek­la­má­cie ale­bo so spô­so­bom jej vy­ba­ve­nia. „TÚ SR spros­tred­ko­val až v 43 % spo­rov pí­som­nú do­ho­du me­dzi pou­ží­va­teľ­mi slu­žieb a te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi ope­rá­tor­mi. Ak si uve­do­mí­me, že TÚ SR pri mi­mo­súd­nom rie­še­ní spo­rov ne­má roz­ho­do­va­ciu prá­vo­moc, je to vý­bor­ný vý­sle­dok," skon­šta­to­val ho­vor­ca úra­du Ro­man Vav­ro.

Úspeš­nosť re­gu­lá­to­ra pri rie­še­ní spo­rov ras­tie, v mi­nu­lom ro­ku spros­tred­ko­val do­ho­du eš­te len v tre­ti­ne spo­rov. Vav­ro však pri­po­mí­na, že dô­le­ži­tej­šia je pre­ven­cia, aby sa pou­ží­va­te­lia slu­žieb pre ne­ve­do­mosť ne­dos­tá­va­li do zby­toč­ných spo­rov s te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi ope­rá­tor­mi.

Po­čet mi­mo­súd­ne vy­rie­še­ných spo­rov neod­rá­ža po­čet rek­la­má­cií, kto­ré si pou­ží­va­te­lia up­lat­ni­li u ope­rá­to­rov, ale len po­čet spo­rov pok­ra­ču­jú­cich aj po vy­ba­ve­ní rek­la­má­cie, kto­ré mi­mo­súd­ne vy­rie­šil TÚ SR. Ďal­šie pok­ra­ču­jú­ce spo­ry moh­li rie­šiť aj pria­mo sú­dy. „Mi­mo­súd­ne rie­še­nie spo­ru nie je pod­mien­kou na po­da­nie ža­lo­by," uzav­rel Vav­ro.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter